9 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30091

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Derslerin her birinden elde edilen başarı notuyla o dersin kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının krediler toplamına bölünmesi ile elde edilen, bölünme sonucu noktadan sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak belirlenen değeri,

b) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/dönem projesi çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim üyeleri, doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerini,

d) Enstitü: İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

e) EABD/EASD: Enstitü ana bilim dalını/enstitü ana sanat dalını,

f) EABDB/EASDB: Enstitü ana bilim dalı/ana sanat dalı başkanlığını,

g) EK: Enstitü kurulunu,

ğ) EYK: Enstitü yönetim kurulunu,

h) İMÜDS: İstanbul Medeniyet Üniversitesi dil sınavını,

ı) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

i) Müdür: Enstitü müdürlerini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,

m) Uzmanlık alan dersi: Bir öğretim üyesinin tez danışmanlığı yapmakta olduğu lisansüstü öğrenciye verdiği dersi,

n) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

o) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Sınavlar ve Kayıt

Kontenjanların ilanı ve başvuru

MADDE 4 – (1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili EABDB/EASDB’nin teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Öğrenci kontenjanları, ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul, yazılı sınav/mülakat ve kayıt tarihleri Senatonun onayı üzerine Rektörlük tarafından ilan edilir ve ayrıca enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında da duyurulur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

Başvuru koşulları

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;

a) EABD/EASD tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı şartının aranıp aranmayacağı Senatoca belirlenmek üzere, tezli yüksek lisans programlarında ALES’ten 55 puandan ya da ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlardan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları,

c) EABD/EASD tarafından önerilen ve EK tarafından uygun bulunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları gerekir.

(2) Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;

a) EABDB/EASDB tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3,25, 100 tam not üzerinden en az 85 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları,

b) ALES’ten en az 80 puana ya da ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları,

gerekir.

(3) Doktora programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların;

a) EABD/EASD tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları,

b) ALES’ten 60 puandan ya da ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlardan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen bir puan almış olmaları,

gerekir.

(4) Güzel sanatlar ana sanat dallarında lisansüstü programlarına başvuracak adaylarda, ALES puanı aranmaz.

(5) Tezli yüksek lisans ile doktora programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması ve mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna göre yapılır. Adayların;

a) ALES puanının %50’si,

b) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si,

c) Mülakat ve/veya yazılı notunun %30’u

toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanların ilgili programlara yerleştirilmeleri, kontenjanlara göre EYK tarafından yapılır.

(6) ALES puanı istenmeyen lisansüstü programlarda lisans/yüksek lisans not ortalamasının %50’si ile mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %50’si toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanların ilgili programlara yerleştirilmeleri, kontenjanlara göre EYK tarafından yapılır. Uzaktan öğretim programlarında adayların programlara yerleştirilmeleri ise lisans not ortalamasına göre EYK tarafından gerçekleştirilir.

(7) Yabancı dil durumunun belirlenmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans (Türkçe) programları ile kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan lisansüstü programlara başvuru için gerekli olan yabancı dil puanı, EK’nin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

b) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde adaylardan istenilen yabancı dil puanında, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları esas alınır. Tezli yüksek lisans programları için, gerekli görülmesi halinde İMUDS uygulanabilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda istenilen yabancı dil puanı, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(8) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili EABDB/EASDB’nin görüşü ve EK’nin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Hangi programlarda bilimsel hazırlık programı açılacağı ve ders planları, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi üzerine EK tarafından kararlaştırılır.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programdan dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler için devam durumu, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar, dersin alındığı lisans/yüksek lisans programında alınan derslere uygulanan esaslarla aynıdır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Üniversite mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyenler, EABDB/EASDB’nin onayı ve EYK’nin kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrencilerin derslere devam ve başarı durumu, enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, lisans/yüksek lisans not durum belgesini ve diploma fotokopisini ekledikleri bir dilekçe ile akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili enstitüye başvurmaları gerekir. EYK tarafından özel öğrencilikleri uygun bulunan adayların, alacakları ders/dersler için ÜYK tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatırmaları gerekir.

(5) Özel öğrencilerin derse devamı, sınav, başarı değerlendirmesi, disiplin ve benzeri hususlardaki konuda bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencinin, özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(7) Bu öğrencilere, derslerin kredisi ve not durumunu belirten bir belge verilir.

Yatay geçiş

MADDE 8 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD’de ya da Üniversite içindeki başka bir EABD/EASD’de veya başka bir üniversitede lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış başarılı öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Öğrencinin programa kabulü ve intibakına, EABD/EASD’nin görüşü alınarak EYK tarafından karar verilir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre enstitüde ve 33 üncü maddesine göre ise Üniversitede bir birimde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede lisansüstü eğitim ve öğretim gören öğrenciler, başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş yapabilirler.

(4) Tezli bir programdan tezsiz yüksek lisans programları ile tezsiz bir programdan tezli yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, EABD/EASD’nin onayı ve EYK kararı ile yapılabilir. Program geçişlerinde ilgili program için öngörülen koşulları taşımak esastır.

(5) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Bilim/sanat sınav jürilerinin belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Programlara öğrenci kabulü ile ilgili sınav jürileri; ilan edilen her program için, ilgili EABD/EASD başkanlığının önereceği ve EYK tarafından belirlenen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 10 – (1) Kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine başarı değerlendirme sırası esas alınarak ilan edilen yedek adaylar kayıt yaptırabilir. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter ya da enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda EABD/EASD’de açılan dersler arasından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden derslerini seçip danışmanının onayı ile kaydını yenilemek zorundadırlar. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, sadece ders seçme işlemi yapılır.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre katkı payını ödemeyen ve mazeretleri EYK tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez ve katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine öğrenci belgesi verilmez ve askerlik tecil işlemleri yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programları, Ders Planları ve Programları, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğretim programları

MADDE 12 – (1) Bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı; YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, ilgili EABDB/EASDB’nin teklifi, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından hazırlanır ve YÖK’ün onayına sunulur.

(3) Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile tezsiz yüksek lisans programları uzaktan öğretim yoluyla da yürütülebilir.

Ders planları ve programları

MADDE 13 – (1) Ders planları, Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Ders planları çerçevesinde bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili EABDB/EASDB’nin önerileri üzerine EYK tarafından kararlaştırılır.

(3) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir. Buna göre;

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Bir EABD/EASD’de ders planına eklenmesi düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi, dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABDB/EASDB’ye yapar. EABDB/EASDB tarafından ilgili enstitüye teklif edilen dersler, EK’nin kararı ile ders planına eklenir.

(5) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan uzmanlık alan dersleri de aynı yöntemle, ancak kredisiz olarak açılır. Uzmanlık alan derslerinin ders yükü, Senato tarafından belirlenir. Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı tarihten itibaren tezi bitinceye kadar her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersleri yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci danışman tarafından açılır ve yürütülür.

(6) Lisansüstü düzeydeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde EABDB/EASDB’nin gerekçeli önerisi ve EYK’nin onayı ile doktorası olan öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verilebilir. Gerekli görüldüğünde ÜYK kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Dersler

MADDE 14 – (1) Dersler; lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, seminer, tez ve uzmanlık alan dersi adı altında eğitim ve öğretim planlarında ve programlarında yer alır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler: Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken derslerdir. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

b) Seçmeli ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından alınacak derslerdir.

c) Seminer dersi: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmadır.

ç) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmadır.

d) Uzmanlık alan dersi: Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanın çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel yayınları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan bir derstir.

Değerlendirme

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim üyesi/görevlisi tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir:

Başarı Notu           Puanı          Puanı

AA                        4,00            90-100

BA                        3,50            85-89

BB                         3,00            80-84

CB                         2,50            75-79

CC                         2,00            65-74

FF                         0,00            00-64

(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, yüksek lisans için en az CB, doktora için ise en az BB alınması gerekir.

(3) CB, doktora programları için, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olması halinde koşullu başarı notudur.

(4) CC, yüksek lisans programları için, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50 olması halinde koşullu başarı notudur.

(5) MU (Muaf), GR (Girmedi), DZ (Devamsız), YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), FF (Başarısız) işaretidir.

(6) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

(7) Uzmanlık alan dersi/dönem projesi dersi, seminer dersi, YT/YZ notları ile değerlendirilir ve not ortalamasına katılmaz.

Derste başarılı olma koşulları

MADDE 16 – (1) Ders içeriği, işlenecek konular, kaynakça, öğretim yöntem ve teknikleri, yarıyıl içi çalışmaları ve sınavı/sınavları (vize, ödev, sunum, proje ve benzeri) ile yarıyıl sonu sınavının dersin başarı notuna katkı oranları, dersi veren öğretim üyesi/görevlisi tarafından ders bilgi formunda belirtilir ve öğrencilere duyurulur. Yarıyıl sonu sınavının dersin başarı notuna katkısı %30’dan az olamaz.

(2) Öğrencilerin başarısız oldukları dersleri tekrar almaları ve sınavlarında başarılı olmaları halinde, önceki başarısız notları transkripte yer almaz.

(3) Bir seçimlik dersten başarısız olunması halinde, başka bir seçimlik ders seçilebilir.

Derse devam

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin derslere ve uygulamalara devam durumu, ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir ve değerlendirilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 18 – (1) İlgili yarıyılda almış oldukları derslerde final sınavına girme hakkı elde eden öğrencilere, final sınavına girmedikleri, girdikleri halde başarısız oldukları, koşullu geçtikleri ya da notunu yükseltmek istedikleri dersler için, her yarıyıl sonunda, final notunun yerine geçmek üzere bütünleme sınav hakkı tanınır.

Mazeret sınavı

MADDE 19 – (1) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına giremeyen ve mazereti ilgili EYK tarafından kabul edilen öğrenci, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavları sonrasında yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin mazeret sınav hakkı aşağıdaki hallere bağlıdır:

a) Hastalık durumu ile ilgili resmi kurum raporu.

b) Acil hallerde özel sağlık kuruluşlarından alınan rapor.

c) Öğrencinin yakınlarından birinin (anne, baba, kardeş, eş, çocuk ve benzeri) sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı ile ilgili belge.

ç) Trafik kazası, yangın, sel, deprem, çökme, yıkım ve benzeri beklenmeyen durumların ortaya çıkması halinde resmi makamlardan alınan belge.

d) Gözaltı ve/veya tutukluluk halinde resmi makamlardan alınan belge.

e) İlgili EYK tarafından kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

(2) Yarıyıl içi çalışmalara/sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere uygulanacak işlem, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.

Sınav notuna itiraz

MADDE 20 – (1) Öğrenci, bir dersin başarı notuna, sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta (7 gün) içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi, öğrencinin başarı durumunu değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar, işleme alınmaz.

Ders saydırma

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, değişim programı öğrenciliği ve daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı oldukları dersler için, ders saydırma veya muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABD/EASD’nin görüşü alınarak EYK’nin kararı ile belirlenir.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması 3,25 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri, yüksek lisans programından en fazla üç ders alabilirler, aldıkları ve başarılı oldukları dersleri, ilgili programa kabul edilmeleri halinde EABDB/EASDB’nin görüşü ve EYK’nin kararı ile saydırabilirler.

Kayıt dondurma

MADDE 22 – (1) Öğrencinin kaydının dondurulması, belgelenmek şartı ile en fazla iki yarıyıl olmak üzere aşağıdaki gerekçelerle yapılır:

a) Hastalık izni: İzin verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık raporu almak,

b) Askerlik izni: Tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması veya azami öğrenim süresini doldurduğu için isteğe bağlı ya da zorunlu olarak askere alınmak,

c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin: Beklenmedik ve geçimini etkileyen ölüm, doğal afet veya benzer durumların ortaya çıkması,

ç) Değişim programları hariç olmak üzere öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında görevlendirilmek,

d) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmesi,

e) İlgili EYK tarafından kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

Kayıt silme

MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin aşağıdaki durumlarda EYK kararıyla kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez:

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmek.

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Öğretim dili

MADDE 24 – (1) Lisansüstü öğretim, Türkçe’nin yanında, kısmen veya tamamen bir yabancı dilde de yapılabilir. Kısmen bir yabancı dilde yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu ilgili yabancı dilde verilen derslerden almak zorundadırlar.

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda tez yazım dili Türkçedir, kısmen bir yabancı dilde yapıldığı programlarda Türkçe veya yabancı dilde de olabilir. Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dilde yapıldığı programlarda tez yazım dili öğretim dilidir.

(3) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.

Tez çalışması

MADDE 25 – (1) Tez yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; enstitülerce hazırlanıp Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzunda belirtilir.

Disiplin işleri

MADDE 26 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Danışman

MADDE 27 – (1) EABDB/EASDB, her öğrenci için, öğrencinin önceki çalışmaları ve çalışmak istediği alanı ile danışman tercihini de dikkate alarak üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı EYK’nin kararıyla kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı yürütür.

(2) Danışman, öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışması ile ilgili konularda ona rehberlik eder.

(3) Danışman ve/veya tez konusu değişiklik önerileri, danışmanın ve EABDB/EASDB’nin onayı ile EYK tarafından karara bağlanır.

(4) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(5) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının niteliği ve kapsamı

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi yirmi dört ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez çalışması kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Sanatla ilgili programlarda ayrıca uygulama çalışması da aranır. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanının onayı ile diğer lisansüstü programlardan da en fazla iki ders seçebilir. Öte yandan, EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredisinin %50’sini aşamaz.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Öğrencinin mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması, derslerini, seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrenci, ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Kredili derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında yetersiz bulunan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez konusu

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği ve EABD/EASD başkanının onayladığı tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir. Tez konusu EYK’nin onayı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABDB/EASDB’nin aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı 45-90 dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, aynı programın tezsizi olması durumunda, programın ders kredi yükü ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin mezuniyetine, EYK karar verir. EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversiteden ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EAB/EAS dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının niteliği ve kapsamı

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın onayı ile diğer lisansüstü programlardan da, en fazla üç ders alabilir. EYK’nın kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından en fazla iki ders alınabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredisinin %50’sini aşamaz.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı, birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim programı şeklinde de yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans uzaktan öğretim programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrencinin mezuniyet için, dersleri başarması, gerekli kredileri sağlaması, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalaması şartını sağlayıncaya kadar süresi içinde tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Diploma

MADDE 35 – (1) Kredili derslerini başarı ile tamamlayan ve diğer koşulları yerine getiren öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, öğrenci ile ilgili EYK kararının alındığı tarihtir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim /anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı programın tezli yüksek lisans programının bulunması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK’nın kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 36 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, önce yüksek lisans derslerini almak durumundadır.

(3) Doktora programlarında EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Öğrenci, danışmanın onayı ile diğer lisansüstü programlarda verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredisinin %50’sini aşamaz.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 37 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, tezsiz yüksek lisans programı olması durumunda, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrenciler, yeterlik sınavına Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında olmak üzere yılda en fazla iki kez girebilirler. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde EABDB’ye verir. EABDB bu talebi enstitüye yazar.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB/EASDB tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş beş puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Öğrencinin, sözlü sınavdan başarılı olabilmesi için en az yetmiş beş puan alması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavının yazılı veya sözlü bölümünde başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az sekiz dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Gerektiğinde düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB/EASDB tarafından işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmalarını ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak toplamda üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş alanı ile ilgili en az bir adet makalesini tezi ile birlikte enstitüye sunması gerekir.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, tezle ilgili hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora programına lisans diploması ile başvuran bu durumdaki öğrencilerden, EABD/EASD’de tezsiz yüksek lisans programı olması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının kredili derslerini ve diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 42 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyetine, EYK karar verir. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile Üniversiteye bağlı başka bir enstitüde veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar hariç, ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,25 veya muadili bir puan olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylardan, ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesinin %30’unun toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanların programa yerleştirilmeleri, kontenjana göre EYK tarafından yapılır.

(5) ALES puanı aranmayan programlarda adaylardan, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %50’si ile mülakat/yetenek sınavının %50’sinin toplanarak en az 65 puan alanların programa yerleştirilmeleri, kontenjana göre EYK tarafından yapılır.

(6) Enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES ile ilgili birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı, tez izleme komitesi, tez önerisi savunması

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programında, yeterlik sınavı, tez izleme komitesi ve tez önerisi savunması ile ilgili iş ve işlemler, bu Yönetmelikte doktora programı için belirtilen usul ve esaslarla aynıdır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 47 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasının savunmasına girebilmesi için, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş alanı ile ilgili en az bir adet makalesini tezi ile birlikte enstitüye sunması gerekir.

(5) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi üniversitesi dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, 60-120 dakika arasında olup sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlar için, EABD/EASD’de tezsiz yüksek lisans programı olması durumunda, ilgili programın kredili derslerini ve diğer gereklerini başarı ile tamamlamaları koşuluyla talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyetine, EYK karar verir. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Kurulu, Senato, EK ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 50 – (1) 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.