8 Haziran 2017 Tarihli ve 30090 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/10307 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararı (No: 683)

 

ATAMA KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  4749 Sayılı Kanun Kapsamında Hazine Müsteşarlığı Tarafından Türkiye Cumhuriyeti Adına Hibe Alınması, Hibe Verilmesi ve Hibelerin Takibine Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

—  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/19308 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri