8 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30090

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında eğitim veren birimlerinin uygulama alanına yönelik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapabilmelerine katkıda bulunmak ve okul öncesi çağı çocuklarının eğitim kalitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Erken çocukluk eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini artırmak, erken çocukluk eğitimi, aile eğitimi, öğretmen eğitimi hizmet öncesi, içi ve sonrası, aile içi iletişim, anne-çocuk sağlığı, beslenmesi, psikolojisi ve sosyolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

b) Uygulama amaçlı anaokulları, çocuk yuvası, kreş ve gündüz bakımevi açarak, Üniversitenin ilgili alanlarında öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak,

c) Çocuk yuvası, anaokulları, kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim görecek çocukların gelişimlerini en üst seviyeye çıkarmak ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek çeşitli programlar oluşturmak,

ç) Erken çocukluk eğitimi çağındaki çocukların ailelerine ve çocukların eğitim ve bakımından sorumlu yetişkinlere yönelik erken çocukluk eğitimi, aile eğitimi, öğretmen eğitimi -hizmet öncesi, içi ve sonrası- aile içi iletişim, anne-çocuk sağlığı, beslenmesi, psikolojisi, nörolojisi ve sosyolojisi alanlarında eğitim programları ve kurslar düzenlemek,

d) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,

e) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek.

f) Üniversite içi ve/veya dışından katılıma açık dersler, kurslar ve kamu-özel kuruluşlara yönelik hizmet-içi eğitim programları düzenlemek, her türlü eğitim çalışmalarını yürütmek, araç-gereç ve benzeri olanakları sağlamak,

g) İnternet yoluyla farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik internet destekli programlar açmak,

ğ) Ulusal ve uluslararası kültürel ve bilimsel alışveriş alanları oluşturmak ve kaynaşmayı sağlayıcı geziler düzenlemek,

h) Eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları; Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulundan oluşur.

Merkez Müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından bir Merkez Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla süremez. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli tercihen öğretim üyesi olmak üzere öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Anaokulu müdürleri Kurulun doğal üyesi olarak toplantılara katılırlar. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Üniversite Senatosunun kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak, yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak,

b) Merkezin kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programları düzenlenmesiyle ilgili kararları almak,

c)                Araştırma ve proje tekliflerini araştırmak ve karara bağlamak,

ç) Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulamalarda anaokulu yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

d) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerinin biçimini kararlaştırmak,

e) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturarak, grupların konuları ve bunlarda görevlendirilecek elemanlarla ilgili kararlar almak,

f) Merkez Müdürünün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.