7 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30089

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE

LİSANS EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitimde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Eğitim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Birim: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı tüm fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

ç) Çift anadal programı: Bir lisans programı öğrencisinin kendi programı ile eş zamanlı ikinci bir programdan diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) DANO: Dönem ağırlıklı not ortalamasını,

e) Değişim öğrencisi: Ulusal veya uluslararası programlarla ya da ikili anlaşmalarla yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, belirli dönemlerde eğitim amacıyla Üniversiteye gelen veya giden öğrenciyi,

f) Dekan: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

g) Dönem: Bir dersin işlendiği süreye bağlı olarak bir veya birden fazla yarıyılı veya yaz okulu olabilen zaman dilimini,

ğ) Eşdeğerlik: Öğrencinin yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerin Üniversitede uygulanan programlarda verilen derslere denk sayılmasını,

h) Eşkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için, eğer daha önce sağlanmamışsa, aynı kayıt döneminde sağlanması gereken koşulu,

ı) Fakülte: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülteleri,

i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

j) İlgili kurul: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını ve yönetim kurullarını,

k) Konservatuvar: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

l) Meslek yüksekokulu: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı önlisans düzeyinde eğitim yapılan meslek yüksekokullarını,

m) Müdür: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürlerini,

n) OBİS: Öğrenci bilgi sistemini,

o) Öğretim programı: Eğitim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,

ö) Önkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için sağlanmış olması gereken koşulu,

p) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

r) Seçmeli ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan bölüm/program seçmeli ve/veya bölüm/program dışı seçmeli dersler grubundan seçerek aldığı dersi,

s) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

ş) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

t) Yandal programı: Bir lisans programı öğrencisinin, kendi programının yanı sıra başka bir alanın temel bilgilerini öğrenmek için takip ettiği programı,

u) Yarıyıl: Dönem sonu/bütünleme sınavları hariç, dönem içi sınavları ve resmi tatiller dâhil en az 15 hafta olarak tanımlanan güz veya bahar dönemini,

ü) Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim dönemini,

v) Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

y) Yüksekokul: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim yapılan yüksekokulları,

z) Zorunlu ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan zorunlu dersler grubundaki dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci kontenjanları

MADDE 5 – (1) Birimlere alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimin görüşü alınarak Üniversitenin önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Birimler, aday öğrencilerde aranacak koşullarla ilgili Senatoya önerilerde bulunabilir.

Öğrenci statüleri

MADDE 6 – (1) Üniversitede tam zamanlı öğrencilik esastır.

(2) Üniversite öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Üniversite programlarından özel öğrenci olarak ders almasına birimin ilgili kurulunun kararı ile izin verilebilir. Özel öğrencilerle ilgili işlemler, Senato kararlarına göre yürütülür.

(3) En az lise mezunu olmak koşuluyla, yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenci statüsünde olmayanların misafir öğrenci olarak ders almasına, birimin ilgili kurulunun kararı ile izin verilebilir. Misafir öğrencilerle ilgili işlemler, Senato kararlarına göre yürütülür.

Kabul

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin Üniversiteye kabulü için aşağıda belirtilen koşullardan birinin olması gerekir:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Üniversiteye yerleştirilmiş olmak.

b) Ön kayıtla öğrenci kabulünde yeterli puanı almış ve yetenek sınavında başarılı olarak kesin kayıt hakkını kazanmış olmak.

c) Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşulları taşımak.

ç) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak.

Yatay ve dikey geçişle kabul

MADDE 8 – (1) Yatay/dikey geçişlerde kabul esasları şunlardır:

a) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Birimlerin ilgili kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir.

b) Meslek yüksekokulu mezunlarının dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

c) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ç) Geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin intibak işlemleri, Senato kararları çerçevesinde yapılır.

Kayıt işleri

MADDE 9 – (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belge isteyebilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına göre işlem yapılır. Kesin kayıt işlemlerinin, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılması gerekir.

(2) Kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir ve birimler tarafından yürütülür.

(3) Kayıt işlemlerini süresi içinde ilgili birime yaptırmayan veya istenen belgeleri zamanında sağlamayan öğrenci adayları, kayıt olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

(4) Öğrenci adaylarının noter aracılığı ile vekâlet verdikleri vekilleri de kayıt işlemlerini yaptırabilir.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan aday öğrenci, Üniversite öğrencisi olur ve mevzuatın öngördüğü tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

(6) Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi halinde, kesin kayıt yapılmış olsa bile kayıt işlemi iptal edilir.

Ders kaydı

MADDE 10 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrencilik kaydı yanında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili döneme ilişkin ders kayıtlarını da yapar. 

(2) Üniversiteye kayıtlı olup ilgili yarıyılda derslere devam etmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders seçimlerini yaparak ders kayıt işlemini tamamlar.

Kayıt yenileme ve ders yükü

MADDE 11 – (1) Kayıt yenileme; öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmesi ve ders seçimi işlemlerinden oluşur.

(2) Kayıt yenileme işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Kayıt yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl/yıl azami öğrenim süresinden sayılır.

(3) Katkı payı veya öğrenim ücreti yatırma tarihleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri birimin ilgili kurulunca kabul edilmeyenler, ders seçimi yapmış olsalar dahi, o yarıyıl için kayıt yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrencinin bir yarıyılda aldığı kredi toplamına ders yükü denir. Öğrenci, varsa başarısız olduğu derslere öncelik vermek kaydıyla 45 AKTS, mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler 50 AKTS kredisine kadar ders alabilir.

(5) Muafiyet sınavı uygulanan dersler, staj ve Senato tarafından belirlenen diğer dersler, ders yükü hesabında dikkate alınmaz.

(6) Öğrenci, ders yükü sınırını aşmamak kaydıyla kayıt yenilerken derslerin yarıyıl/yıl öncelik sıralamasına göre olmak kaydıyla, derslere aşağıdaki sıralamaya göre kayıtlanır:

a) Önceki yarıyıl/yıllara ait derslerden alıp da başarısız olduğu dersler,

b) Önceki yarıyıl/yıllara ait daha önce almadığı dersler.

(7) Haftalık ders programlarının çakışması durumunda, tekrar edilen dersler öncelikle alınır.

(8) Bir öğrenci, almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten başarısız olduğunda yerine aynı seçmeli ders grubundan başka bir seçmeli ders alabilir.

(9) Öğrenci, usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(10) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumuna gidecek olan öğrenciler, dönem başında katkı payını veya öğrenim ücretini yatırır, ancak ders kaydı yaptırmaz. Dönüşlerinde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, birimin ilgili kurulunca başarılı oldukları derslerin eşdeğerlik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin öğrenciye kaydı gerçekleştirilir.

(11) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve benzeri mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler bu koşulları tamamlayıncaya kadar ilgili yarıyıl için kayıt yenileme işlemlerini yapmak zorundadır.

Kayıt silme/ayrılma

MADDE 12 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.

b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki önlisans ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması.

d) Azami süreler sonunda öğrenimini tamamlayamaması.

e) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, birimin ilgili kurulunun kararıyla yapılır.

(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu takdirde ödemiş oldukları katkı payı veya öğrenim ücreti geri ödenmez.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi ilgili birim tarafından alınmak suretiyle verilir. İlişik kesme işlemlerini tamamlamayan öğrencilere dosyalarından herhangi bir belge verilmez.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine ilgili birimce dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Danışmanlık

MADDE 13 – (1) Danışmanlıkla ilgili esaslar şunlardır:

a) Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan Üniversiteyle ilişiği kesilene kadar geçen süre içinde kayıt, eğitim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki akademik yaşamında rehberlik etmek ve yönlendirmek üzere bir danışman atanır.

b) Öğrenci, her yarıyıl/yıl kaydolacağı derslerle ilgili danışmanının görüşünü alır. Ders kayıtlarıyla ilgili nihai sorumluluk öğrenciye aittir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, her öğretim yılında, ilgili mevzuatla belirlenen miktarda katkı payı veya öğrenim ücretini 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerince her yarıyıl öderler. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz.

(2) Kayıt silme halinde alınan katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış ancak, sadece zorunlu stajı kalmış öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimle İlgili Esaslar

Eğitim esasları

MADDE 15 – (1) Birimlerde; ilgili kurulların kararları ve Senatonun onayı ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda örgün, yaygın, açık, uzaktan öğretim, ikili öğretim ve yaz okulu eğitimi ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre çift ana dal ve yan dal eğitimi yapılabilir.

(2) Birimler; eğitim dallarının niteliklerine göre, 2547 sayılı Kanuna ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla eğitim ilkelerini, haftalık ders programlarını, staj, uygulama, kamp, atölye çalışması, seminer, bitirme tezi, konser, proje, çizim, ödev, danışmanlık gibi konuları ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile belirler.

(3) Birimlerde, ders geçme sistemi yerine entegre sistemle öğretim yapılabilir.

(4) Dersler bir, iki veya üç yarıyıl süreli olarak düzenlenebilir.

(5) İkinci öğretimde, birinci öğretimdeki eğitim esasları geçerlidir.

(6) Uzaktan eğitim ile ilgili usul ve esaslar Senatoca belirlenir.

Akademik takvim

MADDE 16 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir dersin dönem sonu sınavı ile bütünleme sınavı arasında en az bir hafta süre bulunur.

(3) İkili öğretim, farklı program, kamp, staj ihtiyacı ve yaz okulu için farklı akademik takvime ilişkin düzenlemeler Senato kararıyla yapılır.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı ile entegre sistem esasına göre eğitimin sürdürüldüğü programların eğitim dönemleri birimlerince belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 17 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde öğretim yapılabilir.

Eğitim süresi

MADDE 18 – (1) Eğitim süresine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Önlisans eğitimi; dört yarıyıl ya da iki yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara önlisans diploması verilir.

b) Lisans eğitimi; sekiz yarıyıl ya da dört yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara lisans diploması verilir.

c) Diş Hekimliği Fakültesi eğitimi; on yarıyıl ya da beş yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir. Diş hekimliği diplomasında program ve derece belirtilir.

ç) Veteriner Fakültesi eğitimi; on yarıyıl ya da beş yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara veteriner hekim diploması verilir. Veteriner hekim diplomasında program ve derece belirtilir.

d) Tıp Fakültesi eğitimi; on iki yarıyıl ya da altı yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara tıp doktoru diploması verilir. Tıp doktoru diplomasında program ve derece belirtilir.

(2) Hazırlık eğitimi süresi azami iki yıldır. Bu süre, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim programı süresine dâhil değildir. Üniversitede öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfı eğitiminin ikinci yılında bulunan öğrencilerden, bahar yarıyılı veya yaz okulu sonunda yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olamayanların kayıtlı oldukları programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen söz konusu öğrenciler, Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(3) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, eğitim süresine dâhildir.

(4) Tıp Fakültesi ve meslek yüksekokulu öğrencileri hariç diğer öğrenciler, sorumlu oldukları öğretim programını başarı ile tamamladıkları takdirde, eğitim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilir.

Ek süre

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler şunlardır:

a) Bu süreler sonunda, programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendinde belirtilenler dışında kalan öğrencilere, azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir.

c) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler, ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

ç) İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler. Başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler.

e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Söz konusu öğrenciler, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girebilirler. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

f) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde GANO’sunun 2,00’ın altında kalması sebebiyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere, diledikleri derslerden birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

(4) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın ilgili birime başvurmaları hâlinde eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler başarılı sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 20 – (1) Öğrencilere kayıt dondurma izni verilmesini gerektiren haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Öğrencinin tutukluluk hali.

c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

ç) Eğitimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla eğitime ara verilmesi.

d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

e) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi.

f) Belge ile kanıtlanması ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmamış olması koşuluyla, öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitimine devam edememesi.

g) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

ğ) Yukarıdaki bentlerde sayılan durumlar dışında, ilgili birim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) İlgili kurul, birinci fıkrada belirtilen mazeretlerine bağlı olarak, eğitimi aksayan ya da aksayacak olan bir öğrenciye, kayıt dondurma izni verebilir. Bu izin her defasında bir eğitim yılını aşamaz.

(3) Öğrenciye verilen kayıt dondurma izninin toplamı, birinci fıkranın (c) bendi hariç olmak üzere, normal eğitim süresinin yarısından fazla olamaz.

(4) İzinli sayılan dönem öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresi sonunda eğitimine kaldığı yerden devam eder.

Öğretim programı

MADDE 21 – (1) Öğretim programı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğretim programı; teorik dersler, uygulamalar, proje, stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.

b) Öğretim programları birimin ilgili kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

c) Öğretim programlarının kredisi, hem yerel kredi hem de AKTS kredisi ile belirlenir. Bir dersin AKTS kredi değeri; Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde birimlerce hesaplanır.

ç) Öğretim programlarındaki AKTS kredisi toplamı; yarıyılda yirmi beş AKTS kredisinden az olmamak üzere, yaz dönemi hariç yıllık altmış AKTS kredisidir.

Dersler ve krediler

MADDE 22 – (1) Derslerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğretim programlarında dersler, zorunlu ve seçmeli olarak yer alır.

b) Zorunlu dersler, öğretim programında yer alan ve öğrencilerin almak zorunda olduğu derslerdir.

c) Seçmeli dersler, öğretim programında yer alan belirli ders grupları içinden seçilerek alınan derslerdir.

ç) Belli bir dersin başarılmış olması veya birlikte alınıyor olması, başka bir dersin alınabilmesinin önkoşulu veya eşkoşulu olabilir. Hangi ders ya da derslerin bir başka dersin önkoşulu veya eşkoşulu olduğu ilgili öğretim programında belirtilir.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitim programları standart olarak belirlenmiş programlar ile tek programda diploma veren birimler hariç, öğretim programlarındaki derslerin AKTS kredilerinin en az %25’i seçmeli derslerden, bu seçmeli derslerin de en az sekiz AKTS kredisi bölüm/program dışı seçmeli derslerden oluşur.

(2) Mezuniyet için gerekli en az toplam AKTS kredisi, önlisans programları için yüz yirmi, dört yıl süreli lisans programları için iki yüz kırk, beş yıl süreli eğitim programları için üç yüz, altı yıl süreli eğitim programları için üç yüz altmış kredidir.

(3) Yaz okulu programında bir başka yükseköğretim kurumunun öğrencisi ders alıp başarmışsa, ilgili öğrenciye dersin başarı notu, kredisi ve ders içeriğini belirten onaylı bir belge verilir.

(4) Öğrencilerinin bir başka yükseköğretim kurumunun yaz okulunda ders almasını kabul eden birimlerce, yaz okulunda alınan derslerin değerlendirilmesi Senato kararları doğrultusunda yapılır.

Staj

MADDE 23 – (1) Lisans eğitimi veren birimlerin öğretim programlarında yer alan stajlar, her birimin özelliğine göre, birimin ilgili kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Önlisans eğitimi veren birimlerin öğretim programlarında yer alan stajlar, Senato kararları doğrultusunda yapılır.

Çift anadal, yandal eğitimi

MADDE 24 – (1) Çift anadal ve yandal eğitimi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Öğrencilerin intibak işlemleri, Senato kararları doğrultusunda yapılır.

Eşdeğerlik ve kredi aktarımı

MADDE 25 – (1) Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğrenciler, her yarıyılın ilk haftası içinde, dilekçelerine eşdeğer saydırmak istedikleri ders/derslerle ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek, ilgili dekanlıklara/müdürlüklere başvurabilirler. Daha önce onaylanan veya uygunluğu reddedilen not durum çizelgesine ait dersler için diğer yarıyıllarda itiraz dışında tekrar başvuru yapılmaz.

b) Başvuruların değerlendirilmesi, eşdeğer sayılan derslerin kredisi ve başarı notunun belirlenmesi Senato kararları doğrultusunda yapılır.

Öğrenci değişim programları

MADDE 26 – (1) Öğrenci değişim programları çerçevesinde birimin ilgili kurulunun izniyle bir veya iki yarıyıl süre ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir; yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından öğrenci kabul edilebilir. Değişim programı süresince öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

 (2) Yurt içi veya yurt dışı değişim programları kapsamında ya da özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumunda alınan dersler veya yapılan stajlar, öğrencinin not durum çizelgesinde ve diploma ekinde, eşdeğerliği yapılan derslerin bulunduğu yarıyılda gösterilir.

 (3) Öğrencilerin yurt içi veya yurt dışı değişim programları, özel öğrencilik ya da yükseköğretim programları kapsamındaki önceki öğrenimlerine ilişkin alınan derslerden eşdeğer sayılmayanlar, öğretim programı dışı etkinlik olarak not durum çizelgesinde ve diploma ekinde ağırlıklı not ortalamasına dâhil edilmeden ayrıca gösterilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 27 – (1) Birim tarafından aksi belirlenmedikçe her öğrenci kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine katılmak zorundadır. Farklı derslerde farklı devam koşulları uygulanabilir, ancak aynı dersin farklı şubelerinde aynı devam koşulları uygulanır.

(2) Bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere kurumu temsilen katılan öğrenciler, birimin ilgili kurulunun kararı ile devam zorunluluğunun dışında tutulabilir.

(3) Devamsızlıktan kalan öğrenciler, devamsızlıktan kaldığı dersin dönem sonu sınavlarına giremez ve dersi tekrar eder.

(4) Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller derse devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Öğrencinin başaramadığı dersi tekrar etmesi gerekir. Öğrencinin tekrar ettiği derse kayıt yaptırması, devam koşulunu yerine getirmemişse derse devam etmesi, başarısız olduğu uygulamalara katılması ve açılacak sınavlara girmesi zorunludur.

Sınavların duyurulması

MADDE 28 – (1) Dönem içi ve dönem sonu sınavlarının yapılacağı tarih, saat ve yer en az on beş gün önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından öğrencilere duyurulur.

Sınavlar ve değerlendirme esasları

MADDE 29 – (1) Bir öğrencinin bir dersle ilgili başarısının değerlendirilmesinde, o derse ait dönem içi çalışma ve sınavlarında sağladığı başarı ile dönem sonu sınavında sağladığı başarı dikkate alınır.

(2) Birim tarafından aksi belirlenmedikçe başarının ölçülmesinde dönem içi başarının ağırlığı %40, dönem sonu sınavının ağırlığı % 60’tır. Dönem içi çalışmalarının niteliği ve ağırlıklarının ne olacağı öğretim elemanı tarafından dönem başında duyurulur ve  OBİS’e bilgi girişi yapılır. Dersin özelliğine ve öğretim elemanının uyguladığı ölçme sistemine göre, dönem sonu sınavı yapılmayabilir.

(3) Dönem sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Dönem sonu sınavı yapılmayan dersler için bütünleme sınavı da yapılmaz.

(4) Öğrencilere, katılmadıkları ara sınavlar ile dönem sonu/bütünleme sınavları için mazeret sınavı uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulama esasları birimin ilgili kurulunca belirlenir.

(5) Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin sınavı yapılmaz.

(6) Birimin ilgili kurulunun kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(7) Dönem içi sınavı sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde duyurulur.

(8) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için, derse kayıtlı olmak, devam etmek ve uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir.

(9) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde dönem sonu sınavına girmek zorundadır. Ancak, kurumu temsilen bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere katılan öğrenciler ile bu etkinlik sırasında sakatlanan ve sakatlığı sağlık raporu ile belgelenen öğrencilere etkinlik ve/veya rapor süresi içinde giremediği sınavlar için biriminin ilgili kurulunun kararı ile bir sınav hakkı verilebilir.

(10) Dönem sonu ve bütünleme sınavlarının sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içinde duyurulur.

(11) Uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydıyla öğrenci, dönem sonu sınavlarında, 100 tam not üzerinden en az 50 almak zorundadır.

(12)  Dönem sonu sınav sonuçlarının en geç akademik takvimde belirtilen tarihe kadar ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından OBİS’e işlenmesi ve sınav sonuç cetvellerinin öğrenci işleri bürolarına teslim edilmesi gerekir.

(13) Her türlü sınav evrakı bir yıl, not itirazına konu olan derslerde ise, itiraz idari veya hukuki olarak sona erinceye kadar ilgili birimde saklanır.

(14) Sınavda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği anlaşılanlar o sınavdan sıfır alarak başarısız sayılır ve haklarında disiplin soruşturması açılır.

(15) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen derslerden muafiyet sınavına girebilir. Muaf tutulmuşlarsa, muafiyet sınavında almış oldukları not başarı notu olarak değerlendirilir. Ancak, muafiyet sınavında başarılı olan öğrenci isterse notunu yükseltmek amacıyla bu derslere kayıt yaptırabilir. Bu durumda muafiyet sınavında aldığı not geçersiz sayılır.

(16) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan derslerin başarı notu geçer/kalır olarak belirlenir.

(17) Dönem sonu sınavına girme koşullarını sağlamış olmaları halinde bütünleme sınavı uygulanan derslerde, dönem sonu sınavı sonucuna göre başarı notu D1 olan öğrenciler, notlarını yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda öğrencinin son girmiş olduğu sınavdan aldığı not geçerli sayılır.

Tek ders sınavı

MADDE 30 – (1) Dersin hangi yarıyıldan olduğuna bakılmaksızın, mezuniyeti için başarması gereken uygulamasız ya da uygulaması başarılmış tek dersi bulunan öğrenciler, dönem sonu sınavına girme koşullarını sağlamış olmaları halinde, bütünleme sınavının bitimini takiben biriminin ilgili kurulunca belirlenen tarihlerde açılacak tek ders sınavına katılabilir. Bu sınavdan başarılı olan öğrencilerin mezuniyetlerine karar verilir. Staj/kamp zorunluluğu olan birimlerde staj/kamp uygulamalarındaki başarısızlık ya da eksiklik tek ders sınavı hesabında göz önüne alınmaz. Tek ders sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları gerekir.

Notlar ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 31 – (1) Ders başarı notu olarak, dersi asgari geçme şartlarını sağlayanlara D1 verilmek üzere, aşağıdaki tabloda gösterilen ağırlık katsayısına karşılık gelen harf notları verilir. Öğretim elemanı tarafından aksi belirlenmedikçe, harf ders başarı notu tablodaki numerik not ağırlıklarına göre belirlenir.

Puan                 Başarı Notu                Ağırlık Katsayısı                Açıklama

95-100                     A1                                 4,00                          Pekiyi+

90-94                       A2                                 3,75                          Pekiyi

85-89                       A3                                 3,50                          Pekiyi-

80-84                       B1                                 3,25                          İyi+

75-79                       B2                                 3,00                          İyi

70-74                       B3                                 2,75                          İyi-

65-69                       C1                                 2,50                          Orta+

60-64                       C2                                 2,25                          Orta

55-59                       C3                                 2,00                          Orta-

50-54                       D1                                 1,75                          Şartlı Geçer

0-49                         F1                                   0                            Başarısız

                                 F2                                                                  Devamsız

                                 M                                                                  Muaf

                                 G                                                                  Geçer

                                 K                                                                   Kalır

                                  E                                                                   Eksik

                                  S                                                                   Süren

                                 Ç                                                                   Çekilme

(2) Birinci fıkradaki tabloda görülen tüm çift harfli notlar ortalama hesabına katılır. Mezun olabilmek için öğrencinin GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.  D1 notu bu şartla geçer nottur. GANO’nun 2,00’ın altında olması durumunda, mezuniyet için, D1 notlu derslerin bir kısmının tekrar alınıp GANO’nun en az 2,00’a yükseltilmesi gerekir.

(3) Birimler, belirledikleri derslerde, C3’ün altında not alınan derslerin tekrarlanmasını şart koşabilirler. En düşük başarı notunun C3 olduğu dersler öğretim programında belirtilir.

(4) Aşağıda tanımları verilen tek harfli notlar ortalama hesaplarına katılmaz:

a) M (Muaf) notu, programındaki bir dersten muafiyet sınavına girerek başarılı olanlara verilen nottur.

b) G (Geçer) notu, başarı notu ilgili bölüm/programca G/K (Geçer/Kalır) olarak belirlenmiş bir dersi başarıyla tamamlamış olanlara; K (Kalır) notu ise o dersten başarısız olanlara verilen nottur. G/K not sistemi, staj veya seminer gibi başarı için belli bir oranda devamın yeterli olduğu ve başarı seviyesini kademelendirmenin zor olduğu derslere uygulanır. G notu ile geçilen dersler not yükseltmek için tekrar alınamaz.

c) E (Eksik) notu, öngörülmeyen zorlayıcı bir sebeple, dersin öğretim elemanının uygun görmesiyle, alınan dersi tamamlayamayan öğrencilere verilen nottur. Not cetvellerinde, verilen her bir E notu için dersin tamamlanması için öğrencinin ne yapması gerektiği açıkça yazılır. Takip eden yarıyılın sonuna kadar tamamlanmayan derslerin E notu otomatik olarak FF notuna dönüşür. E notu çift harfli bir nota dönünceye kadar ortalama hesabına katılmaz.

ç) S (Süren) notu,  dönem için kaydı yapılmış, ancak henüz notlandırılmamış dersler ile birden fazla yarıyıl süren derslere,  yarıyıl sonunda verilen nottur ve ortalama hesabına katılmaz.

d) Ç (Çekilme) notu, okuldan ayrılmak zorunda kalan ya da fazladan aldığı seçmeli derslerden vazgeçmek isteyen öğrencilerin başvurusu ve birimin ilgili kurulunun kararıyla verilen nottur. Ç notu verilen dersler, alınmamış sayılır ve öğrenci not durum çizelgesinde yer almaz.

(5) Ders başarı notları, sadece harf notu olarak ilan edilir. Ders eşdeğerliklerinin belirlenmesi ve intibak işlemlerinde, harf başarı notları esas alınır. Öğrenci not durum çizelgesi ve diploma ekinde harf başarı notlarına yer verilir.

(6) Ortalama hesaplamalarında, harf notlarının ağırlık katsayıları kullanılır.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 32 – (1) GANO ve DANO tek harfli notlar hariç, her dersten alınan notun o dersin AKTS kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin AKTS kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Elde edilen bu değer, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir. GANO öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren programı kapsamında almış olduğu tüm derslerin en son notları, DANO ise öğrencinin o dönem almış olduğu tüm derslerden aldığı notlar dikkate alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

(2) Çift anadal ve/veya yandal yapan öğrencilerin GANO’su, öğrencinin anadal, ikinci anadal ve/veya yandal programları kapsamında aldığı tüm dersler dikkate alınarak hesaplanır. Çift anadal veya yandal programından kaydı silinen öğrencilerin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler not durum çizelgesi ve diploma ekinde yer alır ancak GANO’ya dahil edilmez.

 (3) Entegre sistem esasına göre öğretimin sürdürüldüğü programlarda akademik ortalama hesaplaması, birimce belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin, sınav sonuçları ile ilgili maddi hata itirazlarını sonuçların duyurulmasından sonraki beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak yapması gerekir. İtiraz ders sorumlusuna iletilir, maddi hata varsa ilgili kurul kararı ile düzeltilir. Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 34 – (1) Mezuniyete ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarması gerekir.

b) Öğrencinin öğretim programındaki AKTS kredisi dağılımlarını sağlayarak programından mezun olabilmesi için gerekli olan toplam AKTS kredisini tamamlaması gerekir.

c) Öğrencinin başarısız dersinin bulunmaması ve GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan öğrencilere kayıtlı oldukları birim ve mezun oldukları program adının belirtildiği bir diploma verilir.

(3) Öğrenimlerini bitirenlere diplomanın yanı sıra not durum çizelgesi ve diploma eki verilir.

(4) Mezuniyet tarihi, sınavların bitimini izleyen iş günüdür. Staj gerektiren birimlerde staj son sınıfı takiben yapılıyorsa, mezuniyet tarihi staj bitimini izleyen iş günü olur.

(5) Dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili öğretim programında bulunan bütün dersleri başarı ile tamamlamış ve GANO’su en az 2,00 olan ilişiği kesilmiş lisans öğrencilerine, başvurmaları halinde, önlisans diploması verilir.

(6) Diplomalar, tıp fakültesi mezunları için mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içinde, diğer birim mezunları için ise mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzenlenir. Diploması henüz düzenlenmemiş olan öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(7) Diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.

(8) Mezun olan öğrencilerin ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması zorunludur. İlişik kesme işlemini tamamlamayan öğrencilere diploma veya dosyalarından herhangi bir belge verilmez.

(9) Diploma/geçici mezuniyet belgesi, mezun olan öğrencinin kendisine ya da noter onaylı vekâlet verdiği kişiye verilir.

Dereceye girme ve onur ödülleri

MADDE 35 – (1) Disiplin cezası almamak ve öğrenimlerini en fazla normal eğitim süresinde, bahar yarıyılı dönem sonu sınavları sonunda tamamlamak şartı ile;

a) Mezun olan öğrencilerin GANO’ları esas alınarak sıralama yapılır. Her birim/bölüm/programda ilk üç sırayı alan öğrenciler birim/bölüm/program birincisi, ikincisi, üçüncüsü olarak mezun olurlar. Bu sıralama öğrencinin not durum çizelgesinde gösterilir ve öğrencinin istemesi halinde ayrıca yazılı belge olarak da verilir.

b) GANO’su 3,50- 4,00 olan öğrenciler yüksek onur, 3,00-3,49 olanlar ise onur öğrencisi sayılırlar. Bu değerlendirmeler not durum çizelgesinde belirtilir.

Tebligat

MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra OBİS’te güncellediği e-posta adresine yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği e-posta adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini OBİS üzerinden güncellemek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı ve öncesi Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin kazanılmış hakları saklıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce alınmış olan AA notları A1, BA notları A3, BB notları B1, CB notları B3, CC notları C1, DC notları C3, DD notları D1 ve FF notları F1 notuna çevrilir; devamsızlıktan başarısız olanlara F2 notu verilir.

(3) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından önce kaydolmuş öğrencilerin GANO’su, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından önce başarılmış derslerin GANO’ya katkıları tabi oldukları yönetmelik hükümleri dikkate alınarak hesaplanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.