6 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30088

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazate’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inin İkinci Bölümünün ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Bir KDK’nın kredi derecelendirmelerini belirli bir sınıftaki kalemler için kullanmaya karar veren bir banka, o sınıfa ait olan tüm kredi riskleri için Risk Merkezi’nden elde ettiği ilgili kredi derecelendirmelerini tutarlı ve istikrarlı bir şekilde kullanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün Dördüncü Kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“DÖRDÜNCÜ KISIM

Bildirim ve Yeniden Hesaplama

1. MKT aşağıdaki bilgileri üç ayda bir üye kuruluş bankalara ve Kuruma bildirir.

a) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan hipotetik sermaye yükümlülüğü (SMKT),

b) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tüm üye kuruluşların toplam fonlanmış garanti fonu tutarı (TFÜK) ile tüm üye kuruluşlar için garanti fonu ayrıntılandırma ve yoğunlaşma düzeltmesi öncesi toplam sermaye yükümlülüğü (SÜK) veya MKT’nin fonlanmış bir garanti fonunun bulunmaması halinde İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen toplam fonlanmamış garanti fonu tutarı ya da bu fonlanmamış tutarın bulunmaması halinde İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen üye kuruluşlardan alınan başlangıç teminatları toplamı,

c) Zararları karşılamak için üye kuruluşların garanti fonu kullanılmadan önce MKT tarafından kullanılacak İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen MKT’nin özkaynakları (TFMKT),

ç) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen üye kuruluşların fonlanmış garanti fonu tutarlarının ortalaması

d) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen üye kuruluş sayısı (N),

e) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yoğunlaşma faktörü (b),

f) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen c1 çarpanı.

2. Bu Kısmın birinci fıkrasında belirtilen bilgiler asgari üç ayda bir MKT tarafından yeniden hesaplanır. Yönetmeliğin bu eki kapsamındaki riskler ve bu riskleri doğuran işlem sayısında ve/veya MKT’nin özkaynak tutarında önemli bir değişiklik olması durumunda bu Kısmın birinci fıkrasındaki bilgiler bahse konu üç aylık asgari süre dikkate alınmadan bu değişiklikler gerçekleşir gerçekleşmez derhal yeniden hesaplanır ve Kurum ile üye kuruluş bankalara bildirilir.

3. Kurum, bu Kısmın birinci fıkrasında belirtilen bilgilerin hangi formatta olacağını belirlemeye yetkilidir.

4. Kurum, bu Kısmın birinci fıkrası kapsamında yapılacak bildirimler ile bu Kısmın ikinci fıkrası kapsamında yapılacak yeniden hesaplamanın sıklığını artırmaya yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/10/2015

29511

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/1/2016

29599

2-

27/9/2016

29840

3-

9/12/2016

29913