6 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30088

YÖNETMELİK

Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk-Alman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk-Alman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TAÜ-SEM): Türk-Alman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin yürüttüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programları düzenlemek, yaşam boyu öğrenme zemini oluşturmak üzere her kesimden ve yaş grubundan bireylere ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vermek, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak, Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İhtiyaç duyulan her alanda, örgün ve uzaktan öğretim (yaygın eğitim) yöntemlerinin kullanıldığı her ortamda eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar, seminerler, konferanslar, proje ve eğitim fuarları ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlemek, bunları ilan ederek yürütmek ve Üniversitenin kamu-özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

c)  Üniversitenin akademik ve bilimsel birikiminden yararlanarak her türlü danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Diğer üniversitelerde bulunan sürekli eğitim veya yaşam boyu öğrenme merkezleriyle işbirliği, paydaşlık temelinde ortaklıklar yapmak, ortaklaşa kurs, sertifika programları, seminer, konferans, tanıtım etkinlikleri ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

d) Sürekli eğitim kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve/veya Üniversite yönetimi tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün 6 aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini oluşturmak ve alınan kararları uygulamak veya ilgili birimler aracılığıyla uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini gerektiğinde ilgili birimleri de harekete geçirerek planlamak ve yürütmek.

ç) Merkeze bağlı olarak çalışan birimleri Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda koordine etmek ve yönetmek.

d) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Rektör tarafından, Müdürün talebi doğrultusunda, Müdür tarafından önerilen Üniversitenin dört öğretim elemanı arasından en fazla iki tane müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin bitmesiyle müdür yardımcılarının görev süreleri de sona erer. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcıları görevden alınabilir.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdürlüğe vekâlet etmek ve Müdürün görevlerini üstlenerek Merkezi temsil etmek.

b) Müdürün isteği üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda düzenlenecek ve yürütülecek tüm faaliyetlerin yürütülmesinde Müdürle birlikte çalışmak, yardımcı olmak ve gerektiğinde rapor hazırlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından teklif edilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen ve farklı fakülte ve yüksekokullarda görev yapan altı kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür, müdür yardımcılarını oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süreleri dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle yılda en az iki kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve yapılan faaliyetleri gözden geçirerek oy çokluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her faaliyet dönemi/eğitim-öğretim yarıyılı sonunda hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, Müdürün sunduğu faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait faaliyet raporunu düzenlemek.

b) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek.

c) Merkezce yürütülecek her türlü program ve etkinliğin koşullarını ve işleyiş biçimini kararlaştırmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte ve yüksekokul ile Rektörlüğe bağlı bölümlerinin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine toplanır, Merkez ile ilgi faaliyetleri değerlendirir ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak,

b) Merkezin genel strateji ve politikalarının oluşturulmasında önerilerde bulunmak,

c) Her yıl sonunda, üyelerin kendi bulundukları birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerine ilişkin hazırlayacakları raporları Yönetim Kuruluna bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 –  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.