5 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30087

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (YİÜSEM): Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek eğitim programlarını düzenleyerek kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirerek, Üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının beceri ve bilgilerini arttırmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel bilgiyi yetişkinlerle ve kurumlarla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

b) Kamuya, özel sektöre, uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve planlamak,

c) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, uzmanlık alanını kapsayan eğitim programları sunmak,

ç) Bölümlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini sağlamak,

d) Bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak,

e) Tam donanımlı insan gücü yetiştirmek için gerekli çalışmaları yapmak,

f) Amaçları doğrultusundaki tüm etkinlikleri yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere yönelik konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek,

g) Hayat boyu eğitim çerçevesinde eğitim programları düzenlemek,

ğ) Faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

h) Üniversite Yönetim Kurulu kararı, Başkanın onayı ile farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler açmak,

ı) Türkiye ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak,

i) Kampüs içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,

j) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,

k) Uzman konuşmacıların sunacakları günlük seminerleri organize etmek,

l) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya örgün eğitim hizmeti sunmak,

m) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimlerini düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak,

n) İlgili mevzuat hükümlerine göre işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitimler düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak, sertifika için eğitim programları düzenlemek, danışmanlık yapmak,

o) Personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek,

ö) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak programlar geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Müdür dahil görevlendirilen en az üç, en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda düzenleyip geliştirmek, Rektörlük kanalıyla Mütevelli Heyetine sunmak ve onaylananları yürütmek,

b) Merkez bünyesinde proje gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek,

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdüre sunmak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu tarafından önerilen Üniversitenin içinden beş ve Üniversite dışından konu ile ilgili kamu veya özel kuruluşlardan iki olmak üzere yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak,

b) Merkezin genel strateji ve politikalarının oluşturulmasında önerilerde bulunmak,

c) Her yılsonunda, üyelerin kendi bulundukları birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerine ilişkin hazırlayacakları raporları Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan, bu yetkisini Rektöre ve/veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.