5 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30087

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c)                Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi bakımından, kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesi için eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak, bu yoldaki etkinliklere katılmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve dışında kadın sorunları ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içerisinde bulunan her konuda araştırma, inceleme, proje yapmak, bu gibi çalışmalara katılmak,

b) Kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve etkinlikler düzenlemek,

c) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgili ders ve seminerler verilmesini sağlamak, bu aktivitelere öğrencilerin katılmasını özendirmek,

ç) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişiler ile özel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak,

d) Yayınlar yapmak ve teşvik etmek, ayrıca bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak,

e) Yapacağı her türlü faaliyet ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilir.  Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

e) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür Yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür Yardımcısı, Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdürün yokluğunda ona vekâlet eder. Müdürün verdiği işleri ve Yönetim Kurulu toplantılarında kurulun sekreterliğini yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektörün görevlendireceği üç üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Görev süresi üç yıldır. Görevlendirmelerdeki usule göre görev süresi uzatılabilir.

(3) Müdürün çağrısı üzerine ayda bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda çalışma gruplarını oluşturmak, yapacakları işleri düzenlemek,

b) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider bütçelerini, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek,

c) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak, gerektiğinde Müdüre bu konularda düzenleme yetkisi vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu tarafından önerilen Üniversitenin içinden beş ve Üniversite dışından konu ile ilgili kamu veya özel kuruluşlardan iki olmak üzere yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak,

b) Merkezin genel strateji ve politikalarının oluşturulmasında önerilerde bulunmak,

c) Her yılsonunda, üyelerin kendi bulundukları birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerine ilişkin hazırlayacakları raporları Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine, Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli Heyeti Başkanı bu yetkisini Rektöre ve/veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.