5 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30087

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AVRASYA SAĞLIK VE SOSYAL

ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Avrasya bölgesindeki mevcut sağlık sistemi alt yapısının tespitini yapmak,

b) Avrasya bölgesindeki devletlerin sağlık sistemine ait ihtiyaçlarını belirlemek,

c) Bölge ülkelerinin sağlık sisteminde mevcut eksikliklerini gidermek için, yöneticileri, akademisyenleri ve diğer sağlık personelini bilinçlendirmek amacıyla çalıştay ve sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

ç) Avrasya coğrafyasında, sağlık alanında ve sosyal alanda eğitim işbirliği çerçevesinde yetkin hekimler tarafından uygulamalar için eğitimler düzenlemek,

d) Avrasya bölgesinde sağlık alanında ve sosyal alanda her türlü araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek,

e) Avrasya bölgesindeki ülkeler ve ülkelerin sağlık alanında ve sosyal alanda hizmet veren kurumları arasında öğrenci, öğretim elemanı ve sahasında uzman kişilerin değişim programlarıyla yetiştirilmesini sağlamak,

f) Avrasya ülkelerinde sağlık alanında ve sosyal alanda eğitim veren araştırma merkezi, enstitü ve fakültelerle işbirliği yapmak,

g) İhtiyaç tespit edilen bölgelerde ihtiyacın türüne göre  yükseköğretim kurumları açmak,

ğ) Avrasya ülkelerinde sağlık işletmeciliği konusunda rehberlik ve öncülük yapmak,

h) Avrasya ülkeleri arasında farmakoloji alanında etkin bir iş birliği yapmak,

ı) Avrasya ülkelerinde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli alt yapı desteği vermek,

i) Avrasya bölgesinin sağlık ve sosyal hayatı ile ilgili ülkemizdeki resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinç düzeylerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak,

j) Avrasya bölgesinde sağlık ve sosyal alanlarda yapılan uygulamalar ve saha çalışmaları, anketler ve istatistiksel faaliyetleri raporlayarak, yetkili merci ve kurumların dikkatlerine ve bilgilerine sunmak,

k) Uluslararası sağlık ve sosyal alanda faaliyet gösteren kuruluşları ve üniversiteleri bölgenin sosyal sağlık sorunları hakkında bilgilendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:  

a) Avrasya bölgesinde sağlık ile ilgili sistemleri araştırmak, bölgelere ait ihtiyaçları tespit etmek, eğitim desteği vermek ve bunlar için birimler/merkezler kurmak,

b) Bölgede mevcut sağlık ve sosyal alanla ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve birlikler ile koordineli araştırma projeleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak,

c) Faaliyet amaçlarına uygun bilimsel yayınlar üretmek, yayımlamak, bu doğrultuda yayınevi kurmak,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek,

d) Sağlık alanında ve sosyal alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek,

e) Sağlık bilimleri alanındaki ve sosyal bilimler alanındaki eğitim gören öğrencilere karşılıklı olarak staj ve hizmet içi eğitim imkânı sağlamak,

f) Sağlık alanında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

g) Sağlık teknolojisi alanında ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta Avrasya ülkeleri arasında özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

ğ) Sağlık alanında ve sosyal alanda her türlü elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak,

h) Tıp tarımı alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yönlendirmede bulunmak, bu konuyla ilgili proje, uygulama ve araştırmalara destek olmak,

ı) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını düzenlemek,

f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

ğ) Personel temini ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki öğretim elemanı olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak,

c) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek,

ç) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak,

e) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek,

f) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak,

g) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen 5  kişiden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine de toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13  (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Mekân, araç ve gereçler

MADDE 15 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.