5 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30087

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Haftalık ders saati: Bir dersin haftalık teorik ve uygulama saatleri toplamının iki katını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(2) Yaz dönemi öğretim süresi genel sınav süresi hariç yedi haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde genel sınavlar yapılır. Yaz döneminde açılan her ders, haftada, bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin iki katı olacak şekilde yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/6/2010

27598

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/12/2012

28488

2-

13/12/2012

28496

3-

21/08/2013

28742

4-

26/10/2016

29869