4 Haziran 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30086

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MADDE BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/1/2015 tarihli ve 29238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.