4 Haziran 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30086

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKARSU, GÖL VE DENİZLERDE JEOLOJİK

ARAŞTIRMA MERKEZİ (AGDEJAM) YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/1997 tarihli ve 23089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Akarsu, Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.