4 Haziran 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30086

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (m) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendine “Ayniyat saymanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “muhasebeci,” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çocuk eğitimcisi,  mütercim, redaktör, biyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, hemşire, psikolog, arkeolog, dekoratör, grafiker, heykeltıraş, istatistikçi, jeolog, jeomorfolog, kameraman, kimyager, kitap pataloğu, kütüphaneci, makinist, matematikçi, mimar, mühendis, programcı, ressam, restoratör, sosyolog, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, teknik ressam, topograf, avukat.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü, Merkez Müdürü, işletme müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, araştırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak veya şef, ayniyat saymanı, muhasebeci kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör kadrolarında toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak veya mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, biyolog, kitap pataloğu, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya bu bentte belirtilen farklı kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak,

2) Müze müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak ve Bakanlığa bağlı müze müdürlüklerinde en az bir yıl fiilen görev yapmış olmak, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; Müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, heykel, seramik, grafik, iç mimari, geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak, Müzik Müzesi Müdürü olarak atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren müzik bilimleri, müzik öğretmenliği, müzikoloji bölümü mezunu olmak,

3) Kütüphane müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü kadrolarına atanabilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, il halk kütüphaneleri dışındaki kütüphane müdürü kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

4) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, eğitim uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Şef, ayniyat saymanı, muhasebeci, çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör, usta öğretici, dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, kitap pataloğu, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya bu kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak,

2) Müze müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, heykel, seramik, grafik, iç mimari, geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak, Müzik Müzesi Müdür Yardımcısı olarak atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren müzik bilimleri, müzik öğretmenliği, müzikoloji bölümü mezunu olmak,

3) Kütüphane müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, kütüphane müdür yardımcısı kadrosuna yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

4) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

2) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

d) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

2) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

e) Müze araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

f) Folklor araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversite ve yüksekokulların; müzik, halkbilim, Türk halk bilimi, etnoloji, Türk dili ve edebiyatı, Türkoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, tiyatro, dilbilim, sanat tarihi, ilahiyat bölümleri veya anabilim dalları, Üniversitelere bağlı Devlet konservatuarlarının; tiyatro, müzik, halk oyunları, temel bilimler, folklor ve etnomüzikoloji bölümleri, güzel sanatlar fakültelerinin geleneksel el sanatları, müzik, tiyatro, tekstil, halı, kilim ve eski kumaş desenleri bölümleri lisans mezunu olmak,

2) Folklor araştırmacılığı görevini gerektiren görme, işitme, bedensel kusur ve sağlık sorunu bulunmamak,

3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

4) En az iki yıl programcı unvanında görev yapmış olmak,

ğ) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

2) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

h) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

1) Ticaret Lisesi mezunu olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı muhasebeci sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem muhasebeyle ilgili ders aldığını belgelemek,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ı) Enformasyon memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak veya üniversitelerin filoloji bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak ya da yurt dışında üniversitelerde lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini başarı ile tamamlamış ve denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

3) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

4) Yabancı dil yeterlilik belgelerinin son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olması,

i) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına veya kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgisayar işletmeni konusunda açılan en az on gün süreli kurslara katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

j) Memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, fotoğrafçı kadrolarına atanabilmek için;

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

k) Daktilograf ve sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) Ticaret Lisesi mezunları hariç, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo veya klavye kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

l) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

m) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

n) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda belirtilen şartları taşımak,

o) Usta öğretici kadrosuna atanabilmek için;

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

2) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3)  İlgili birimce belirlenecek sertifikaya sahip olmak veya bu unvana atanabileceğine ilişkin sanat kurulu kararı bulunmak,

ö) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünde usta öğretici kadrosuna atanabilmek için;

1)  Fakülte veya yüksekokulların; gastronomi ve mutfak sanatları veya gastronomi lisans programından veya yiyecek içecek işletmeciliği ve otel işletmeciliği, turizm işletmeciliği, turizm ve otelcilik, konaklama işletmeciliği, konaklama ve turizm işletmeciliği lisans programlarından birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

2) Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak,

3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

gerekir

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı” ibaresi, (a) bendinde yer alan “ekonomist,” ibaresi, (ç) bendinde yer alan “laborant, sağlık teknisyeni,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendine “kitap pataloğu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, psikolog, sosyolog, diyetisyen” ibareleri, (c) bendine “grafiker,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ressam,” ibaresi, (f) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş ve aynı bendin (1) numaralı alt bendinde geçen “Yükseköğretim Kurulunca” ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

“2) Yabancı dil yeterlilik belgelerinin son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir. Elektronik ortamda başvuruya ilişkin usul ve esaslar sınav duyurusunda belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava ilişkin diğer hususlar sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş gün önce Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.”

“(9) Farklı kadro ve unvanlar için aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, yazılı sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü, sözlü sınav sonuçlarını ise sınav bitim tarihini izleyen onbeş iş günü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan eder.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının birinci cümlelerine “Görevde yükselme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve unvan değişikliği” ibareleri eklenmiş, birinci fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Sınavda başarılı olanların atanmaları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE  13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.”

“(3) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Görevde yükselme sınavına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte duyurusu yapılmış ve başvuruları alınmış olan görevde yükselme sınavı için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “beş” ibaresi “sekiz” olarak uygulanır.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/6/2014

29019

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/6/2015

29393