2 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30084

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİNİ İLİMLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) İlahiyat Fakültesi: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

c) Merkez (DİMER): Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslâm tarihi ve medeniyeti ile bilim ve kültürünün doğru ve bilimsel bir tarzda araştırılmasını, öğretilmesini ve tanıtılmasını sağlamak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalarla din araştırmalarına bilimsel katkıda bulunmak.

c) Türkiye içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla ilahiyat temel alanına katkı sağlamak için iş birliği yapmak.

ç) Müslüman coğrafyadaki dini, sosyal, kültürel ve entelektüel değişim ve gelişmeleri izleyerek araştırmacı, bilim insanı ve yöneticilerin bilgi birikimine katkı sağlamak.

d) Türkiye’de ilahiyat alanında üretilen bilimsel birikime kolay ulaşılmasına katkı sağlamak.

e) İlahiyat alan dergilerinin ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık standartlarına ulaşmalarına dönük çalışmalar yapmak.

f)                İlahiyat alanında üretilen bilimsel yayınlarda ortak dil kullanımını yaygınlaştırmak.

g) Dini ilimler ve bu ilimlerle ilgili alanlarda telif, tercüme, edisyon, kritik ve benzeri tarzda eserler hazırlamak ve yayımlamak.

ğ) Açılacak kurslar ile İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile diğer isteklilere yönelik eğitim, araştırma ve dil becerisi kazandırmak.

h) Merkez bünyesinde yer alan dini araştırmalar ihtisas kütüphanesi ile Sivas ve çevre illerdeki araştırmacılara kaynaklara ulaşma imkânı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İslâmî ilimler ve din bilimleri alanlarında araştırma, eğitim ve yayın çalışmaları yapmak.

b) İslâm tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini, araştırılması ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla seminerler, çalıştaylar ve bilimsel konferanslar düzenlemek.

c) İslâmî ilimler ve din bilimleri alanlarında araştırmacıları desteklemek ve bu maksatla gerekli programları hazırlayıp uygulamak.

ç) Mevcut dini araştırmalar ihtisas kütüphanesi geliştirmek.

d) Türkiye’de ilahiyat alanında üretilen bilimsel birikimin indekslenmesi ve elektronik ortamda ulaşılabilir olması amacıyla Dini Araştırmalar Veri Tabanı (www.davet.org.tr) adıyla ilahiyat alan indeksini kurmak ve zamanla bu indeksin Türk–İslâm Dünyasında üretilen bilimsel birikimi kapsamasını sağlamak.

e) Ulusal ilahiyat alan indeksini kurmak, bilimsel süreli yayınlarda yer alan ilahiyat alanı kapsamında yer alan makaleleri indekslemek ve kullanıcılara sunmak.

f) Dini ilimler anahtar kavramlar veri tabanını Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet sunacak şekilde hazırlamak.

g) Dini ilimler alanındaki yayınların ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık ilkelerine uyumunu sağlayacak çalışmalar yürütmek.

ğ) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ve diğer isteklilerin gereksinim duyduğu kurs ve seminerler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 ‒ (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 ‒ (1) Müdür; Rektör tarafından İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir ve aynı usulle görevi sonlandırılabilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 ‒ (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) İlgili fakülte ve enstitüler ile diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Müdür yardımcılarının görev dağılımlarını belirlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 ‒ (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda iki defa, gerekli durumlarda Müdürün çağrısı üzerine daha sık olmak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili programları hazırlamak ve planlamak, programlara katılım koşullarını belirlemek.

b) Yürütülecek faaliyetlere ilişkin destek sağlayacak birimlerle, öğretim elemanlarıyla ve idari personelle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek.

d) Düzenlenecek programlar ile bu programlar sonunda katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek.

e) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırmacılara ve ürünlerine ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

f) Müdürce önerilen veya Yönetim Kuruluna getirilen işler hakkında karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 –  (1) Danışma Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, gerekli durumlarda Müdürün daveti üzerine üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda tavsiyelerde ve değerlendirmelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14  –  (1) Merkez bünyesinde gerekli hallerde Merkezin amaçlarını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.