1 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30083

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   24/05/2017

Karar No    :   2017/22

Konu           :   Almus ve Köklüce Hidroelektrik Santralleri

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 23/11/2016 tarihli ve 7730 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Almus ve Köklüce Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla 29/09/2016 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

1) İhale Komisyonu tarafından verilen; Almus ve Köklüce Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların,

• 750.500.000 (yediyüzellimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 750.200.000 (yediyüzellimilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yapısan Elektrik Üretim A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Yapısan Elektrik Üretim A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 730.300.000 (yediyüzotuzmilyonüçyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Akörenbeli Hidroelektrik Santral Yatırımları Yapım ve İşletim A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Akörenbeli Hidroelektrik Santral Yatırımları Yapım ve İşletim A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına,

2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.