31 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30082

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HALI KİLİM VE EL SANATLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör: Merkezin Koordinatörünü,

c) Merkez: Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta Erzurum el halısı olmak üzere Erzurum ve yöresinde gelenek halini almış her türlü el dokuması halı, kilim ve el sanatlarını incelemek, standart ve teknik özellikleri konusunda araştırma ve inceleme yapmak, öğrenci ve kursiyerlere eğitim vermek ve uygulama-staj ortamı sağlamak, yöre halkına dokuma tasarımı, yöntemleri, ürün çeşitlemesi ve turizme yönelik tanıtım konusunda yardımcı olarak üretimi desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Geçmişten bu güne Erzurum ve yöresinde başta Erzurum el halısı, her türlü halı, kilim ve el sanatlarının gelişimini, halı, kilim ve el sanatları olmak üzere iki bölümde incelemek,

b) Geçmiş deneyimleri de dikkate alarak Erzurum el halılarının standart ve teknik özelliklerini geliştirmek, bu özelliklerin, standart formatta oluşturulacak, ürüne özel etiketlerde yer almasını sağlamak,

c) Geliştirilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, turizme yönelik ürün çeşitlemesi ve özel sipariş amaçlı çalışmaları yürütmek, gerektiğinde turizm hizmeti sağlayıcılarıyla işbirlikleri gerçekleştirmek,

ç) Başta Erzurum el dokuma halı ve kilimleri olmak üzere diğer tüm el dokuma halı ve kilimler için ait oldukları teknik ve standartlara uygunlukları konularında test, analiz ve değerlendirme yapmak,

d) Talep halinde kamu kurum veya kuruluşları ile özel sektör ve diğer kuruluşlar için bilirkişilik yapmak, rapor düzenlemek,

e) Konusuyla ilgili uluslararası konferans, kongre, panel, atölye, sergi, ödüllü yarışma gibi faaliyetler düzenlemek, bu konuda çalışanları teşvik etmek,

f) Araştırmaların sonuçlarını yayımlamak, üretimleri sergilemek, Erzurum ve yöresinde halı, kilim ve el sanatları ile ilgili dergi, kitap, broşür, rehber ve katalog basım ve dağıtımı yapmak,

g) Erzurum ve yöresindeki yerel ve geleneksel halı, kilim ve el sanatları üretiminin, tasarım ve geliştirme çalışmalarını yapmak,

ğ) Başta Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü akademik personeli olmak üzere bu alanlarda çalışan tüm araştırmacılara ve sanatçılara, talepleri halinde, Müdür ve Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile Merkezin faaliyetleri konusunda işbirliği protokolleri oluşturmak,

h) Her düzeydeki öğrenciler ve diğer talep eden kursiyerler için halı, kilim ve el sanatları ile ilgili; staj, kurs, seminer ve yaz okulları düzenlemek,

ı) El dokuma ve el sanatları konusunda, her meslek ve yaş grubuna yönelik boş zamanları değerlendirme amaçlı hobi atölyesi oluşturarak, dokumaya ilişkin ilgiyi canlı tutmak ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak,

i) Erzurum ve yöresinde halı, kilim ve el sanatlarına ait örnekler derlemek, koleksiyonlar oluşturmak, gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi için çalışmalar yapmak,

j) Halı, kilim ve el sanatlarının korunması ve sergilenmesi için çalışmalar yapmak,

k) Gelen talepleri değerlendirerek el dokuma halı ve kilimler için koruma ve restorasyon çalışmaları yapmak,

l) Talep edilmesi halinde başka bölgelerde halı, kilim ve el sanatları atölye sistemleri kurmak,

m) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,

n) Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları, Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil tayin eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz. Altı ayı geçen vekâlet durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak için, Üniversitedeki öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak ve yaptırmak,

ç) Yönetim Kurulu onayıyla Merkez Koordinatörü ve diğer Merkez personelini belirleyerek Rektörün onayına sunmak.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer dört üye, Müdürün önerileri doğrultusunda, Üniversitede Merkezin faaliyet alanına giren konularda uzman ve tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilerek görevlendirilir. Yönetim Kurulu iki ayda bir kez olağan şekilde toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin talepleri doğrultusunda ve Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda ise Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak,

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını inceleyerek karara bağlamak,

c) Merkez bünyesinde çalıştırılmak için Müdür tarafından önerilen personelin seçimini yapmak, 

ç) Merkezin bilimsel araştırma, sergi, üretim, yayın hazırlık gibi faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin plan ve program esaslarını kararlaştırmak,

d) Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, projeler ve Merkez faaliyetlerinin tanıtım çalışmaları, mali destek ve yayım konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağlamak,

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını ve yürütme koşullarını belirlemek,

f) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının değerlendirilmelerine yardımcı olmak,

g) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs vb. eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve birimleri belirlemek,

ğ) Yıllık faaliyet değerlendirmesi yaparak sonraki yıllar için strateji geliştirmek ve Merkezin faaliyet alanı kapsamına giren diğer konularda Müdüre yardımcı olmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerine katkı sağlayabilecek görevler sürdüren Üniversitenin akademik personeli ile kamu kurumları ve özel sektör ile vakıf, dernek, kooperatif gibi sivil toplum ve mesleki kurum ve kuruluşların temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen en fazla 15 kişiden oluşur. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayanların üyeliği düşer. Danışma Kurulunda yer alan Üniversite akademik personeli üye sayısı, toplam üye sayısının yarısından fazla olamaz.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder. Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplantıları ile Danışma Kurulu toplantıları aynı anda ve ortak olarak yapılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirerek Yönetim Kuruluna Merkezin tüm faaliyetleri konusunda yönlendirici düzeyde öneriler içeren rapor sunmak,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunmak ve bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak.

Koordinatör

MADDE 14 – (1) Koordinatör; Üniversitede tam zamanlı görev yapmakta olan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilir. Koordinatör Müdüre bağlı olarak çalışır. Koordinatör, Müdür ile diğer Merkez personeli ve dış paydaşlarla olan ilişkileri koordine eder, Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı;  2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır. İhtiyaç halinde, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılan tüm kurum ve kuruluşlardan da personel desteği alınabilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında alınan her türlü teçhizat, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.