31 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30082

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7021                                                                                               Kabul Tarihi: 18/5/2017

MADDE 1 – (1) 15 Ekim 2009 tarihinde Bağdat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/5/2017