30 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30081

YÖNETMELİK

Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı, sağlık bilimleri enstitüsü hariç diğer enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı sağlık bilimleri enstitüsü hariç diğer enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, ders ve sınav dönemleri gibi akademik faaliyetlere ilişkin tarihlerin belirtildiği takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı: Enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan ilgili anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretimin yürütülmesinden enstitü müdürlüğüne karşı sorumlu olan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanını,

e) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Anabilim/Anasanat dalı başkanı ve ilgili bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan; lisansüstü derslere ve uygulamalara ilişkin olarak ilgili bilim/sanat dallarından, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Bilim/Sanat dalı: Enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü eğitim programı bulunan, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi,

g) Bilim/Sanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretimin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden anabilim/anasanat dalı başkanlığına karşı sorumlu olan bilim/sanat dalı başkanını,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

h) Doktora Yeterlik Komitesi (DYK): İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kuran, iki yıl süre ile görev yapan ve beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ı) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulan ve ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan projeyi,

i) Enstitü: Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

j) Enstitü Kurulu (EK): İlgili enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitüde eğitim-öğretim programları devam eden anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

k) Enstitü Müdürü: İlgili enstitünün müdürünü,

l) Enstitü Müdürlüğü: İlgili enstitü müdürlüğünü,

m) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün önereceği enstitüde eğitim-öğretim programları devam eden anabilim/anasanat dalı öğretim üyesi olan altı öğretim üyesi arasından, EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

n) Eşdeğer lisansüstü programı: Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu kararı ile eşdeğer olarak kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarını,

o) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından atanan, Üniversite ya da başka bir yükseköğretim kurumundan en az doktora derecesine sahip kişileri,

ö) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

p) Kredi: Bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

r) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimini,

s) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan öğrenciyi,

ş) Özel konular: Danışmanın, çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu tezli yüksek lisans programlarındaki teorik dersi,

t) Rektör: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

u) Rektörlük: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü,

ü) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları,

v) Sanatta Yeterlik Programı: Özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programını,

y) Seminer: Tezsiz yüksek lisans programları hariç lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırladıkları, öğrencinin danışmanı tarafından onaylanan ve bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

z) Senato: Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,

aa) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitim-öğretiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

bb) Tez çalışması: Öğrencilerin hazırladıkları tezle ilgili bilimsel çalışmayı hazırlama sürecini,

cc) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

çç) Tez Yazım Kılavuzu (TYK): Tez hazırlanırken uyulması gereken kuralları, sunuluşu ve çoğaltılmasını açıklayan, EK tarafından kabul edilen ve Senato tarafından onaylanan Tez Yazım Kılavuzunu,

dd) Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın, çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu doktora/sanatta yeterlik programlarındaki teorik dersi,

ee) Üniversite: Ömer Halisdemir Üniversitesini,

ff) Yarıyıl: Ders aşamasında güz veya bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sınav günleri hariç en az on dört haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri için her akademik yıl Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim süresini; tez aşamasında ise bir yarıyılın başlangıcından diğer yarıyılın başlangıcına kadar geçen süreyi,

gg) Yeterlik Sınavı: Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisinin temel konular, düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme gibi konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesine yönelik sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Kapsamı,

Açılma Ölçütleri ve Yürütülmesi

Programların kapsamı ve açılma ölçütleri

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların kapsamları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans programı; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olan kişilerin, tezli yüksek lisans için azami altı yarıyıl ve tezsiz yüksek lisans için azami üç yarıyıl süre ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirdikleri programdır. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

b) Doktora/Sanatta Yeterlik programı; öğrencilerin bir yüksek lisans eğitimi üzerine yapacakları azami on iki yarıyıl ya da lisans eğitimi üzerine yapacakları azami on dört yarıyıl süreli programdır. Bu programlar, ikinci öğretim programı olarak yürütülemez.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretim programları fakülte, konservatuvar ve yüksekokul bölümleri esas alınarak açılır. Lisansüstü eğitim-öğretim programları, anabilim/anasanat dalları ile aynı adı taşır. Ancak, bu anabilim/anasanat dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile enstitüde anabilim/anasanat dallarından farklı ad taşıyan bir lisansüstü eğitim-öğretim programı da açılabilir.

Programların yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Açılan programlar, enstitü, fakülte ve yüksekokul bölümleri ile enstitü programları esas alınarak yürütülür.

(2) Enstitülerde, EK’nın kararı ve Senato onayı ile diğer yükseköğretim veya araştırma kurumları ile işbirliği yapılarak ortak programlar yürütülebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarına Başvuru ve

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanlar, ilân ve başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci alımı ve kontenjanlar anabilim/anasanat dalı kurul kararı dikkate alınarak EYK tarafından belirlenir. Son başvuru ve sınav tarihleri EYK’nın kararı ile belirlenerek, ilân edilmek üzere her yarıyıl öncesinde Rektörlüğe bildirilir.

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuru ve kabul

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuracak adaylar, ilânda belirtilen başvuru süresi içinde, istenen belgelerle birlikte enstitüye başvurur.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuruya ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencilerine eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim/anasanat dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu tür başvurular anabilim/anasanat dalları tarafından önerilen özel şartların bulunması halinde EK’da karara bağlanır.

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların ilan edilen puan türünden, ALES’ten en az 60 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puanı almış olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Doktora programlarına;

1) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden ALES’ten en az 65 puan alanlar veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan alanlar ve tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 80 olanlar,

2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylardan, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden ALES’ten en az 80 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan alanlar ve lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 80 olanlar,

başvurabilir.

d) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 65 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının, lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların ise lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 80 olması gerekir.

e) ALES puanı, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak, yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan veya kendi isteğiyle ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar için yeniden ALES’e girme şartı aranmaz.

f) Doktora/Sanatta yeterlik programlarına müracaat eden adayların anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

g) Doktora programlarına; lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans, yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES ve mülakat/yetenek sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

ğ) Sanatta yeterlik programlarına; lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans, yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES ve mülakat/yetenek sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Ancak, güzel sanatlar fakülteleriyle konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar için ALES puanı aranmaz. Lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, mülakat/yetenek sınavı sonuçları esas alınarak öğrenci kabul edilir.

h) Tezli yüksek lisans programlarına; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat/yetenek sınavından alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir. Ancak, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu anabilim dallarına lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat/yetenek sınavından alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir.

ı) Tezsiz yüksek lisans programlarına; lisans mezuniyet not ortalaması değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

i) Anabilim/Anasanat dalları için kullanılacak ALES puan türü EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

j) Uluslararası geçerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılır.

k) Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlara kabul edilmesinde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları esas alınır.

l) Tezsiz yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjandan daha az başvuru olması durumunda programın açılıp açılmamasına EYK tarafından karar verilir.

m) Mezuniyet not ortalaması dörtlük katsayı sisteminde olanların notlarının yüzlük sistem karşılıkları için Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosu esas alınır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Her öğrencinin bilimsel hazırlık programında alması gereken zorunlu dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve EK kararı ile belirlenir.

b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

c) Bilimsel hazırlık programına devam etmekte olan öğrencilerden; yüksek lisans programına kayıtlı olanlar lisans seviyesindeki derslerden, doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı olanlar ise lisans seviyesindeki derslerin yanı sıra her yarıyılda iki dersi aşmayacak şekilde yüksek lisans programlarından da ders alabilir.

ç) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar ve derslerden başarılı sayılma şartları; lisans seviyesi dersler için ilgili mevzuat hükümlerine, kayıt silme, diğer hususlar ve bilimsel hazırlık programında alınan lisansüstü dersler için ise bu Yönetmelikte yer alan hükümlere göre yürütülür.

d) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından, yatay geçiş yapmak istediği programın başvuru şartlarını taşıyan, bilimsel hazırlık veya yabancı dil hazırlık programları hariç, en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrencinin enstitünün eşdeğer lisansüstü programına yatay geçişi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve EYK’nın onayı ile kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü esasları şunlardır:

a) Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve EYK kararı ile belirlenerek ilân edilir.

b) Yurt dışı lisansüstü eğitim-öğretim programlarından yatay geçiş yapılabilir. Anabilim dalı kurulu görüşü ve EYK kararı ile öğrencinin yatay geçişinin uygunluğuna karar verilir.

c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin tezli ve tezsiz yüksek lisansta her bir ders başarı notunun en az 75 (CB), doktora ve sanatta yeterlik için ise en az 80 (BB) olması gerekir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, bu Yönetmelikte belirlenmiş olan tezli yüksek lisans programı için asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve EYK kararıyla, tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

d) Öğrencinin kabul edileceği programdaki derslerin hangilerinin sayılacağı ve hangi derslerin alınacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin daha önce almış ve başarmış olduğu derslerden saydırılacak olanlar; önceki yükseköğretim kurumlarındaki adı, yüzlük sistem notu ve yatay geçiş kodu ile kabul edilir. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sisteme göre en küçük karşılıkları alınarak, not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları ise anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

e) En fazla dördüncü yarıyılını tamamlamış tezli yüksek lisans öğrencileri, en fazla yedinci yarıyılını tamamlamış tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri ve en fazla dokuzuncu yarıyılını tamamlamış lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri; yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenciye Üniversitedeki lisansüstü eğitimi için verilecek süre ile öğrencinin değişik kurumlarda lisansüstü eğitimindeki geçirdiği sürenin toplamı lisansüstü öğrencilerine verilen azami yasal süreden fazla olamaz.

f) Yatay geçiş yapacak öğrencilerin disiplin cezası almamış olması gerekir.

g) Yatay geçiş yapacak öğrencilerden yedek aday belirlenirken puanı eşit olan adayların, öncelikle ALES puanı ve yine puanlar eşit ise lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır.

ğ) Uzaktan eğitim programlarından yatay geçiş yapılamaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler, kayıt yenileme tarihine kadar enstitüye müracaat ederler. Anabilim/Anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(3) Özel öğrenci statüsündekiler, lisansüstü programlarda açılan derslerden her dönemde en fazla iki derse kayıt yaptırabilir. Bu öğrenciler, aldıkları derslere devam etmek ve bu derslerin gereğini yerine getirmek zorundadır. Özel öğrenci statüsündeki öğrencilere bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde en fazla üç ders saydırılabilir. Özel öğrenci statüsünde iken alınan notların, muafiyet ya da AKTS aktarımına, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile karar verilir.

(5) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup ödenecek ücret her yıl Üniversite tarafından belirlenir.

(6) Özel öğrenci statüsündekilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilik statülerini belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Mülakat, yetenek ve değerlendirme jürileri

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde mülakat ve değerlendirme jürilerinin belirlenmesi ve görevlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Programlara yapılan başvuruların değerlendirmesi, her akademik yarıyıl öncesi ilgili programlara başvuran adaylar arasındaki sıralamayı belirlemek, mülakat/yetenek sınavını yapmak ve değerlendirmek üzere ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile sınav jürisi belirlenir. Sınav jürisi ilgili anabilim/anasanat dalından üç asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması durumunda yakın anabilim/anasanat dallarından veya farklı yükseköğretim kurumlarından da öğretim üyeleri seçilebilir.

b) Mülakat, yetenek ve değerlendirme jürileri, enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır. Değerlendirme ve seçme işlemlerine ilişkin jüri üyeleri tarafından imzalanan liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı, jüri başkanı tarafından en geç iki iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

Mülakat, yetenek ve giriş başarı puanının değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarda eğitim-öğretim hakkı kazanabilmek için öngörülmüş giriş şartlarına ilişkin değerlendirme esasları şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programına ilişkin şartlar şunlardır:

1) Öğrenci kabulünde adayların mülakat/yetenek sınavına girebilmeleri için adayın ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır ve belirlenen kontenjanın 3 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanının hesaplanmasında; lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve mülakat/yetenek puanı değerlendirilir. Giriş başarı puanı; adayın ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek sınavından aldığı puanın %20’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılabilmesi için hesaplanan giriş başarı puanının 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

2) Güzel sanatlar fakültesinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Mülakat/Yetenek sınavı için adayın lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjanın 3 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanı; adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat/yetenek sınavından aldığı puanın %50’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans giriş başarı puanı, lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır. EYK, lisans mezuniyet not ortalamasına göre adayların sıralamasını yapar. Puan sıralamasında virgülden sonraki iki basamak dikkate alınır. Sıralama sonuncunda son sıradaki adayların puanlarının eşit olması halinde kontenjan, ilgili adayları kapsayacak şekilde artırılır.

c) Doktora programlarında mülakat/yetenek sınavı için adayların ALES puanının %60’ı, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır ve kontenjanın 3 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek puanının %20’si toplamı alınarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan giriş puanının 100 puan üzerinden en az 75 puan olması gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına ilişkin şartlar şunlardır:

1) Mülakat/Yetenek sınavı için adayların ALES puanının %60’ı, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır ve kontenjanın 3 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanı; ALES sözel puanı sonucunun %50’si, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek sınavında alınan puanın %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden 75 puan olması gerekir.

2) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar için ALES puanı aranmaz. Mülakat/Yetenek sınavı için lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjanın 3 katı kadar öğrenci ilan edilir. Giriş başarı puanı; lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat/yetenek sınavında alınan puanın %50’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden en az 75 puan olması gerekir.

d) Mülakat/Yetenek sınavı yapılan programlarda baraj puanı 100 üzerinden en az 50 olup, daha düşük puan alan adaylar ile mülakat/yetenek sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

e) EYK, adayları giriş başarı puanlarına göre sıralayarak ilân edilen kontenjanlar kadar asıl ve yedek adayı belirler, sonuçlar EYK onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken; öncelikle ALES puanı istenen programlar için ALES puanı, yine puan eşitliği varsa lisans derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalaması, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Tezsiz yüksek lisans programları hariç ALES puanı istenmeyen programlarda ise lisans derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalaması, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır yine puan eşitliği halinde adayın mülakat/yetenek sınav puanı esas alınarak sıralama yapılır.

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt

MADDE 14 – (1) Öğrenci kayıt işlemleri, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye vererek kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Kesin kayıt işlemlerinde, başvuruda istenen belgelerin asılları veya enstitü tarafından onaylı örneklerinin sunulmaması durumunda kesin kayıt işlemleri yapılmaz.

(2) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Yerlerine yedek listeden ilan edilen adayların kayıtları yapılır. Yedek adaylar ilan edilen süre içerisinde kayıt evrakları ile enstitüye başvuruda bulunur. Puan sıralamasına göre kayıtları yapılır.

(3) Enstitüye, sınav sonucunda ilk defa kayıt yaptırmış olan öğrencilerden kendi isteğiyle kayıt sildirenlerin yerine, daha önce ilân edilen başarı sıralaması dikkate alınarak yedek adaylar ekle/sil haftasında kayıt yaptırabilirler.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Birden fazla lisansüstü programa kayıt yapılması durumunda öğrencinin lisansüstü programdan ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmeleri gerekir. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücreti ödemiş olsa dahi o yarıyıl alması gereken derslerden/tez çalışmasından/özel konulardan/uzmanlık alan dersinden başarısız sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu hallerde geçen süreler azami süreden sayılır.

Öğretim dili

MADDE 16 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından yabancı dilde açılması onaylanan programlarda öğretim, onaylanan dilde yapılır.

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda, anabilim/anasanat dalı kurulunun ve EK’nın teklifi, Senatonun kararı ile belirli bir lisansüstü programda, yeterlik sınavı, tez izleme, tez yazımı ve tez savunması yabancı dilde yapılabilir. Yeterlik sınavı, tez izleme, tez yazımı ve tez savunmasının yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara sahip olması gerekir. Yabancı dilde verilen dersleri almak ve tezini yabancı dilde yazmak isteyen öğrencilerin Üniversitenin belirlediği muafiyet koşullarını sağlaması gerekir.

İngilizce hazırlık programı

MADDE 17 – (1) Enstitüde aşağıdaki esaslar çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı uygulanabilir:

a) Zorunlu hazırlık programı uygulayan lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere hazırlık programında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

b) İsteğe bağlı hazırlık programı uygulayan lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere hazırlık programında Senato tarafından belirlenen hükümler uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü eğitim sürelerine dâhil edilmez.

Danışman atama ve danışman değişikliği

MADDE 18 – (1) EYK, lisansüstü programa ilk kayıt yaptıran her öğrenci için anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifine istinaden, Üniversite kadrosunda görev yapmakta olup doktorası veya doçentliği yürütülen programın alanında olan, program disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders verecek öğretim üyelerini danışman olarak görevlendirir.

(2) Öğretim üyelerinin tezli yüksek lisans programlarında danışmanlık yapabilmesi için en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması; doktora programlarında ise danışmanlık yapabilmesi için birinci tez danışmanı olarak başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. Bu kriterlere ilave olarak doktora öğrencisi için atanacak danışmana ilişkin Senato ayrıca ek kriterler de getirebilir.

(3) Lisansüstü eğitim programlarında danışmanlar, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, EYK kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Tezsiz yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dereceli öğretim görevlisi de danışman olarak atanabilir.

(4) Danışmanlar, ders aşamasındaki öğrencilere ders seçiminde yardımcı olur ve seminerlerinin yürütülmesini sağlar. Tez aşamasında ise özel konular ve uzmanlık alan dersini yürütür ve öğrencinin tez çalışmaları ile dönem projesinin yürütmesini sağlar. Sanatta yeterlik için danışmanlar, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde görev yapar.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması halinde, süresinde onaylanması gereken belgeler, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından onaylanır.

(6) Danışman değişikliği, danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yapılır. Tez aşamasında yapılacak danışman değişikliğinde önceki danışmanın bilimsel ve akademik haklarından feragat etmesi halinde aynı tez önerisi ile devam edilebilir.

(7) Danışmanın, altı aydan uzun süre yurt dışında görevli, izinli veya sağlık raporunun olması durumunda anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından yeni bir danışman teklif edilir ve EYK kararı ile atanır.

(8) Üniversiteden başka bir yükseköğretim kurumuna geçen, yükseköğretim üst kurullarında görevlendirilen veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Danışmanın istifa etmesi ve Üniversite dışında başka bir kuruma altı aydan fazla süre ile görevlendirilmesi/kadrosuyla geçmesi durumlarında öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak, öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve EYK kararı ile danışmanlık görevi tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(9) Herhangi bir sebep ile öğrencinin danışmansız kalması durumunda, anabilim/anasanat dalı bir ay içerisinde yeni danışman önermek ile yükümlüdür.

(10) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Enstitülerde ilk kez açılacak olan lisansüstü dersler, açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı ile kredi ve AKTS değerleri anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ile EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin verileceği ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.

(2) Dersler, anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri tarafından verilir. Ders vermekle görevlendirilecek öğretim üyeleri belirlenirken, anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri ile birlikte, Üniversite bünyesinde mevcut birimlerde görevli olan öğretim üyeleri veya gerekli olduğu takdirde başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri de dikkate alınabilir.

(3) Öğretim üyeleri, enstitü bünyesinde her yarıyılda açık olan lisansüstü derslerden sadece yüksek lisans programı olan, tezsiz yüksek lisans programı hariç, anabilim/anasanat dallarında en fazla iki dersi, hem yüksek lisans hem doktora/sanatta yeterlik programına öğrenci alanlarda ise tezsiz yüksek lisans dahil en fazla üç dersi yürütebilir. Ancak, hem Türkçe hem de yabancı dilde eğitim verilen anabilim/anasanat dallarında belirtilen ders sayıları sadece bir dilde yürütülen bir program için geçerlidir.

(4) Doktorası/Sanatta yeterliği veya doçentliği yürütülen programın alanında veya program disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili olmak kaydıyla öğretim üyelerinin tezli yüksek lisans programlarında ders verebilmesi için en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması; doktora/sanatta yeterlik programlarında ise en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.

(5) Zorunlu dersleri yürütecek öğretim üyelerinin doktora/sanatta yeterlik programında ders verme koşulunu sağlaması gerekir. Ancak sadece tezli yüksek lisansı olan programlarda ise öğretim üyesinin yüksek lisansta ders verme koşulunu sağlaması gerekir.

Lisansüstü dersler

MADDE 20 – (1) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Doktora programına kayıt olanlar yüksek lisans programında alıp başarılı olmaları halinde ilgili içerikteki dersi tekrar almazlar.

(2) Lisansüstü öğrenciler, uzmanlık alan/özel konular dersi hariç, bir yarıyılda en az 30 AKTS kredilik ders almak zorundadır.

(3) Öğrenci, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden de alabilir. Seçilen dersler için dersin alındığı yükseköğretim kurumundaki adı, yüzlük sistem notu ve Transfer kodu kullanılır. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sisteme göre en küçük karşılıkları alınarak, not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları ders alınan yükseköğretim kurumundaki değeriyle kabul edilir. Bu işlemlerde anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı gerekmektedir.

(4) Enstitünün tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında zorunlu dersler hariç olmak üzere dersler, yüksek lisans ve doktora dersleri olarak ayrılır. Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında zorunlu dersler ortak yürütülür.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme

MADDE 21 – (1) Öğrenci kayıt döneminde seçtiği dersleri, danışmanının da uygun görmesi halinde, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftası içinde ders ekleme ve/veya çıkarma işlemi yapabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 22 – (1) Derslere devam zorunludur. Öğrenci, teorik derslerin en az %70’ine ve uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin genel sınavlarına alınmaz ve başarısız sayılır.

Özel konular ve uzmanlık alan dersi

MADDE 23 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için ayrı ayrı olmak üzere, birinci tez danışmanı tarafından yürütülmek şartıyla danışmanlık görevinin sonuna kadar her yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde de devam edecek şekilde yüksek lisans programında özel konular, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise uzmanlık alan dersi açılır.

(2) Özel konular dersi, tezli yüksek lisans programına kaydını yaptırmış ve danışmanı atanmış öğrencinin en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez öneri formu ile birlikte verdiği tez konusunun EYK tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlar.

(3) Uzmanlık alan dersi, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisinin EYK tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlar.

(4) Yüksek lisans öğrencisi, danışman atanmasını izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl özel konular dersine, doktora öğrencisi ise yeterlik sınavında başarılı olduğu yarıyılı izleyen yarıyıllarda uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Danışman öğretim üyesi, tez önerisinin EYK tarafından kabul edilmesinden sonra dersi alan öğrencinin durumunu, yarıyıl sonunda, başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirir.

Sınav evrakları ve teslimi

MADDE 24 – (1) Ara/genel/bütünleme sınav sonuçlarına ilişkin belgeler ve sınav evrakları, ilan edilen sınav tarihleri bitiminden itibaren on beş gün içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından bir üst yazı ve not çizelgeleri ile birlikte enstitüye teslim edilir. Teslim edilen evraklar üç yıl süre ile saklanır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 25 – (1) Öğrencinin gireceği derslerin ara/genel/bütünleme sınavları, akademik takvimde belirlenen sınav dönemleri içinde yapılır ve ilân edilir. Öğrencinin tek dersi kalması durumunda tek ders sınavı uygulanmaz.

(2) Yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik derslerinin sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara/genel/bütünleme sınavları yazılı olarak yapılabileceği gibi öğrencinin yarıyıl boyunca yaptığı uygulamalı çalışmalar ve hazırladığı ödevler dikkate alınarak da yapılabilir.

(3) Lisansüstü programlarda bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile genel/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı olup; öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 puan üzerinden tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 75 puan, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 80 puan olması gerekir. Seminer, dönem projesi, tez çalışması, özel konular ve uzmanlık alan dersinde ise başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Lisansüstü derslerin sınav notları 100 puan üzerinden belirlenir. Ancak istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi, aşağıdaki eşdeğerlik çizelgesi dikkate alınarak, harfli veya dörtlü katsayı sistemine göre de düzenlenebilir:

Not               Harf notu             Katsayı

90-100               AA                 4,00

85-89                 BA                 3,50

80-84                 BB                  3,00

75-79                 CB                  2,50

70-74                 CC                  2,00

65-69                 DC                 1,50

60-64                 DD                 1,00

50-59                 FD                  0,50

0-49                   FF                  0,00

(5) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken, derse devam ve/veya uygulama şartını yerine getirmediğinden, genel sınavlara/bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrenciye NA notu verilerek başarısız sayılır.

(6) Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl veya yılda alınan ders veya derslerden genel sınava girme hakkı elde edilen ancak, genel sınavlarda başarısız olunan dersler ile genel sınava girme koşulu yerine getirildiği halde sınavına girilemeyen dersler için kullanılabilir. Bu sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili birimler tarafından hazırlanan programdaki gün, saat ve yerde yapılır. Sonuçlar sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde ilan edilir. Bütünleme sınav notu, genel sınav notu yerine kullanılır.

Mazeretler

MADDE 26 – (1) Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretler; doğal afet, anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri haklı ve geçerli nedenlerini belgelendirmesi halinde, öğrencinin EYK tarafından mazeretli sayılmasına karar verilebilir.

(2) Öğrencilerin mazeretlerini, raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde ise olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde enstitüye ilgili belgeleri teslim etmeleri ve mazeretin gerçekleştiği tarihte olan ara sınav yerine mazeret sınavına girebilmek için başvurmaları gerekir.

(3) Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Mazereti sebebiyle devamsızlığı 22 nci maddede öngörülen devamsızlık süresini aşan öğrenci, devamdan muaf tutulamaz ve devamsızlıktan kalır.

Mazeret sınavı

MADDE 27 – (1) Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciye, başvurusu EYK tarafından kabul edilmek kaydıyla, bir sınav hakkı verilebilir. Öğrencilerin sınavları aynı yarıyıl içinde; enstitü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciler için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrencilere genel sınav ve bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav sonuçları ve itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına itirazını sınav sonuçlarının ilânından itibaren en geç yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Sınav evrakının değerlendirilmesi ilgili öğretim üyesi, anabilim/anasanat dalı başkanı ve enstitü müdür yardımcısından oluşan bir komisyon tarafından yedi gün içerisinde yapılır. Bu komisyon aldığı kararı tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirir, sonuç EYK kararı ile kesinleşir.

Disiplin işleri

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Ders saydırma

MADDE 30 – (1) Danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve EYK’nın kararı ile bir öğrenci, kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olan ve enstitüye kayıt olmadan önce yurt içi veya denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu en fazla iki dersi saydırabilir. Öğrencinin ders saydırma dilekçesini, akademik takvimde yer alan kayıt yenileme tarihleri içerisinde ders içerikleri ile birlikte enstitüye teslim etmesi gerekir. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır.

(2) İkili anlaşmalar kapsamında eğitime giden lisansüstü programı öğrencilerinin, başarılı oldukları derslerden veya uygulamalardan aldıkları notlar ve kredilerin sayılması, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Saydırılan dersler, daha önceki yükseköğretim kurumlarındaki adı, yüzlük sistem notu ve AKTS değeri Transfer kodu ile kabul edilir. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sisteme göre en küçük karşılıkları alınarak not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları olmaması durumunda ise anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 31 – (1) Öğrencinin başarısız olduğu dersleri döneminde alıp başarması gerekir. Başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ise devam şartı aranmaz. Devamsızlık nedeniyle başarısız olma durumunda devam şartı aranır. Ancak öğrenci, tekrara kaldığı seçmeli dersin yerine, danışman onayı ile başka bir dersi de ilgili dönemde alabilir. Başarısız olunan dersin yerine yeni alınan bu ders için de devam şartı aranır. Uygulamalı derslerden başarısız olması durumunda ise öğrenci, devam şartını yerine getirmiş olsa dahi, dersi tekrar aldığında devam şartı aranır.

Akademik ortalama

MADDE 32 – (1) Akademik ortalama, her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç, virgülden sonra üçüncü hane yuvarlatılarak iki hane ile belirtilir.

İlişik kesme

MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerle öğrencinin EYK kararıyla enstitü ile ilişiği kesilir:

a) Kendi isteği ile yazılı başvuruda bulunmak.

b) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.

c) Lisansüstü programlarda öngörülen azami süreler içinde ilgili programın gereklerini yerine getirmemiş olmak.

(2) Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrencinin ödemiş olduğu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Ders aşamasında alınacak dersler zorunlu ve seçmeli olup, birinci yarıyıldaki derslerden birinin araştırma yöntemleri ve ikinci yarıyıldaki derslerden birinin de seminer dersi olması zorunludur.

(5) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu tez öneri formuyla birlikte en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile enstitüye önerilir. Tez konusu, EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik danışmanın önerisi, anabilim/anasa­nat dalı kurulu ve EYK kararı ile yapılır.

(6) Öğrenci en geç danışman atamasını izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tezini tamamlayamayan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dersler

MADDE 36 – (1) Alınacak derslere öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Seçilecek derslere ilişkin enstitünün eğitim-öğretim planı uygulanır.

(2) Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan seminer, tez çalışması ve özel konulara ilgili yarıyıllarda kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

(3) Danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile öğrenci toplam alacağı derslerden en fazla iki dersi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, programın gerektirdiği dersin kredi/AKTS yüküne sayılmak üzere, lisans derslerinden, başka bir anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden alabilir. Alınan lisans dersinin başarı değerlendirmesi 25 inci maddeye göre yapılır. Ancak, alınacak lisans dersini yürütmekle sorumlu öğretim üyesi 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterliliklere sahip olmak zorundadır.

Seminer

MADDE 37 – (1) Yüksek lisans öğrencisi, danışmanı ile birlikte belirlenen bir konuda yazılı bir seminer hazırlamak ve sunmak zorundadır. Seminerin TYK’ya uygun olarak yazılması gerekir.

(2) Öğrenci, seminerini danışmanın başkanlığında aynı anabilim/anasanat dalı veya yakın bir anabilim/anasanat dalında görevli iki öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesinin bulunduğu bir komisyona en az 30 dakika içerisinde sunar. Sunum dinleyicilere açık olarak yapılır. Seminer ilgili komisyon tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısızlık halinde, daha önce verilen konu veya değişik bir konu öğrenciye tekrar verilir. Öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar semineri sunar ve yeniden komisyon tarafından değerlendirilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Tezini, TYK’ya uygun biçimde hazırlayan öğrencinin danışmanı tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü beyan eden dilekçe ile birlikte tezi anabilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Tez savunma jürisi en az biri Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, biri anabilim/anasanat dalından diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesi belirlenir. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olduğu hallerde jüri, ikisi yurt içi veya yurt dışı farklı yükseköğretim kurumlarından olmak üzere beş asıl ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(3) Enstitü söz konusu teze ilişkin alınan intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(4) Tez sınav jürisi oluşturulan öğrenci tezini ciltlenmemiş beş nüsha olarak hazırlar ve jüri üyelerine teslim eder.

(5) Jüri üyelerinin belirlendiği EYK kararının alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde, jüri tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü müdürlüğüne teslim ederek öğrenciyi tez savunma sınavına almak zorundadır. Herhangi bir jüri üyesinin mazereti nedeniyle süresi içerisinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK yeni bir jüri belirler.

(6) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi 45-90 dakika arasındadır. Tez savunma sınavının sunulması dinleyicilere açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Soru cevap bölümünde öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Olumsuz oy kullanan üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa ekler. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde sınav evrakıyla birlikte enstitüye teslim edilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak şartıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Tez savunma sınavına gelemeyen öğrenci, mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, azami süreyi aşmamak şartıyla mazeret süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. EYK’ya mazeret sunmayan veya EYK tarafından mazereti kabul edilmeyen öğrencinin tezi başarısız sayılarak Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, enstitü tarafından istenen sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 39 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyeti EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) İki veya daha fazla yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere ilgili mevzuat çerçevesinde ortak diploma verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, birinci ve ikinci öğretimde ayrı ayrı yürütülebilir.

Süre

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dersler ve krediler

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersini aldığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Alınacak derslere öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek koşuluyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Dönem projesi

MADDE 43 – (1) Danışman, danışmanlık yaptığı öğrenciler için dönem projesi dersi açmak zorundadır. Öğrenci, dönem projesinin konusunu, danışman ve anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ile üçüncü yarıyılın başına kadar enstitü müdürlüğüne sunar. Proje konusu EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Dönem projesi, tekrar alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve projesini yarıyılın sonunda TYK’ya uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde enstitüye vermek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve EYK tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşma becerisi kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için uzmanlık alan dersi hariç toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de uzmanlık alan dersi hariç en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 46 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları koşuluyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Doktora programının ders aşaması için gerekli dersler, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl olarak düzenlenir.

(6) Öğrencinin tezini sunabilmesi için tez önerisinin EYK tarafından kabul edildiği yarıyılı izleyen yarıyıldan itibaren; tez çalışması ve uzmanlık alan derslerine dört yarıyıl kayıt yaptırması ve başarılı olması gerekir.

Dersler

MADDE 47 – (1) Alınacak derslere öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.

(2) Doktora programlarında lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programda yürütülen yüksek lisans veya başka bir anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans veya doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders alabilirler. Ancak, dersi yürütmekle sorumlu öğretim üyesi, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterliliklere sahip olmak zorundadır.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Öğrenci, yeterlik sınavını başarı ile tamamladığı yarıyılı izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

(5) Enstitü, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir.

Seminer

MADDE 48 – (1) Doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, ders aşamasında yazılı bir seminer hazırlayarak sunmak zorundadır. Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına kabul edilen öğrenciler semineri ders aşamasının ikinci yarıyılında, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise ders aşamasının üçüncü yarıyılında alırlar.

(2) Seminer, biri danışman olmak üzere, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen, aynı anabilim/anasanat dalı veya yakın bir anabilim/anasanat dalında görevli iki öğretim üyesinin de katılımıyla oluşan bir jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısızlık halinde öğrenciye danışmanı tarafından aynı veya değişik bir konu tekrar verilir ve öğrenci tarafından bir sonraki yarıyılda tekrar sunulur. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç dördüncü yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç altıncı yarıyılın sonuna kadar seminerde başarılı olmak zorundadır.

Yeterlik sınavı

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılda yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci, bir yılda, akademik takvimde belirlenen güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere, en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavları her yarıyılda akademik takvimde belirlenen genel sınav tarihlerinde yapılır.

b) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan beş kişilik DYK tarafından düzenlenir ve yürütülür. DYK üyelerinin görev süresi iki yıldır. Eski üyeler DYK’ya tekrar seçilebilir. DYK, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kurar.

c) Sınav jürisi en az ikisi yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınav jürisi aynı anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyelerinden oluşur. Ancak DYK, sadece bir jüri üyesinin yakın bir anabilim/anasanat dalından olmasına da karar verebilir. Yeterlik sınav jürisi üyelerinin kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren varsa mazeretlerini, enstitü müdürlüğüne bildirmeleri gerekir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

ç) Yeterlik sınavının tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden anabilim/anasanat dalında ilân edilir. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavının sözlü kısmı dinleyicilere açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Ancak, öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her ikisinden de 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve kararını anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri yine aynı üyelerden oluşur. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

e) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, jüri önerisi ve EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

f) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersi ile seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci talebi üzerine danışmanı ve anabilim/anasanat dalı önerisi, EYK kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci dört yarıyılda yüksek lisans programını tamamlamak zorundadır. Süresi içerisinde programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulu ve EYK’nın kararı ile bir ay içinde TİK oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka, anabilim/anasanat dalı içinden ve farklı bir anabilim/anasanat dalından ve/veya yurt içi/yurt dışı farklı bir yükseköğretim kurumundan birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı atanması durumunda ikinci tez danışmanı isterse TİK toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulu ve EYK’nın kararı ile TİK üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez önerisine kayıt yaptıran öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır.

(2) TİK, tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, TİK tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim edilir. Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye gönderilir ve EYK kararı ile kesinleşir. Düzeltme kararı söz konusu olursa ilgili öğrenciye bir ay ek süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 52 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları TYK’ya uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir. Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için dört yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırıp başarılı olması gerekir.

(3) Öğrenci doktora tezinin savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise gerekli düzeltmeleri yaparak tezini danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Öğrenci tezin ciltlenmemiş yedi nüshasını jüri üyelerine teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin alınan intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin TİK’te yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini, enstitü müdürlüğüne bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(5) Jüri üyelerinin belirlendiği EYK kararının alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, jüri tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü müdürlüğüne teslim ederek öğrenciyi tez savunma sınavına almak zorundadır. Herhangi bir jüri üyesinin mazereti nedeniyle süresi içerisinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK yeni bir jüri belirler.

(6) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi 60-120 dakika arasındadır. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyeler, gerekçelerini tutanağa eklerler. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 46 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tez savunma sınavına giremeyen öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, azami süreyi aşmamak şartıyla, mazeret süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. EYK’ya mazeret sunmayan veya EYK tarafından mazereti kabul edilmeyen öğrencinin tezi başarısız sayılarak Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 53 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin enstitü tarafından istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve gerekli diğer doküman ve materyalleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin enstitü tarafından istenilen sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyeti EYK kararı ile kesinleşir ve doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İki veya daha fazla yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ilgili mevzuat çerçevesinde ortak diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Programa yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler programı tamamlamak için her yarıyıl en az 30 AKTS kredisi olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır. Uygulamalar, sergi, proje, resital, konser veya temsil gibi çalışmalar ve tez çalışması, 25 inci madde kapsamında değerlendirilir.

(3) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Programa lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, programı tamamlamak için her yarıyıl en az 30 AKTS kredisi olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır. Seminer, uzmanlık alan dersi, uygulamalar, sergi, proje, resital, konser veya temsil gibi çalışmalar ve tez çalışması, 25 inci madde kapsamında değerlendirilir.

(4) Sanatta yeterlik programlarında lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programda yürütülen yüksek lisans veya başka bir anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans ve doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört ders alabilirler. Ancak, dersi yürütmekle sorumlu öğretim üyesi 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterliliklere sahip olmak zorundadır.

(5) Sanatta yeterlik programına ilişkin bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde, doktora programına ilişkin hükümler uygulanır.

Süre

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, TYK’ya uygun biçimde yazmak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin alınan intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, en az ikisi yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren varsa mazeretlerini enstitü müdürlüğüne bildirirler. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü müdürlüğüne teslim ederek öğrenciyi sınava almak zorundadır. Herhangi bir jüri üyesinin mazereti nedeniyle süresi içerisinde tez savunmasının yapılamaması durumunda danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı ve EYK kararı ile yeni bir jüri belirlenir. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyeler, gerekçelerini tutanağa eklerler. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 55 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş istenen sayıda nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyeti EYK kararı ile kesinleşir ve diploma almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 58 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili faaliyet gösteren jüri ve komitelerde üyeler arasında veya üyeler ile değerlendirdikleri öğrenci/öğrenciler arasında çıkar/çatışma ilişkisi bulunamaz.

Tezin sonuçlandırılması aşaması

MADDE 59 – (1) Tezin sonuçlandırılması aşamasında aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için; tezi ile ilgili bir adet bilimsel makalenin, Senato tarafından çerçevesi belirlenen hakemli uluslararası dergilerde yayımlanmış olması ya da bu dergilerde makalesi için dijital nesne tanımlayıcısı numarası almış olması ve tezi ile ilgili bir adet ulusal veya uluslararası bildirinin sözlü, yazılı veya görsel olarak sunumunun yapılmış olması şartı aranır.

b) Sanatta yeterlik öğreniminde; alanı ile ilgili en az iki adet ulusal ve/veya uluslararası sergi, proje, resital, konser, temsil gibi faaliyetler gerçekleştirmiş olması sanatta yeterlik mezuniyet şartı olarak aranır. Bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlarca düzenlenmesi şarttır.

c) Her bir anabilim/anasanat dalı, mezuniyet şartı olarak belirlenen minimum yayın kriterlerinin üzerinde yayın kriteri belirleyebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekçenin de belirtildiği anabilim/anasanat dalı akademik kurul tutanağı enstitüye sunulur. İlgili karar, Senato onayı ile yürürlüğe girer.

Tez teslimi ve diploma

MADDE 60 – (1) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(2) Diplomanın şekli Senato tarafından belirlenir. Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur. Sanatta yeterlik programında ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Diploması hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır. Öğrencinin verilen diplomayı kaybetmesi halinde, gazetede verilecek bir ilânla birlikte, ikinci nüsha olduğu belirtilmek kaydıyla diploma düzenlenir. Ancak, diplomanın tekrar kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini gösteren bir belge düzenlenir.

Tebligat

MADDE 61 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, öğrenci tarafından enstitüye yazılı olarak beyan edilen adreslerine yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konular enstitüde veya enstitü internet sayfasında ilân edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 63 – (1) 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversiteye kayıtlı öğrencilere, bu Yönetmelik ile belirlenmiş süreler 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren geçerlidir.

(2) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler hakkında bu Yönetmelikte geçen AKTS kredileri ile ilgili hükümler uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.