30 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30081

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ VE BİYOMEDİKAL

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri ve Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.