30 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30081

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/1994 tarih ve 21864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.