29 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30080

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, devamsız veya başarısız olduğu ve genel not ortalamasını (GNO) yükseltmek için daha önce başarılı olduğu dersleri alabilir.

Bahar yarıyılı sonunda o yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmaları kaydıyla GNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler, akademik danışman görüşü ve ilgili fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile bir üst yarıyıldan en fazla 2 ders alabilirler.

Derslere % 70 devam zorunludur. Devam şartını daha önce yerine getirmiş olmak o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Yaz öğretimi, Senato tarafından seçilen bir yaz öğretimi koordinasyon kurulu tarafından düzenlenir.

Yaz öğretiminde açılacak dersler ve ders verecek öğretim elemanları hazırlık okulu koordinatörlüğünün teklifi, ilgili fakülte/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Güz ve bahar yarıyılları ders programlarına bağlı olarak yaz öğretiminde açılacak dersler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilan edilir.

Bir dersin bir başka üniversitede açılmış bulunan yaz öğretiminden alınıp alınamayacağına İlgili fakülte/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulu karar verir.

Yaz öğretiminde görev alacak danışmanlar bölüm başkanlarının önerisi ile ilgili fakülte dekanlıkları/meslek yüksekokulu müdürlüğü/enstitü müdürlüğü tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Hazırlık okulu dışında kalan fakülte ve meslek yüksekokulu için düzenlenen yaz öğretiminde bir öğrenci, toplam 4 ders alabilir.

Yaz döneminde kayıt dondurulmaz, ders ekleme ve bırakma işlemi uygulanmaz. Güz ve/veya bahar yarıyılında kayıt yenilememiş/kayıt dondurmuş öğrenci bu yarıyılların derslerini yaz öğretiminde alamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Yaz öğretiminde, derslerin değerlemesi ve başarı durumunun saptanmasında 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Bir dersin daha önce alınan notuna bakılmaksızın Yaz Okulunda alınan başarı notu geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri ve diğer öğrencilerin ders seçimi ve danışman onayı ile yaz okulu ders ücreti ödeme işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – İlgili yarıyıl sonunda ilişiği kesilen veya müfredatlarının tüm ders yükümlülüğünü tamamlayarak mezuniyet durumuna gelen öğrenciler staj durumuna bakılmaksızın yaz öğretiminden ders alamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yaz öğretiminden sonra yapılacak tek ders ve ortalama yükseltme sınavlarına, sadece yaz okuluna kayıt olan öğrenciler başvurabilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, transkriptlerde yaz okulu adı altında açılan bölümde gösterilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Bu Yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen hususlarda, İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları uygulanır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.