29 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30080

YÖNETMELİK

İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kültür Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Kültür Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerine destek olmak ve olası ruh sağlığı problemlerine erkenden/zamanında müdahale ederek iyi oluşlarını desteklemek, eğitsel ve kariyer planlamalarında öğrencilere destek olmak, psikolojik danışma ve rehberlik konularında araştırma ve seminer/konferans faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikolojinin ve eğitim bilimlerinin uygulama alanlarında Üniversite bünyesindeki öğrencilere yönelik bireysel psikolojik danışmanlık ve sosyal, eğitsel ve kariyer alanlarında rehberlik hizmetleri vermek,

b) Ulusal ve uluslararası nitelikli araştırmalar yapmak,

c) Bu konularda araştırma yapan üniversiteler bünyesindeki araştırma merkezleriyle ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunmak,

ç) Projeler ve yayınlar yapmak,

d) Bireysel yetenekleri artırıcı ve eğitici seminerler vermek, kurs, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

e) Öğrencilerin yüksek lisans ve doktora çalışmalarına akademik destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı görev yapan, psikoloji ve eğitim bilimleri konularında uzman öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanlarından biri Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim ve Danışma kurullarının gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü olarak toplantıya çağırmak ve kurullara başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak,

d) Akademik yıl sonunda Merkezin geçmiş yıl faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitede Merkezin çalışma alanlarına ilişkin konularda ve en az biri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında ve biri de Psikoloji alanında görev yapan dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür Yardımcısı oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan istifa eden, boşalan, yazılı mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan ya da altı aydan fazla yurt içi ya da yurt dışında görevlendirilen üyenin yerine yenisi görevlendirilir. Yeni görevlendirilen üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az iki ayda bir toplanır. Toplantı gündemi, günü, saati ve yeri, Müdür tarafından üyelere, toplantı gününden en az bir hafta önce yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak,

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıl sonu faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak,

c) Merkez faaliyetleri için gereken çalışma gruplarını kurmak,

ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, yedi üyeden oluşur. Bu üyeler Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişiler arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunda görevlendirilen üye sayısı içinde Üniversite mensubu öğretim elemanı sayısı üçten az olamaz. Üyeliği sona eren Danışma Kurulu üyeleri aynı usul ile tekrar görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek, geliştirilen projelere, ulusal ve uluslararası işbirliğine ilişkin konularda yapılan ve planlanan çalışmalara ilişkin tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 12/4/2009 tarihli ve 27198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.