28 Mayıs 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30079

YÖNETMELİK

Başbakanlıktan:

YÜKSEK ASKERİ ŞÛRA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Askeri Şûranın; hazırlık faaliyetleri, yönetimi, çalışma ve karar alma usulleri, sekretarya hizmetleri ile görevlerine ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup general, amiral ve albaylardan, bir üst rütbeye terfi, kadrosuzluktan emeklilik veya görev süresi uzatılma durumunda bulunanlar ile Şûra faaliyetlerinde görevli personeli ve Yüksek Askerî Şûra üyelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Başbakanı,

b) Değerlendirme notu: Yüksek Askerî Şûra üyelerinin, Şura değerlendirmesine giren general, amiral ve albaylar hakkında verdikleri notların ortalamasını,

c) Kadrosuzluk: 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre, general, amiral ve albayların rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda bir üst rütbeye yükselememe ve hizmet ihtiyaçlarının kadro miktarından fazla olması durumunu,

ç) Ön Hazırlık Komisyonu: Şûra üyeleri ve ilgili diğer makamlar tarafından gönderilen Şûra gündem maddelerinin değerlendirilmesi maksadıyla toplanan ve Şûra Genel Sekreterince belirlenecek üyelerden oluşan komisyonu,

d) Şûra: Yüksek Askerî Şûrayı,

e) Şûra Genel Sekreteri: Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarını,

f) Şûra Sekretaryası: General ve amirallere ilişkin tüm işlemler ile Şûranın görev ve yetkilerini yerine getirebilmesine yönelik olarak, her türlü hazırlık faaliyetleri, icrasına yönelik toplantı, yazışma, kararların ilgililere duyurulması, kayıt, arşivleme ve raportörlük gibi tüm hizmet ve faaliyetleri yürüten Şûra Genel Sekreterine bağlı Millî Savunma Bakanlığı birimini,

g) Terfi: General ve amiraller ile albayların, 926 sayılı Kanunda yazılı şekil ve şartlara uyularak bir üst rütbeye yükseltilmelerini,

ğ) Terfi yılı: Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp, ertesi yılın 30 Ağustos tarihine kadar geçen süreyi,

h) Üye: Yüksek Askeri Şûra üyelerini,

ı) Yeterlik notu;

1) General ve amiral rütbelerinde; bulunulan rütbedeki sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamını,

2) Albay rütbesinde; sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamını,

i) Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve amiral sayısının rütbe bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkan miktarı ve bu miktarın Şûra kararı ile değiştirilebilecek miktarlarını,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmayan ifadeler konusunda 926 sayılı Kanun ile Subay Sicil Yönetmeliğindeki tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim

Başkan ve üyeler

MADDE 4 – (1) Şûranın başkanı Başbakan’dır. Diğer üyeleri ise; Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile Kuvvet Komutanlarıdır.

Görevler

MADDE 5 – (1) Yüksek Askeri Şûranın görevleri şunlardır:

a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek,

b) Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek,

c) Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek,

ç) Başkanın lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek,

d) General ve amiralliğe yükselecek albaylar ile bir üst rütbeye yükselecek generallerin terfi kararlarını almak,

e) Görev süresi uzatılacak general ve amiraller hakkında karar almak,

f) Kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılacak general ve amiraller ile albaylar hakkında karar almak,

g) Hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle görev süresi uzatılacak albaylar hakkında karar almak,

ğ) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Toplantıları Öncesinde Yapılacak Hazırlık Faaliyetleri

Şûra hizmetlerinin yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Şûra hizmetleri, Şura Genel Sekreteri sorumluluğunda yürütülür.

Şûra toplantısının yeri ve zamanı

MADDE 7 – (1) Şûra, Başkanın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.

(2) Toplantının yapılacağı yer ve zaman Başkan tarafından belirlenir.

Toplantı hazırlıkları

MADDE 8 – (1) Şûranın toplantıları için gerekli hazırlıklara, toplantıdan en az dört ay önce Şûra Sekretaryasınca yayımlanacak bir ön çağrı ile başlanır.

(2) Hazırlanan ön çağrı, Şûra Başkan ve üyeleri ile Şûra Genel Sekreteri tarafından uygun görülecek diğer birimlere gönderilerek, Şûra üyelerinin ve ilgili diğer birimlerin Şûra gündemine ilişkin görüş ve teklifleri alınır.

(3) Toplantı için gerekli hazırlık süresi bulunmadığı durumlarda, Şûra Genel Sekreteri tarafından hazırlanan özel çalışma usul ve süreleri, Başkanın onayı ile uygulanabilir.

Şûra gündeminin belirlenmesine yönelik ön hazırlıklar

MADDE 9 – (1) Şura Sekretaryasına gelen teklifler, aşağıdaki sıraya göre tasnife tabi tutulur:

a) Başkanın görüşülmesini lüzumlu gördüğü konular,

b) Bir evvelki Şûra toplantı gündeminden devredilen veya görüşülemeyen teklifler,

c) Şûraya getirilen yeni teklifler.

(2) Şûra Genel Sekreteri başkanlığında toplanan ön hazırlık komisyonu gönderilen teklifleri değerlendirmeleri ile birlikte Başkana sunar. Şûranın nihai gündemi Başkan tarafından belirlenir.

(3) Başkanın onayından geçen gündem konuları ve bu konulara ilişkin olarak teklif makamlarınca yapılan hazırlıklar, Şûra Genel Sekreteri tarafından toplantı öncesinde Şûra üyelerinin bilgisine sunulur.

Şûranın terfi, görev süresinin uzatılması ve emeklilik işlemlerine ilişkin hazırlık faaliyetleri

MADDE 10 – (1) Şûra toplantısında bir üst rütbeye terfi edecek general, amiral ve albaylar ile emekliliğe sevk edilecek ve görev süresi uzatılacakların işlemlerine yönelik tüm hazırlık faaliyetleri ilgili mevzuatına uygun olarak Şûra Sekretaryası tarafından yürütülür.

(2) Toplantı tarihinin bildirilmesini müteakip bir üst rütbeye terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bulundukları son görev yerleri ile terfi, görev süresinin uzatılması ve emeklilik işlemlerine esas bilgiler, Şura Genel Sekreteri tarafından Şûra üyelerine gönderilir.

Şûra toplantısının duyurulması

MADDE 11 – (1) Şûra toplantısının yeri ve zamanı toplantıdan önce, Şûra Genel Sekreteri tarafından üyelere yazılı olarak duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Toplantısı

Şûra toplantısının icrası

MADDE 12 – (1) Şûra, bütün üyelerin katılımı ile toplanır. Ancak özrü olanlar, toplantıya katılamayacaklarını toplantı gününden önce Şûra Sekretaryasına bildirirler. Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.

(2) Görüşülen konular sırasıyla oylanarak karara bağlanır. Oylama işlemi, aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılır. Kararlar aksine bir hüküm yoksa toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Karara bağlanmış bir konu üzerinde yeniden görüşme açılabilmesi için, üyelerden birisinin teklifi üzerine bu hususta yeniden karar alınması gerekir.

(4) Şûra üyelerinden herhangi birisi tarafından Şûra toplantısı sürecinde gündeme alınması teklif edilecek ilave konular, Başkanın oluru ile Şûrada ilave gündem maddesi olarak görüşülebilir.

(5) Şûranın asker üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşiti (aynı nasıplı) olan general ve amirallerin yükselme, görev süresinin uzatılması veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamazlar.

(6) Alınan kararlar imza altına alınır. Karara muhalif olan üyelerin muhalefet şerhleri de karara eklenir.

(7) Şûra kararları Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder.

Terfi, görev süresinin uzatılması ve kadrosuzluktan emeklilik işlemleri

MADDE 13 – (1) Şûra Sekretaryası; general, amiral ve albayların terfi işlemleri ile ilgili çalışmalarına her yılın Ekim ayında başlar.

(2) Terfi işlemleri, 926 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(3) Kuvvet komutanlıklarınca, yükselme sırasına girmiş bulunan albayların sicil notu ortalamaları Subay Sicil Yönetmeliğine göre tespit edilerek, özlük dosyaları ve sicil belgeleriyle birlikte Şura Sekretaryasına gönderilir.

(4) Yükselme sırasında bulunan general ve amirallerin sicil notu ortalamaları, Subay Sicil Yönetmeliği esaslarına göre Şura Sekretaryasınca tespit edilir.

(5) Şura Sekretaryasınca general ve amiraller ile albayların özlük dosyaları ve sicil belgeleri incelenerek; gerekli bilgi, belge ve sicil notu ortalamaları Şûraya sunulur.

(6) General ve amiral kadroları ile yükselme sırasında bulunanların, bu kadrolara yerleştirme durumları değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Şûraya sunulur.

(7) Şûra üyeleri, terfi sırasına giren her bir general, amiral ve albay için;

a) Sicil dosyaları ile sicil belgeleri veya özetlerini,

b) Özlük dosyalarında mevcut yargı kararlarını, her çeşit disiplin cezalarını ve bu kararlara dayanak olan fiil ve davranışlarını,

c) Özlük dosyalarında mevcut takdir, taltif ve sağlık durumlarını belirten belgeleri,

ç) Yapılmış denetleme, tatbikat, harp oyunu veya plân tatbikatlarındaki başarı durumlarını,

d) Usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek diğer performans değerlendirme kriterlerini,

e) Gerektiğinde Millî Savunma Bakanlığınca usul ve esasları belirlenerek kuvvet komutanlıklarına yaptırılacak anket sonuçlarını,

değerlendirerek, genel durumundan edindiği kanaate göre; 1 ilâ 100 arasında değerlendirme notu takdir eder.

(8) Yeterlik notu; general ve amiraller için bulunulan rütbedeki sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun, albaylar için ise sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplanmasıyla elde edilir.

(9) General ve amiraller ile albayların yeterlik sıralaması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Her rütbedeki general ve amiraller, muharip ve yardımcı sınıflar kendi aralarında olmak ve yeterlik notu en yüksek olandan başlanmak üzere sıralanırlar.

b) Albaylar; en yüksek yeterlik notu alanlardan başlanmak üzere, kurmay subaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde, pilot kurmay ile diğer sınıf kurmay subaylar ayrı ayrı), diğerleri sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar.

(10) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde terfi, görev süresinin uzatılması ve kadrosuzluktan emeklilik işlemleri hakkında 926 sayılı Kanunun 49 ve 54 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

(11) General ve amiraller için kıt’a görevi zorunluluğu konusunda Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(12) Şûranın terfi, görev süresinin uzatılması ve emeklilik işlemleri hakkındaki faaliyetleri gizli olarak, diğer faaliyetleri ise Şura Sekretaryası tarafından belirlenecek uygun gizlilik derecesinde yürütülür.

(13) Bu maddede düzenlenen işlemler için yeterli hazırlık süresi bulunmadığı durumlarda, Şura Genel Sekreteri tarafından özel çalışma süreleri Başkanın onayı ile uygulanabilir.

Albayların görev süresinin uzatılması veya kadrosuzluktan emekli işlemleri

MADDE 14 – (1) Albayların görev süresinin uzatılması veya kadrosuzluktan emekli işlemleri 926 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yürütülür.

Kararların gizliliği

MADDE 15 – (1) Şûra toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayımlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Şûranın kararıyla müsaade edilen konular Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanır.

(2) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin kararların gizliliği, işlem dairelerince hazırlanacak taslağın Başbakanlığa gönderilmesiyle ortadan kalkar.

Kararların uygulanması

MADDE 16 – (1) Şûranın personel değerlendirilmesi dışındaki müzakereleri Şura Sekretaryası tarafından yazılı hale getirilir ve üyelerin imzasına sunulur. Şûra toplantılarının bitiminde alınan kararlar, teklif ve gerekçeleri ile birlikte yeteri kadar kitap haline getirilir. Bu kitaplardan birer adet üyelere gönderilir, aslı ise Şura Sekretaryası tarafından bu işe mahsus arşivde Şûra tutanakları ile birlikte saklanır.

(2) Şûra tarafından alınan veya görüş bildirilen kararlar, Cumhurbaşkanının onayını müteakip uygulanmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

Şeref defteri

MADDE 17 – (1) Şûra Sekretaryası tarafından Şûra Şeref Defteri tutulur. Bu defter Şûranın her toplantısında üyelere imza ettirilerek muhafaza altında bulundurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.