28 Mayıs 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30079

YÖNETMELİK

Kapadokya Meslek Yüksekokulundan:

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KAPADOKYA ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Meslek Yüksekokulu Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KAM): Kapadokya Meslek Yüksekokulu Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Yüksekokul: Kapadokya Meslek Yüksekokulunu,

e) Yüksekokul Müdürü: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Kapadokya bölgesinin korunması ve tanıtılmasına yönelik araştırmalar ve çalışmalar yaparak yüksekokulun Turist Rehberliği ve Mimari Restorasyon programı öğrencilerinin mesleki donanım ve yeterliliklerini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

b) Başta Nevşehir ve çevresi olmak üzere, bölgenin tarihi, mimari, arkeoloji, etnografi, sanat ve kültür değerlerinin araştırılması, belgelenmesi, korunması, onarılması ile ülkemizin değerlerini yüceltmek ve bunun yanında turizm vasıtasıyla dünyaya tanıtılmasına yönelik çalışma ve araştırmalara destek olmak,

c) Yurt içi ve yurt dışından uzman katılımları sağlayarak eğitim, seminer gibi faaliyetler düzenlemek, yurtdışındaki diğer merkezlerle bağlantılar kurarak karşılıklı etkileşimlerle öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve bunun yanında yüksekokul dışından da bu eğitim ve araştırmalara dahil olmak isteyenlere fırsat vererek eğitim ağının genişlemesine katkı sağlamak,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda projeler yürütmek; araştırmalar yapmak veya bunlara destek olmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları, Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Yüksekokulda, görevli öğretim elemanları arasından Yüksekokul Müdürü tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkezde görevli öğretim elemanlarından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Yüksekokulun Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Yüksekokul Müdürü tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Mütevelli Heyeti kararı ve Yüksekokul Müdürü onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak.

ç) Merkezde ilgili birimlerce yapılacak bilimsel uygulamalarda Merkez ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

d) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre Yüksekokul Müdürü tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Yüksekokul Müdürüdür. Yüksekokul Müdürü, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde kullanılır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.