28 Mayıs 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30079

YÖNETMELİK

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bütün insan haklarının ve temel özgürlüklerin vazgeçilemez, ayrılamaz ve bölünemez bir parçası olarak kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının tam uygulanmasını sağlamak, kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek, kadının bireysel ve toplumsal kimlik kazanımında yaşadığı sorunlara dair farkındalık yaratmak ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası alanda araştırma ve çalışmalar yürütmek, kongre, sempozyum, proje ve eğitimler organize ederek, konu ile ilgili toplum ve Üniversite arasında iletişimi sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında bilgi alışverişi sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi ve benzeri bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere katılmak,

b) Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

c) Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet alanlarında kamu ve özel kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda inceleme ve araştırma yapmak, veri sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunarak  basılı, sözel, görsel ve işitsel yayın yapmak,

d) Kadınlar için eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyalleri hazırlamak,

e) Üniversite bünyesinde kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet temelli programlar açılmasını önermek, mevcut programlar içinde ilgili alanlarda dersler açılmasını sağlayarak, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet alanlarında araştırma yapmalarını teşvik etmek,

f) Kadın sorunları ve çalışmaları ile toplumsal cinsiyete ilişkin konularda diğer üniversitelerin benzer merkezleri, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile iletişim ağı oluşturarak, işbirliği sağlamak,

g) Kadına yönelik mevcut ülke politikalarının gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmek,

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirileceği gibi süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür, Merkez yönetiminde kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından birisi müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

ç) Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak müdür yardımcılarını Rektöre önermek,

d) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve denetlemek,

e) Merkezin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütmek gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

g) Merkezin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütmek gerekli koordinasyonu sağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda dört kez Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkeze bağlı her türlü projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin raporlarını incelemek ve onaylamak,

b) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacıyla ilgili kararlar alıp Rektörün onayına sunmak,

c) Merkez bünyesinde birimlerin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,

ç) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda karar vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip üniversite öğretim üyeleri ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam onüç kişiden oluşur. Her iki ayda bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçların gerçekleştirilmesi konusunda danışmanlık yapmak.

Çalışma ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısı Müdür tarafından Rektöre bildirilir ve görevlendirme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.