28 Mayıs 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30079

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birliklerde, ihale komisyonu; birlik başkanının veya görevlendireceği kişi başkanlığında birlik meclisinden veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşlarda görev yapan personel arasından birlik başkanının görevlendireceği beş üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/4/2007

26506