26 Mayıs 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30077

YÖNETMELİK

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-2 sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/4/2014

28966