26 Mayıs 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30077

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir başkan, dört asil” ibaresi “başkan dâhil beş asıl” ve “doğal” ibaresi “asıl” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “öğrenim durumu” ibaresinden önce gelmek üzere “lisansüstü öğrenim hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak ve “dört” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “sayısının yüzde yirmisini” ibaresi “sayısını” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü veya uygulama sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Unvanlar itibarıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı listesi oluşturulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ile alt hizmet grupları arasındaki" ibaresi "arasında görevde yükselme mahiyetindeki" şeklinde ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Personel, bulunduğu hizmet grubunun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, unvanının bulunduğu alt hizmet grubu ve altında kalan alt hizmet grubunda yer alan kadrolara görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan isteği hâlinde atanabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini TBMM Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2013

28691

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/11/2013

28834

2-

27/6/2014

29043