24 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30075

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

STANDARD SERTİFİKASYON MUAYENE LABORATUVAR VE EĞİTİM

HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2017/16)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2674 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Standard Sertifikasyon Muayene Laboratuvar ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi,          Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 23/9/2016 tarihli ve 29836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Standard Muayene Eğitim Sertifikasyon ve Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/26) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.