24 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30075

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLET GÜMRÜK İDARESİ ARASINDA

GÜMRÜK ALANINDA ORTAK KOMİTE KURULMASINA İLİŞKİN

MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7019                                                                                                           Kabul Tarihi: 9/5/2017

MADDE 1 – (1) 15 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasında Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/05/2017