23 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30074

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları hariç, Balıkesir Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Bir öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayılarının bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılmasıyla elde edilen çarpımların toplamının tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünmesiyle hesaplanan notu,

b) Danışman: Fakülte ve meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıkları, yüksekokullarda müdürlükler tarafından görevlendirilen ve öğrenciyi eğitim-öğretim süresince izleyip yardımcı olan öğretim elemanını,

c) Fakülte: Balıkesir Üniversitesine bağlı, Tıp Fakültesi dışındaki fakülteleri,

ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu,

e) Meslek yüksekokulu: Balıkesir Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarını,

f) Mutlak değerlendirme: Başarı notunun 100 tam puan üzerinden sayısal olarak değerlendirildiği sistemi,

g) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) Yüksekokul: Balıkesir Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 4 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak ilgili kurulun önerisi üzerine Senato bir dersin yıllık okutulmasına karar verebilir.

(2) Akademik yıl, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl en az yetmiş iş günüdür. Senato, gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Kayıt ve yarıyıl sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır.

(3) Staj, kurs gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esaslar ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Yaz öğretimi, 15/7/1999 tarihli ve 23756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre açılır ve yürütülür.

(5) Kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim her yıl Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteye kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girmeye hak kazanan adayın, ilan edilen süre içinde, istenen belgelerle Üniversitenin internet sayfasında ilan edilen birime başvurarak veya e-Devlet üzerinden kaydını yaptırması gerekir.

Kayıt yenileme ve ders alma

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçimini yaparak danışmanın onayı ile kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içinde kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrencinin, kayıt yenileme işlemini en geç akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma süresi içerisinde tamamlaması gerekir. Ancak öğrencinin geçerli mazeretinin bulunması ve mazeretin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde ders ekleme-çıkarma süresinin bitiminden sonraki bir hafta içerisinde öğrenciye katkı tutarını ödeme ve/veya ders kaydını yapma hakkı tanınır. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Birinci yılda öğrenimine başlayan ön lisans ve lisans öğrencisi, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin muafiyetleri için 17 nci madde hükümleri uygulanır.

(4) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu alan bir öğrenci, bu dersi, dersin ilk verildiği yarıyılda tekrar almak zorundadır.

(5) Ders planından çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak zorunlu dersler, ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından onaylanır.

(6) Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir.

(7) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. AGNO’su her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.

(8) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, AGNO’su 2,80 ve üstünde olan lisans öğrencileri; öğrenim gördüğü yarıyıllarda almadığı ders veya alıp başarısız olduğu ders olmamak şartı ile danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler.

(9) Bu maddede belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri derslere öncelikle alt yarıyıllardaki dersleri seçerek kayıt yaptırmak zorundadır.

(10) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu geçersiz sayılır.

(11) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun olarak Üniversitenin diğer fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarından veya diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler.

(12) Diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun olarak Üniversiteden ders alabilirler.

(13) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin notları, 20 nci maddeye göre dönüştürülerek değerlendirilir.

(14) Yaz okulu döneminde alınan derslerin kredileri, öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki kredileri esas alınarak belirlenir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 7 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya derslerin en az %30’u olmak üzere kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Yabancı dilde yeterlik/seviye tespit sınavı usulleri ve hazırlık sınıfının açılması ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Türkçe hazırlık programı

MADDE 9 – (1) Türkçe yeterlik/seviye tespit sınavını başaran yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Türkçe yeterlik/seviye tespit sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder. Bu öğrencilere ilişkin konularda ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında örgün eğitim yapılır. Ancak ilgili kurulun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan, yaygın, açık ve dışarıdan eğitim de yapılabilir.

Azami öğrenim süresi, sınav hakkı ve öğrenci statüsü

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere azami öğrenim süreleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

b) Hazırlık eğitimi süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilere uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin yarıyıl sonu sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan kullandırılır. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(3) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli AGNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Açılacak sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

b) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilere verilecek sınav hakkına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınavlarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.

b) Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

c) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(6) Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın sınav döneminden iki hafta önce ilgili fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna verir.

(7) Bu maddeye ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim planları, her yıl mayıs ayı içinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre ilgili bölüm, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurulun görüşü alındıktan sonra Senato tarafından onaylanır.

(2) Eğitim-öğretim planı, teorik dersler ile seminer, atölye, laboratuar, klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulamaları gibi uygulamalardan ve varsa stajlardan oluşur. Teorik derslerin bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati bir kredidir. Uygulama, seminer, laboratuar, atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının haftada bir saati, yarım kredi olarak kabul edilir.  Eğitim-öğretim planlarında; derslerin kredileri, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ndeki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir.

(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında, haftalık toplam kredi en az 16 ve en çok 20 kredi olacak şekilde düzenlenir. Bu sınırlamaya, ortak zorunlu dersler dahil değildir. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 13 – (1) Her öğrenci için bir danışman görevlendirilir. Danışman, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Danışman her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak danışmanlığını yaptığı öğrencilerin yeni kayıt ve kayıt yenileme ile ders seçme, ders alma, ders ekleme ve ders çıkarma gibi işlemlerinde yardımcı olur, ders alma ile seçme işlemlerinin ilgili mevzuata ve ders planlarına uygunluğunu değerlendirir ve onay verir. Danışmanlık Senatonun belirleyeceği esaslara göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar

Dersler

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim planındaki kredili ve kredisiz dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak belirtilir.

(2) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil ile İş Sağlığı ve Güvenliği dersleridir.

Değişim programları

MADDE 15 – (1) Yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin gittiği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve alınan derslerdeki başarı notlarının değerlendirilmesine, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölümün görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir.

Derslere devam

MADDE 16 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik ders saatlerinin %30’undan, uygulama ders saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci devamsız sayılır ve o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunca, Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılırlar.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki yarıyılda devam koşulu yerine getirilmişse, devam koşulu aranmaz. Bu dersler için daha önceki yarıyıllarda alınan notlar geçersizdir. Uygulamalı ya da uygulaması olan derslerin tekrarında devam durumu ilgili bölüm başkanlıklarının hazırlamış olduğu ders planlarında belirtilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 17 – (1) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilir. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu almak gerekir.

(2) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt olduğu eğitim-öğretim yılının ikinci haftasının sonuna kadar daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak istediklerini belirten dilekçelerini bağlı bulundukları birime verirler. Başvurular Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kurulca değerlendirilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 20 nci maddede belirtilen notlara dönüştürülerek not döküm belgesinde gösterilir ve akademik ortalamalara dahil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 18 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için 16 ncı maddede belirtilen devam koşullarını yerine getirmek ve uygulamalardan başarılı olmak gerekir.

(3) Sınavlara ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve ilgili kurulca onaylanan ders tanıtım formlarında belirtilir ve yarıyıl başında ilan edilir.

(4) Sınav tarihleri, ilgili yönetim kurulunca belirlenerek o yarıyılın sınavlarından on beş gün önce öğrencilere duyurulur. İki yarıyıl süren bir dersin yarıyıl sonu sınavı, yıl sonunda yapılır.

(5)  Sınav sonuçları, ilgili sınav takviminin sona ermesinden itibaren beş gün içinde ilan edilir.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çekilmesine yardımcı olan öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Soruşturma sonucunda kopya çektiği kesinleşen öğrenciye ilgili sınavdan sıfır (0,00) notu verilir.

(7) Sınav evrakları öğretim elemanı tarafından her yarıyıl sonunda tutanak ile ilgili fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna teslim edilir ve iki yıl boyunca saklanır.

Mazeret sınavı ve tek ders sınavı

MADDE 19 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlar ile yıl/yarıyıl sonu sınavlarına haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır. Belirlenen tarihte mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz. Yıl/yarıyıl sonu sınavına giremeyip mazeret sınavına girecek olan öğrencilerin sınav notları mutlak sisteme göre değerlendirilir.

(2) Mezuniyetleri için, staj hariç tüm derslerden devam ve uygulama şartlarını yerine getirerek FF notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2,00 AGNO’yu sağlayamayan öğrencilere, bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, seçecekleri bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az DD harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

Başarı değerlendirmesi ve notlar

MADDE 20 – (1) Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı ise %60 olarak hesaplanır. Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre, aşağıdaki tabloda yer alan harfli başarı notlarından birisine dönüştürülür:

    Başarı Notu                  Katsayı

          AA                           4,00

          BA                           3,50

          BB                           3,00

          CB                           2,50

          CC                           2,00

          DC                           1,50

          DD                           1,00

           FF                           0,00

(2) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf notları kullanılır:

a) YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.

b) EK (eksik) notu; geçerli bir nedenle, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki yarıyılın başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir.  Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar ders başarı belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.

c) MU (muaf) notu; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülenler ile muaf tutulan öğrencilere verilir.

ç) KL (kaldırıldı) notu; programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

d) DV (devam ediyor) notu; bir yarıyıldan uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.

e) DZ (devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

f) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için bu dersten YT, DD veya üstünde bir not alması gerekir.

(4) Devam koşulunu yerine getirmesine rağmen FF veya YZ notu alan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

Not ortalamaları ve başarı

MADDE 21 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında her yarıyıl sonunda öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl not ortalaması ve AGNO’su ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa AGNO’su elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin AGNO’su, devam etmekte oldukları programa kayıtlı oldukları sürede almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan derslerden aldıkları notlar hesaba katılarak belirlenir. AGNO hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilirler.

(3) Normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerden AGNO’su 3,50 veya üzeri olanlar, yüksek onur öğrencisi; AGNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi olarak mezun olur. Bu öğrencilere onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi belgeleri diplomalarıyla birlikte verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler yüksek onur ve onur öğrencisi olarak mezun olamazlar.

Programın bitirilmesinde koşul

MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için AGNO’sunun en az 2,00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir.

(2) Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin durumları her bölümde/programda bölüm başkanının başkanlığında en az üç öğretim elemanından oluşan mezuniyet komisyonlarınca incelenerek on işgünü içinde ilgili yönetim kuruluna sunulur.

Ağırlıklı genel not ortalaması yükseltme

MADDE 23 – (1) Bir öğrenci AGNO’sunu yükseltmek amacıyla öğrenim süresi boyunca daha önce CB, CC, DC veya DD alarak başarmış olduğu dersleri kredi sınırları dahilinde tekrar edebilir. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler not yükseltme ve ek sınav haklarından yararlanamazlar.

Sınavlara itiraz

MADDE 24 – (1) Sınav sonuçları, ham not/sayısal başarı notu olarak sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde ilan edilir. Ham notlara itiraz; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç işgünü içerisinde yazılı olarak yapılır. İtirazlar, ilgili yönetim kurulunca yapılacak incelemeden sonra karara bağlanır. Tek ders sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz süreleri Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlişik Kesme, Diplomalar, Yan Dal, Çift Anadal Programları,

Mazeretler, İzinler, Yatay ve Dikey Geçişler

İlişik kesme

MADDE 25 – (1) Öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan; yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması veya kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumlarında Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi durumunda öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 26 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan, AGNO’su en az 2,00 olan, sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış bulunan ve duyurulmuş olan diğer şartları yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(2) İsteyen öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu ve aldığı akademik dereceleri gösteren bir belge verilir.

(3) Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse; kayıtlı olduğu programın ilk dört yarıyılını en az 2,00 AGNO’yu sağlayarak ve sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başararak tamamlaması halinde ilgili alanda ön lisans diploması almak için başvurabilir. Başvurunun ilgili yönetim kurulunca onaylanması üzerine ön lisans diploması verilir.

Yan dal programları

MADDE 27 – (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler, kendi lisans programlarına ek olarak bir yan dal programına kaydolabilirler. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yan dal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile açılır. Yan dal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından karara bağlanır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

Çift anadal programı

MADDE 28 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere aynı fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kendi bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans eğitim-öğretimini izleme izni verilebilir. Çift anadal programlarına ait hususlar ilgili fakültenin/yüksekokulun önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

Mazeretler

MADDE 29 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

(2) Öğrencinin mazeretli olduğu süre derslerin devamsızlık sınırını aşıyorsa bu dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla programından silinir. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

İzinler

MADDE 30 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde yarıyıl başlangıcından önce başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrencilere bu nedenlerle eğitim-öğretim süresi içinde bir kez izin verilebilir.

(2) İlgili yönetim kurulu kararı ile izin verilen öğrencilerden Üniversiteye kayıt olduğu ilk yarıyıl hariç katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yatay geçişler

MADDE 31 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 32 – (1) Dikey geçişler, lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunları hakkında; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 34 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci işlerine bildirmiş olduğu adrese, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Öğrenci adres değişikliklerini ve iletişim bilgilerini öğrenci bilgi sisteminde giriş yaparak güncellemek zorundadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere, 19 uncu madde hükümleri uygulanır.

(2) 2007-2008 eğitim-öğretim yılında kayıt olup bir veya iki yarıyıl kayıt donduran öğrenciler ile 2007-2008 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler hariç, 25/8/2008 tarihinden önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere, mülga 8/2/1996 tarihli ve 22548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kayıt olup, bir veya iki yarıyıl kayıt donduran öğrenciler ile 2010-2011 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler hariç; 2008-2009, 2009-2010 ve 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Üniversiteye kayıt olan önlisans ve lisans programlarındaki son sınıf öğrencileri, önceki yıllardan yazılıp devamını aldıkları, ancak sınavında başarısız oldukları derslerin tamamını alabilirler.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.