18 Mayıs 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30070

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Av turizmi izin belgesi başvurusu talebi içerir dilekçe ile yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2016

29684