17 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30069

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 16/05/2017

Karar No  : 2017/ÖİB-K-46

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119706 ada, 5 parselde kayıtlı 598,89 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca,

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119706 ada, 5 no.lu parseldeki 598,89 m² yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesinde 53.750 (Elliüçbinyediyüzelli) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Serdal KOǒa İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Serdal KOǒun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 53.500 (Elliüçbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Güngör PEKAYDIN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Güngör PEKAYDIN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 52.000 (Elliikibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Osman Cemalettin PARLAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osman Cemalettin PARLAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına karar verilmiştir.