17 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30069

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ENTEGRE BALASTSIZ FLÜORESAN LAMBALAR, YÜKSEK YOĞUNLUKLU

BOŞALMALI LAMBALAR VE BU LAMBALARI ÇALIŞTIRABİLEN

BALASTLAR VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ İLE İLGİLİ

ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR

TEBLİĞ (SGM-2011/10)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2017/13)

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/10)’in eki Ek-I’ in başlığı “İstisnalar” olarak değiştirilmiş; aynı ekin 1 inci maddesinde yer alan “Aşağıdaki lambalar bu Tebliğ hükümlerinden muaftır:” ibaresi “Aşağıdaki lambalar, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik gereğince, uygunluk değerlendirme amacı doğrultusunda hazırlanan teknik dosyada, muafiyetlerine temel teşkil eden aşağıda listelenen teknik parametrelerin yer alması şartıyla Ek-III’deki şartlardan muaf olurlar:” olarak değiştirilmiş, aynı ekin 1 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı ekin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) Aşağıdaki özelliklere sahip harmanlanmış (karışık ışıklı) yüksek yoğunluklu deşarj lambaları:

- 250-780 nm aralığındaki toplam radyasyonun %6 veya daha fazlası 250-400 nm aralığında olan lambalar,

- 250-780 nm aralığındaki toplam radyasyonun %11 veya daha fazlası 630-780 nm aralığında olan lambalar,

- 250-780 nm aralığındaki toplam radyasyonun %5 veya daha fazlası 640-700 nm aralığında olan lambalar.

(d) Aşağıdaki şartları karşılayan karışık ışıklı yüksek yoğunluklu deşarj lambaları:

- Üst radyasyon 315-400nm (UVA) veya 280 -315nm (UVB) arası.”

“2. Aşağıdaki ürünler, ürün bilgi formlarında bu Tebliğ çerçevesinde genel aydınlatma amaçlı kullanım için tasarlanmadıklarının belirtilmesi veya (b) ila (e) fıkraları arasında listelenen uygulamalarda kullanımı için tasarlandıklarında Ek-III deki şartlardan muaf olurlar:

a) Genel aydınlatma dışında başka uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanan ürünlerin ve genel aydınlatma fonksiyonu sağlamayan ürünlerin içine dahil edilen ürünler.

b) 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) ve 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki lambalar.

c) 14/2/2015 tarihli ve 29267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/9) kapsamındaki acil aydınlatma armatürleri ve acil ikaz sinyal armatürleri.

d) (c) fıkrasında tanımlanan armatürler ve acil durumda çalışacak lambalarda kullanılmak için üretilen balastlar.

e) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB), Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT), 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki armatürler ve bu gereklilikleri kapsayan ekipmana entegre olan armatürler.

Hedeflenen kullanım amacı, her bir ürünün bilgi dokümanında belirtilir ve ürünün belirtilen kullanım amacı için özel olarak tasarlandığını gösteren teknik parametrelerin listesi, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik gereğince uygunluk değerlendirme amacıyla hazırlanan teknik dosyada bulundurulur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-II’nin 1 inci maddesinde yer alan “Bu Tebliğin şartlarına uygunluk ve uygunluğun kontrolü amacıyla genel kabul görmüş aşağıda yer alan parametreler, en gelişmiş ölçme yöntemlerini dikkate alan, güvenilir, doğru ve yinelenebilir ölçme işlemleri ile belirlenir.” ibaresi “Ek-III’de yer alan Tablo 6’ya uygun olacak şekilde LSF yüksek frekansla çalışma modunda ve anahtarlama çevrimi 11s/1s olacak şekilde ölçülür.” olarak değiştirilmiş ve 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“o) Karışık ışıklı lamba: Cıva buharlı lamba ve akkor lamba filamanı aynı ampul içinde seri bağlanmış lambadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-III’ün 1 inci maddesinin 1.1 inci fıkrasının (A) bendine ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, aynı ekte yer alan “Tablo 2”, “Tablo 3”, “Tablo 6”, “Tablo 11”, “Tablo 12”, “Tablo 13” ve “Tablo 17” ekteki şekilde değiştirilmiş; aynı ekin 1 inci maddesinin 1.1 inci fıkrasının (B) bendinde yer alan “Birinci aşama için tanımlanan düzeltmeler (Tablo 6) geçerli olmaya devam edecektir.” ibaresi, “İlk aşama için spiral şekilli çift başlıklı floresan lambalar için özel gereklilikler ve düzeltmeler (Tablo 6) uygulamaya devam edecektir.” olarak değiştirilmiş, aynı ekte yer alan Tablo 7’nin başlığı “Ra ≤ 60 değerine sahip yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalara ait anma minimum verimlilik değerleri” olarak değiştirilmiş, aynı ekte yer alan Tablo 8’in başlığı “Ra ≤ 80 değerine sahip metal halide lambalar ve Ra > 60 değerine sahip yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalara ait anma minimum verimlilik değerleri” olarak değiştirilmiş, aynı ekin 1 inci maddesinin 1.1 inci fıkrasının (C) bendindeki, “7/4/2017 tarihinden itibaren, entegre balastsız floresan lambalar Ek-III’ün 2 nci maddesinin (2.2) nci fıkrasına göre en az A2 enerji verimlilik sınıfındaki balastlarla çalışacak şekilde tasarlanacaktır.” ibaresi “22/5/2017 tarihinden itibaren entegre balastı olmayan floresan lambalar enerji verimlilik sınıfı A2 veya daha verimli balastlarla Ek-III’ün 2 nci maddesinin (2.2) nci fıkrasına uyumlu olarak çalışırlar. Buna ek olarak bunlar A2 den daha az verimli balastlarla da çalışabilirler.” olarak değiştirilmiş, aynı ekin 1 inci maddesinin 1.2 nci fıkrasının (B) bendine Tablo 11’den sonra gelmek üzere ekteki Tablo 11a eklenmiş, aynı ekin 1 inci maddesinin (1.2) nci fıkrasının (B) bendinde yer alan “Yüksek basınçlı sodyum lambalar en az Tablo 13’teki lamba lümen süreklilik faktörlerine ve lamba çalışmaya devam etme faktörlerine sahip olacaktır.” ibaresi “Lamba etkinlik gereklerini karşılayan yüksek basınçlı sodyum lambalar en az Tablo 13’teki lamba lümen süreklilik ve çalışma devam faktörleri sınırlarını karşılar.” olarak değiştirilmiş, aynı ekin 1 inci maddesinin (1.2) nci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı ekte yer alan Tablo 14’ün başlığı “Metal halide lambalar için lamba lümen süreklilik ve lamba çalışma devam faktörleri – 3. Aşama” olarak değiştirilmiş, aynı ekin 1 inci maddesinin 1.3 üncü fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“Bütün çapları 16 mm veya daha büyük spiral şekilli çift başlıklı flüoresan lambalar (T5), T9 dairesel lambalar için Tablo 5 te belirtilen gereklilikleri karşılar.”

“C. Üçüncü aşama şartları

Lamba etkinliği gerekliliklerine sahip metal halide lambalar, 22/5/2017 tarihinden itibaren en az Tablo 14 de yer alan lamba lümen süreklilik faktörü ve lamba çalışma devam faktörü sınırlarını karşılamalıdır.

 

Tablo 14

Metal halide lambalar için lamba lümen süreklilik ve lamba çalışma devam faktörleri - 3. Aşama

 

Yanma saati

Lamba lümen süreklilik faktörü

Lamba çalışma devam faktörü

12 000

>0,80

>0,80

                                                                                                                                                                                            ”

“(i) Lambanın ışık akısını en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlandığı armatür içindeki sıcaklık 0 °C’ye eşit veya daha düşük ise veya 50 °C’ye eşit veya daha yüksek ise lambanın, kapalı alanda standart oda sıcaklığında kullanım için uygun olmadığı belirtilir.”

“(j) Entegre balastı olmayan floresan lambalarda, çalışabildiği balastın enerji verimliliği indeksi tablo 17’de belirtilmiştir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin eki Ek-IV’ün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bakanlık, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmi Gazete’de referans numaraları yayımlanan dokümanlarda belirtilen metotlar dahil olmak üzere genel kabul görmüş, bilinen en yeni ve modern ölçüm yöntemlerini dikkate alarak güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürlerini kullanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız