17 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30069

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DOĞRUSAL OLMAYAN EV TİPİ LAMBALAR İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI

TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/9)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2017/12)

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/9)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m), (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ö) bendi eklenmiştir.

“m) Özel amaçlı lamba: Bu Tebliğ kapsamındaki teknolojiye sahip olan ancak, teknik dosyasında açıklanan teknik parametreler nedeniyle özel uygulamalarda kullanılması amaçlanan lambayı,

n) Tungsten halojenli lamba: Filamanı tungstenden yapılan, ikincil bir zarf içerisine monte edilebilen kuartz veya dayanıklı camdan yapılmış bir lamba içerisinde halojen veya halojen bileşikleri içeren bir gaz ile kaplı, entegre güç kaynağına bağlı olabilen filamanlı lambayı,”

“ö) Akkor trafik sinyal lambası: 60 V üzerindeki anma gerilimiyle çalışan ve ilk 1000 saatlik çalışma süresi boyunca % 2’den az arıza oranına sahip akkor lambayı,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki 4/A maddesi eklenmiştir.

“Özel amaçlı lambalara ilişkin uygulamalar ve istisna

MADDE 4/A – (1) Özel amaçlı lambalara ilişkin uygulamalar, sıradan şartlarda sahne veya cisimlerin aydınlatılması için teknik parametrelerin gerekli olmadığı uygulamalardır. Işığın temel amacının aydınlatma olmadığı yerlerdeki bu uygulamalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kimyasal veya biyolojik işlemlerdeki etkene benzer şekilde ışığın yayılımı (polimerizasyon, tedavi, kurutma veya sertleştirme amaçlı ultraviyole ışık kullanımı, fotodinamik terapi, bahçıvanlık, evcil hayvan bakımı, böceksavar ürünler gibi).

b) Resim yakalama ve resim projeksiyonu (kamera ışıkları, fotokopi cihazları, video yansıtıcıları gibi).

c) Isıtma (kızılötesi lambalar).

ç) Sinyal (trafik kontrol veya havaalanı lambaları gibi).

d) Sahne veya cismin renk sıcaklığı ile ilgili değişimler hariç olmak üzere, sahne veya cismi daha görünür hale getirmek de dahil olacak şekilde (gıda teşhir aydınlatması veya Ek-1’in 1 inci maddesinde açıklanan renkli lambalar gibi) bunların görünümlerinde değişiklik yapmayı amaçlayan ışığın spektral dağılımı.

e) Sahne veya cismin insanlar için daha görünür hale getirilmesi de dahil olacak şekilde (stüdyo aydınlatmaları, gösteri efekt aydınlatmaları, tiyatro aydınlatmaları gibi) belirli teknik ekipmanların özel ihtiyaçlarına göre ayarlanan ışığın spektral dağılımı.

f) Işık kaynağının olumsuz etkilerinden özel filtreleme ile koruma gerektiren sahne veya cisim aydınlatması (ışığa duyarlı hastalar veya ışığa duyarlı müze sergileri gibi).

g) Sadece acil durumlarda kullanılan ışıklar (acil durum aydınlatmaları veya gemi takım kontrolleri için acil durum aydınlatmaları gibi).

ğ) Aşırı uçtaki fiziksel koşullara (-20 ºC altında veya 50 ºC üzerindeki sıcaklık değişimleri gibi) dayanmak zorunda olan aydınlatma ürünleri.

(2) 60 mm’den daha uzun akkor lambalar; sadece mekanik darbe veya titreşimlere dayanıklı olmaları ve akkor trafik sinyal lambası olmamaları halinde veya söz konusu lambaların 25 W’tan daha yüksek bir nominal güce sahip olmaları ve 14/2/2015 tarihli ve 29267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/9)’e göre daha yüksek enerji verimliliği sınıflarına sahip lambalarda da bulunan özel niteliklere sahip olmaları halinde özel amaçlı lamba değildir (EMC yayılımı 0, CRI değeri 95’e eşit veya daha yüksek ve UV yayılımı 2 mW/1000 lm değerine eşit veya daha az gibi).”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Doğrusal olmayan ev tipi lambaların, Ek-II’de belirtilen çevreye duyarlı tasarım gereklerini karşılaması gerekir.

(2) Çevreye duyarlı tasarım gerekleri aşağıdaki aşamalara uygun olarak uygulanır:

a) Aşama 1: 27 Ağustos 2011.

b) Aşama 2: 27 Ağustos 2011.

c) Aşama 3: 1 Ocak 2012.

ç) Aşama 4: 1 Eylül 2012.

d) Aşama 5: 1 Eylül 2013.

e) Aşama 6: 1 Eylül 2018.

(3) Bir çevreye duyarlı tasarım gereği, yerine yenisi geçmedikçe veya aksi belirtilmedikçe daha sonraki aşamalarda getirilen gerekliliklerle birlikte uygulanmaya devam eder.

(4) Özel amaçlı lambaların aşağıdaki kriterlere uygun olması gerekir:

a) Lambanın renksellik (kromatiklik) koordinatları her zaman aşağıdaki limitler dahilinde ise kromatiklik koordinatları, özel amaçlı lambanın kullanımı da açıklanacak şekilde 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek IV’ü kapsamında uygunluk değerlendirme işlemlerine yönelik hazırlanan teknik dosyada belirtilir.

x < 0,270 veya x > 0,530

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 veya y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595

b) Tüm özel amaçlı lambalar için ürünün kullanım amacıyla birlikte ürünün başka uygulamalar için kullanılamayacağına ilişkin uyarılar ürüne ilişkin bilgilerin yer aldığı tüm belgelerde belirtilir. Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ü kapsamında uygunluk değerlendirme işlemlerine yönelik hazırlanan teknik dosyada lambanın tasarımını özel kılan teknik parametreler, lambanın kullanım amacının ortaya konulması için listelenir. Gerekli olması halinde söz konusu parametreler, üreticinin fikri mülkiyet hakları ile ilişkili hassas ticari bilgilerinin açıklanmasının önüne geçecek şekilde listelenebilir.

c) Lamba öncelikli olarak nihai kullanıcının satın alması amacıyla görünür şekilde sergileniyorsa aşağıdaki bilgiler açık ve belirgin bir şekilde ürün ambalajının üzerinde yer alır:

1) Kullanım amacı.

2) Lambanın ev tipi aydınlatmaya uygun olmadığı.

3) Lamba tasarımını belirtilen kullanım amacına göre özel yapan teknik parametreler. (Bu teknik parametreler alternatif olarak ürün paketi içerisinde yer alabilir.)”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-II’sinin 1 inci maddesinde yer alan Tablo 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Tablo 1

Uygulama tarihi

Belli bir anma ışık akısı (Φ) için maksimum anma gücü (Pmax) (W)

Saydam lambalar

Saydam olmayan lambalar

1 ila 5 inci Aşama

0,8 * (0,88√Φ+0,049Φ)

0,24 * √Φ+0,0103Φ

6 ncı Aşama

0,6 * (0,88√Φ+0,049Φ)

0,24 * √Φ+0,0103Φ

                                                                                                                                                    ”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.