17 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30069

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DOĞRUSAL LAMBALAR, IŞIK YAYAN DİYOT LAMBALAR VE İLGİLİ

EKİPMANA İLİŞKİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/10)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2017/11)

MADDE 1 – 13/2/2015 tarihli ve 29266 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/10)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (y) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (cc) bendi eklenmiştir.

“b) Aydınlatma armatürü: Bir veya daha fazla lambadan gelen ışığı dağıtan, filtreleyen, dönüştüren ve lambaları desteklemek, sabitlemek, korumak için gerekli tüm parçaları ve gerekirse elektrik kaynağına bağlanması için yardımcı devre elemanları ve bileşenlerini içeren bir ürün anlamına gelir, (Eğer ürünün ana görevi aydınlatma değilse ve enerjisini üzerinde bulunduğu ve ana görevi farklı bir üründen sağlıyorsa buzdolabı, dikiş makinesi, endoskopi, kan analiz cihazı ve benzerleri bu Tebliğ çerçevesinde armatür sayılmaz.)”

“y) Özel amaçlı ürün: Bu Tebliğ kapsamındaki teknolojiye sahip olan ancak teknik dosyasında açıklanan teknik parametreler nedeniyle özel uygulamalarda kullanılması amaçlanan ürün anlamına gelir,”

“cc) Akkor trafik sinyal lambası: 60 V üzerindeki anma gerilimiyle çalışan ve ilk 1000 saatlik çalışma süresi boyunca %2’den az arıza oranına sahip akkor lamba anlamına gelir,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki 4/A maddesi eklenmiştir.

“Özel amaçlı ürünlere ilişkin uygulamalar ve istisna

MADDE 4/A – (1) Özel amaçlı ürünlere ilişkin uygulamalar, sıradan şartlar altında sahne veya cisimlerin aydınlatılması için teknik parametrelerin gerekli olmadığı uygulamalardır. Işığın temel amacının aydınlatma olmadığı yerlerdeki bu uygulamalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Işık yayılımının kimyasal veya biyolojik süreçlerde bir araç olması (polimerizasyon, kürlenme / kurutma / sertleştirme amaçlı ultraviyole ışığı, fotodinamik terapi, hayvan bakımı, böcek kovucu gibi).

b) Görüntü yakalama ve görüntü yansıtması (kamera flaşları, fotokopi, video projeksiyonu gibi).

c) Isıtma (kızılötesi lambaları).

ç) Sinyal verme (trafik kontrol ve havameydanı lambaları gibi).

d) Aydınlatılmış sahne veya cismin görüntüsünü, renk sıcaklığına bağlı değişimler dışında değiştirmek için tasarlanan ışığın spektral dağılımı (gıda sergilemede kullanılan aydınlatma veya Ek-I’in 1 inci maddesinde tarif edilen renkli lambalar gibi).

e) Işığın spektral dağılımının, belirli teknik ekipmanların özel ihtiyacına göre ayarlanması ve ayrıca insanların görebilmesi için sahne veya cismin görülebilir hale getirilmesi (stüdyo, sahne veya özel şov aydınlatması gibi).

f) Sahne veya cismin ışık kaynağının negatif etkilerine karşı koruma gerektirmesi (ışığa aşırı duyarlı hastalar veya müze aydınlatmaları için özel filtrelenmiş aydınlatma gibi).

g) Sadece acil durumlar için aydınlatma yapılması (acil çıkış aydınlatmaları, acil ekipmanların aydınlatması gibi).

ğ) Aydınlatma ekipmanlarının en uç noktalarda çalışma şartlarına dayanması (yüksek titreşimler veya -20 ºC altında veya 50 ºC üzerindeki sıcaklıklar gibi).

(2) 60 mm’den daha uzun akkor lambalar; sadece mekanik darbe veya titreşimlere dayanıklı olmaları ve akkor trafik sinyal lambası olmamaları halinde veya söz konusu lambaların 25 W’tan daha yüksek bir nominal güce sahip olmaları ve 14/2/2015 tarihli ve 29267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/9)’e göre daha yüksek enerji verimliliği sınıflarına sahip lambalarda da bulunan özel niteliklere sahip olmaları halinde özel amaçlı ürün değildir (EMC yayılımı 0, CRI değeri 95’e eşit veya daha yüksek ve UV yayılımı 2 mW/1000 lm değerine eşit veya daha az gibi).”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-I’inin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Bütün özel amaçlı ürünlerin kullanım amacı, diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamış olduğu uyarısı ile birlikte her tür ürün bilgi dokümanında belirtilir.

Hedeflenen kullanım amacı, her bir ürünün bilgi dokümanında belirtilir ve ürünün belirtilen kullanım amacı için özel olarak tasarlandığını gösteren teknik parametrelerin listesi, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik gereğince uygunluk değerlendirme amacıyla hazırlanan teknik dosyada bulundurulur.

Gerektiğinde üreticinin, fikri ve sınai haklar ile ilgili olan ticari hassas bilgileri açıklanmayacak şekilde parametreler listelenebilir.

Ürün öncelikli olarak nihai kullanıcının satın alması amacıyla görünür şekilde sergileniyorsa aşağıdaki bilgiler açık ve belirgin bir şekilde ürün ambalajının üzerinde yer alır:

a) Kullanım amacı.

b) Ev tipi oda aydınlatmasına uygun olmadığı.

c) Lamba tasarımını belirtilen kullanım amacına göre özel yapan teknik parametreler. (Bu teknik parametreler alternatif olarak ürün paketi içerisinde yer alabilir).”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-III’ünün 2 nci maddesinin 2.3 üncü fıkrası başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.3 Şebeke ile lambalar arasında kurulumu tasarlanan donanımın fonksiyonel gereklilikleri

a) Aşama 1’den itibaren, şebeke ile lambalar arasında kurulum için tasarlanan ekipman, enerji verimlilik endeksleri (doğrusal olan ve doğrusal olmayan lambalar için bu ekin 1.1 inci fıkrasında belirtilen yönteme uygun olarak hesaplanmış) en fazla olarak;

- Doğrusal olmayan lambalar için: 0,24 (kabul edilen Φ kullanım=toplam anma aydınlatma akısı),

- Doğrusal lambalar için: 0,40

olan lambalarla uyumlu çalışacak şekilde en gelişmiş gerekliliklere uyar.

Kısma kontrol cihazı (dimmer) çalıştırdığı lamba için en düşük konumunda açıldığında, çalıştırılan lamba tam yükte çalıştığında verdiği aydınlatma akısının en az % 1’ini sağlar.

Armatür piyasaya arz edildiğinde, eğer içinde nihai kullanıcı tarafından değiştirilebilecek lamba içeriyorsa bu lambalar armatürün uygun şekilde etiketlenmesi açısından, Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğe göre en yüksek ilk iki enerji sınıfından birinde yer alır.

b) Aşama 2’den itibaren, içinde nihai kullanıcı tarafından değiştirilebilir lamba bulunacak şekilde tasarlanmış armatürler, Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğe göre verimlilik sınıfı en az A+ olan lambalar ile tam uyumlu olur. Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik gereğince uygunluk değerlendirme için hazırlanan teknik dosya, ürünün test edilebilmesi için ürün ayarları ve şartlarının gerçekçi bir kombinasyonunu içerir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-IV’ünün 3 üncü maddesine aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Uygunluk gereklerine ek olarak kısma kontrol cihazları, kontrol cihazı en düşük kısma konumundayken flamanlı lambalar ile test edilir. Model, üreticinin talimatlarına uygun olarak monte edilmiş durumdayken lambaların tam yükte verdikleri ışık akısının en az % 1’ini verirse modelin uygun olduğu kabul edilir.

Model, yukarıda açıklanan uygulanabilir uygunluk kriterlerini karşılamıyorsa uygunsuz kabul edilir. Bakanlık, uygunsuz bulunan modele ilişkin test sonuçlarını ve diğer bilgileri kararın alındığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde Avrupa Birliği ülkelerine ve Komisyona, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla bildirir.

Uygunluk gereklerine ek olarak kısma kontrol cihazları, kontrol cihazı en düşük kısma konumundayken flamanlı lambalar ile test edilir. Cihaz üreticinin talimatlarına uygun olarak monte edilmiş durumdayken lambaların tam yükte verdikleri ışık akısının en az % 1’ini verirse modelin uygun olduğu kabul edilir.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.