17 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30069

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ METAL ŞEKİLLENDİRME MÜKEMMELİYET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Mütevelli Heyeti: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Proje ekibi: Merkez proje ekiplerini,

f) Proje yürütücüsü: Merkezin proje yürütücülerini,

g) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk metal şekillendirme sanayiinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri de göz önünde bulundurularak, ileri ve yenilikçi teknoloji alanlarında öncelikle Türk sanayiinin ihracata yönelik rekabet gücünün arttırılması amacı doğrultusunda araştırma yapmak, ortaya çıkan ya da çıkabilecek sorunları dikkate alarak çözmek, çözümüne katkı sağlamak, çözülmesi için yöntemler önermek ve bu çözüm yöntemlerinin uygulanmasını sağlamaya çalışmak,

b) Kalkınma planları ve programlarında belirtilen araştırma ihtiyaçlarının gözetilmesi, bilimsel araştırma ortamının yaratılması ve yaratıcılığın teşviki, gerek kendi bünyesindeki, gerekse bünyesi dışındaki araştırıcı ve teknik personelin eğitimine ilişkin esasları göz önünde tutarak gerektiğinde Merkez dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Metal şekillendirme sektöründe hizmet vermekte olan özel sektör ve kamu kuruluşları ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların araştırma ihtiyaçları olan konularda, öncelikleri ülke gereklerine uygun biçimde belirleyerek, yeni malzeme, ürün, işlem, yöntem, teknolojik sistemler ve üretim sistemleri üzerinde araştırmalar yapmak; sanayide kullanılmakta olan ürün, işlem, yöntem ve sistemleri geliştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yapılmakta olan çalışmaları imkanlar dahilinde desteklemek,

b) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını sanayicilere duyurmak, gerektiğinde uygulama yapmak, yeni bir malzeme, ürün, işlem veya yöntemin üretim safhasına geçmesi için zorunlu olan teçhizat, sistem ve özellikleri belirlemek, gerektiğinde pilot tesisler kurmak,

c) Metal şekillendirme sektöründe kullanılmakta olan üretim ve yönetim yöntemleri ile işletmede karşılaşılan teknolojik güçlükler konularında danışmanlık yapmak, işlem, malzeme ve ürünlerdeki kusurların sebeplerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin özelliklerinin belirlenmesi ve kontrolüne, programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak ve sistem analizi yapmak,

ç) Diğer araştırma ve eğitim kurumları ile metal şekillendirme sektöründe çalışmakta olan sanayi kuruluşlarında kurulup işletilmesi güç olan araç, gereç ve alt yapıyı kurmak ve ülke araştırmacılarına, diğer kurumlara açık olarak işletmek; araştırmacılar için gerekli görülen özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek, ihtiyaç duyulanları gerek kendisi, gerek diğer araştırma ve sanayi kuruluşları için üretmek, özel ve hassas alet ve teçhizatın bakım, onarım, ayar, analiz, test ve benzeri hizmetleri imkanlar ölçüsünde yerine getirmek,

d) Gerektiğinde bir üretim tekniğini ve bu teknikteki sorunları incelemek üzere sınırlı sayıda prototip üretim yapmak,

e) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya katılmak, yayınlar yapmak, araştırma-geliştirme fuarı düzenlemek veya katılmak,

f) Merkezin, 5 inci maddede tanımlanan amaçlarına uygun olarak, sanayi ve kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda bu kuruluşlarca desteklenen orta vadeli araştırma-geliştirme projelerini sözleşmeli olarak yapmak; uzun vadeli, özel amaçlı uygulamalı stratejik araştırmalar yapmak,

g) Araştırma-geliştirme sonuçlarını uygulamaya aktarmak amacıyla işletmeler kurmak ve/veya ortak olmak,

ğ) Merkezin, araştırıcı ve teknik personelini eğitmek, üniversitelerde, sanayi kesiminde ve diğer araştırma kuruluşlarında görevli araştırıcı ve teknik personelin eğitimine yardımcı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; 6 ncı madde kapsamında bulunan faaliyetleri gerçekleştirme konusunda eğitimi veya çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından veya aynı nitelikleri haiz Üniversite dışından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, yerinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet etmek üzere Müdür Yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini yerine vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna danışmanlık yapmak.

ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Müdür Yardımcısı

MADDE 10 – (1) Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir Müdür Yardımcısı Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilebilir.

Müdür Yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcısı, Merkezin faaliyetlerinin amaçlarına uygun olarak yürütülmesi için Müdürün verdiği görevleri yerine getirir.

(2) Müdür Yardımcısı Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin en üst yönetim ve karar organıdır. Merkezin idare ve icrasından sorumludur. Yönetim Kurulu; metal şekillendirme konusunda uzman, üçü Üniversiteden, üçü de diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere altı öğretim üyesi ve metal şekillendirme sektöründe hizmet veren en az beş en fazla dokuz şirketin temsilcilerinden oluşur. Üyeler iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin ölüm, istifa ya da herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üyenin süresi ile sınırlı olmak üzere Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde üyelerin en az 1/3’ünün Müdüre yapacakları yazılı talep üzerine olağanüstü olarak, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri konusunda genel stratejileri belirlemek, amaç ve çalışma alanı ile ilgili kararları almak ve uygulamak,

b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve Rektörün onayına sunmak, gerekli hallerde değiştirilmesi için teklifte bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası alanda metal şekillendirme konusunda uzman teorik ve pratik bilgi birikimine sahip en fazla on iki kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliği fahridir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin ölüm, istifa ya da herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üyenin süresi ile sınırlı olmak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır ve tüm kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Müdür ve Yönetim Kuruluna Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesine ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak, teknolojik gelişmeler ile ilgili bilgilendirmeleri yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Merkezin gelirleri ve giderleri

MADDE 16 – (1) Merkezin gelirleri; Merkez faaliyetlerinden, projelerinden, hizmetlerinden elde edilen gelirler, her türlü bağış ve yardımlar ve sair gelirlerdir.

(2) Merkez faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yapılan tüm harcamalar Merkezin giderlerini oluşturur.

(3) Merkez bütçesi Merkez gelir ve giderlerinden oluşur. Her hesap dönemi öncesinde Merkez bütçesi Müdür tarafından Rektörlüğe sunulur. Merkez bütçesi Mütevelli Heyetinin onayı ile yürürlüğe girer.

Danışmanlık, analiz, muayene ve ölçme, inceleme hizmetlerinde ücretlendirme

MADDE 17 – (1) Merkez bünyesindeki araştırmacıların her birinin teknik danışmanlık hizmetlerinin ve Merkez imkânları kullanılarak yapılacak olan analiz, muayene ve ölçme, inceleme hizmetlerinin ücretlendirilmesi, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Müdür tarafından belirlenir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 18 – (1) Karşılıklı yazılı anlaşma ile belirlenmediği takdirde, Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Üniversitenin tüzel kişiliğine aittir. Gizlilik anlaşması karşılıklı olarak imzalanmamış tüm çalışmaların Merkez tarafından yayınlanması, sonuçlarının makale ve benzeri şekilde basılmasına izin verilmesi ve/veya konferans, kongre, çalıştay ve benzeri toplantılarda sunulması, çalışmadan sorumlu proje yöneticisinin onayı ile yapılır.

(2) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili ikili anlaşmalarda Merkezi Müdür temsil eder. Merkez bünyesinde yapılan anlaşmalarda, taraflardan ez az birinin talebi üzerine gizlilik anlaşması imzalanır. Gizlilik anlaşması, çalışmadaki tüm taraflar için bağlayıcıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ekipleri ve proje yürütücüleri

MADDE 19 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve prototip üretim projelerini yürütmek üzere Müdür tarafından en az iki kişiden oluşan bir proje ekibi oluşturulur. Proje ekibindeki kişilerden biri Müdür tarafından proje yürütücüsü olarak görevlendirilir.

(2) Proje ekiplerinin oluşturulması, görevlendirilmeleri, ücret verilmesi koşulları, her bir araştırmacının aynı zamanda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlanması, kabulü gibi usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

İdari birimler

MADDE 20 – (1) Rektörün uygun görüşü ile Merkez idari birimleri Müdür tarafından oluşturulur. Merkez idari birimlerinde görev alan personelin ücretleri Merkez bütçesinden karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 15/11/2009 tarihli ve 27407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.