17 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30069

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 16/05/2017

Karar No  : 2017/ÖİB-K-52

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119727 ada, 12 parselde kayıtlı 625,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119727 ada, 12 no.lu parseldeki 625,81 m² yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesinde 64.750 (Altmışdörtbinyediyüzelli) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ümit KOCA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ümit KOCA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 64.500 (Altmışdörtbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Baki MÜLAYİM’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Baki MÜLAYİM’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 62.000 (Altmışikibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Murat KOǒa İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Murat KOǒun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 61.100 (Altmışbirbinyüz) Türk Lirası bedelli dördüncü teklifi veren Osman Cemalettin PARLAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osman Cemalettin PARLAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına karar verilmiştir.