17 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30069

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 16/05/2017

Karar No  : 2017/ÖİB-K-50

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119718 ada, 6 parselde kayıtlı 500 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119718 ada, 6 no.lu parseldeki 500 m² yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesinde 55.000 (Ellibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Serdal KOǒa İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Serdal KOǒun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 54.750 (Ellidörtbinyediyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Salih ÇİFTÇİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Salih ÇİFTÇİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 53.750 (Elliüçbinyediyüzelli) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Baki MÜLAYİM’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Baki MÜLAYİM’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 53.500 (Elliüçbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Hacı Bekir ÇOBAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hacı Bekir ÇOBAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 53.100 (Elliüçbinyüz) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren Osman Cemalettin PARLAK’a  İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osman Cemalettin PARLAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına karar verilmiştir.