12 Mayıs 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30064

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her dersin kredi/AKTS değeri öğretim programında belirtilir. Dersin kredi/AKTS değerleri, ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Ders kredi/AKTS hesaplamaları, ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli iş yükü de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılın akademik takviminde veya kayıt türüne göre belirtilen başvuru tarihleri arasında başvurmaları halinde, önceden yükseköğretim kurumlarında aldıkları derslere ait intibak ve muafiyet işlemleri Senatonun belirlediği mevzuat hükümlerine göre ilgili kurullarca yapılır.

(2) Üniversitede farklı eğitim düzeylerinde iki programa kayıtlı olan öğrencilerin aynı yarıyılda aldıkları ortak derslere ait muafiyet işlemleri Senatonun belirlediği mevzuat hükümlerine göre ilgili kurullarca yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ders türü, proje, bitirme çalışması ve seminer olan dersler için ara sınav yapılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yarıyıl sonu sınavları sonunda, yarıyıl not ortalaması 2.00 ve üzeri olduğu için (DC) harf notlu derslerden başarılı sayılırken, bunu takip eden bütünleme sınavı sonrasında yarıyıl ortalamasını 2.00’ın altına düşüren öğrenciler, başarılı sayıldıkları (DC) harf notlu derslerden de başarısız konumuna düşer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mezuniyetine üç dersi kalan öğrencilere, bütünleme sınavından ve yaz okulu genel sınavlardan sonra akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmak üzere, derslerin alındığı yarıyıla bakılmaksızın başarısız olduğu dersler için mezuniyet sınavı yapılır. Başvurular akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her yarıyılın sonunda ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulu tarafından ders ve diğer çalışmaların değerlendirilmesi yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Bir yarıyılın not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrenciler o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden ortalama ile başarılı sayılırken, yarıyıl not ortalaması 2.00’dan az olan öğrenciler ise o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları ders/derslerden başarısız sayılırlar ve ilgili ders/dersleri tekrar ederler.”

“(6) Lisans programlarında, dördüncü yarıyılın sonunda, genel not ortalaması 1.80’in altında olan öğrencilerin sadece ilk dört yarıyılda başarısız oldukları dersleri ve/veya ortalama ile başarılı oldukları (DC) harf notlu dersleri tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1.80’e yükseltmeleri gerekmektedir. Genel not ortalamasını 1.80’e yükselten öğrenciler akranlarının bulunduğu güncel yarıyıllardan ders alabilirler. Merkezi yerleştirme puanıyla birinci yarıyıla veya hazırlık sınıfına yatay geçiş yapan öğrenciler de bu maddeye tabi tutulur. Yatay geçiş, dikey geçişle gelen ve öğrenci değişim programları ile giden öğrenciler bu maddeden muaf tutulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek sınav

EK MADDE 1 – (1) Altıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süreler sonunda son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde kayıtlı oldukları birimlerin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm derslerde başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2012

28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/5/2013

28662

2-

26/1/2014

28894

3-

14/5/2014

29000

4-

31/8/2014

29105

5-

29/5/2015

29370

6-

22/2/2016

29632

7-

26/2/2017

29991