10 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30062

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış işlem

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesindeki tabloda yer alan 1207.60.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) “Aspir Tohumu” isimli eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 16/12/2016 tarihine kadar, aynı tabloda yer alan 1205.10.90.00.00 ve 1205.90.00.00.00 GTİP’li “Diğerleri” isimli eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 3/10/2016 tarihine kadar tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.