10 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30062

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:

AFET VE ACİL DURUM ARAMA KURTARMA BİRLİKLERİ İLE

İL AFET VE ACİL DURUM ARAMA KURTARMA EKİPLERİ

KIYAFET YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, afet ve acil durum arama kurtarma birlik müdürlükleri ile il afet ve acil durum arama kurtarma ekiplerinde görevli personelin giyecekleri kıyafetler ile bu kıyafetlerde kullanılacak arma, sembol ve rütbe işaretlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, afet ve acil durum arama kurtarma birlik müdürlükleri ile il afet ve acil durum arama kurtarma ekiplerinde görevli personele, ifa ettikleri hizmetin özelliğine göre verilecek kıyafetler ve kullanım süreleri ile bu kıyafetlerde bulunacak arma, sembol ve rütbe işaretlerinin renk, cins, kullanımına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci maddesi, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 30 uncu maddesi ve 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünün 123 üncü maddesi ile 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli 1 Sayılı Cetvelin 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

b) Birlik müdürü: Afet ve acil durum arama kurtarma birlik müdürünü,

c) Birlik personeli: Afet ve acil durum arama ve kurtarma birliklerinde arama kurtarma hizmetlerinde görev alan personeli,

ç) Branş: Arama ve kurtarma hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren kentsel arama ve kurtarma, doğada arama ve kurtarma, suda arama ve kurtarma, köpekli arama ve kurtarma, KBRN gibi hizmet alanlarını,

d) İl ekibi personeli: Afet ve acil durum arama ve kurtarma birliği bulunmayan il müdürlüklerinde arama ve kurtarma hizmetlerinde görev alan personeli,

e) İl müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüğünü,

f) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri,

g) Sembol, arma ve rütbe işaretleri: Birlik ve il ekibi personelinin kıyafetlerinde kullanılan tanıtıcı işaretleri,

ğ) Şube müdürü: İl ekibinden sorumlu şube müdürünü,

h) Yönetici personel: Birliklerde, birliğin sevk ve idaresinden sorumlu birlik müdürü, sivil savunma uzmanı, birim amiri ve ekip amirini; il ekiplerinde ise; şube müdürü ile arama kurtarma hizmetlerinden sorumlu şefi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kıyafet giyme ve kişisel koruyucu donanım kullanma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Birlik ve il ekibi personeli, günlük çalışma, eğitim, tatbikat ve görevde, faaliyetin niteliğine uygun baret, iş gözlüğü, iş eldiveni gibi kişisel koruyucu donanımı kullanmak ve kıyafet giymek zorundadır.

(2) Birlik müdürü, şube müdürü ile bunların uygun göreceği yönetici personel görev ve eğitim dışındaki günlük çalışmalarında, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sivil kıyafet giyebilir.

(3) Bu Yönetmeliğin kapsamı dışında kalan diğer personele resmi kıyafet verilmez.

Resmi kıyafetin kullanımında uyulacak esaslar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki resmi kıyafet aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak kullanılır:

a) Resmi kıyafet, arma, sembol ve rütbe işaretleri bu Yönetmelikte belirtilen renk ve şekillere uygun olarak giyilir ve kullanılır.

b) Görevin özelliğine göre kullanılacaklar hariç olmak üzere, Başkanlıkça belirlenen tip ve model dışında kıyafet, ayakkabı, çizme ve bot giyilemez.

c) Resmi kıyafet üzerine bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında madalyon, rozet ve benzerleri takılamaz.

ç) Resmi kıyafetlerin içine, dışarıdan görünebilecek şekilde kazak, yelek ve benzerleri giyilemez.

d) Eskimiş olsa bile resmi kıyafet, ayakkabı ve botlar ile diğer malzemeler satılamaz veya birlik ve ekip personeli dışında başkaları tarafından kullanılamaz.

e) Resmi kıyafet, arma, sembol ve rütbe işaretleri sökülmek sureti ile sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz ve sivil kıyafetlerle birlikte giyilemez.

f) Kıyafetin temiz, sağlam, noksansız bulundurulması ve kullanılması zorunlu olup; korunması öncelikle kullanana aittir.

Denetim

MADDE 7 – (1) Yönetici personel, birlik ve il ekibi personelinin kılık ve kıyafetlerinin bu Yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmek ve uygun şekilde giyinmelerini sağlamakla görevli, yetkili ve sorumludur.

(2) Birlik müdürü ve şube müdürü, kıyafetler üzerinde bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak değişiklik yapılmaması için gerekli tedbiri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Verilecek Kıyafet, Verilme Zamanı ve Kullanım Süreleri

Verilecek kıyafet

MADDE 8 – (1) Birlik ve il ekibi personeline bu Yönetmelik ekine uygun olarak yazlık ve kışlık görev kıyafeti, branşlarda görev alan personele ise görevin niteliğine göre özel olarak imal edilen kıyafetler verilir.

(2) Birlik personeli ve il ekibi personeline, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamında ayrıca nakdi ödeme yapılmaz.

Kıyafetlerin verilme zamanı

MADDE 9 – (1) İklim şartları gözetilerek ve kullanma süreleri bakımından birliği sağlamak amacıyla yazlık kıyafet, nisan ayının ilk haftasında, kışlık kıyafet, eylül ayının ilk haftasında verilir.

(2) Görevin niteliğine göre giyilmesi gereken kıyafetler ise mayıs ayı içerisinde verilir.

Göreve başlama

MADDE 10 – (1) Göreve yeni başlayan personele 9 uncu maddede belirtilen aylar beklenmeden içinde bulunulan mevsime uygun kıyafet verilir ve giyim eşyaları miadı dolduktan sonraki ilk dağıtım zamanında yenilenir.

(2) Herhangi bir nedenle, bir dönem için verilemeyen kıyafet, sonraki dönemlere ait kıyafetler ile birlikte verilemez.

Kıyafetlerin giyilme zamanı

MADDE 11 – (1) Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları birlik ve il ekibi personelinin görev yaptıkları ilin iklim özellikleri dikkate alınarak birlik müdürü veya şube müdürlerince belirlenir.

Kullanım süresi ve miktarı

MADDE 12 – (1) Verilecek kıyafetlerin miktar ve kullanım süreleri ile ilgili olarak Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Kıyafetlerin kullanım süreleri dolmadan yenisi verilmez.

(2) Branşlarda görevin niteliğine uygun olarak dağıtılan elbiselerin kullanım süreleri birlik müdürü veya şube tarafından belirlenir.

Görev gereği yıpranan kıyafet

MADDE 13 – (1) Kıyafetler, görev nedeniyle tamamen kullanılmaz hale geldiği takdirde, bu Yönetmelikte belirtilen verilme zamanları ve kullanım süreleri dikkate alınmadan birlik müdürü veya şube müdürünün yazılı onayı ile yenisi verilir.

Görevden ayrılma, emeklilik ve tayin

MADDE 14 – (1) Emekliye ayrılma, kadro tasarrufu dolayısıyla görevine son verilme, aynı çeşit giyim eşyası kullanılan göreve naklen atanma ve ölüm halleri dışında herhangi bir sebeple görevinden ayrılanların kullandıkları giyim eşyalarından kullanım süreleri sona ermemiş olanların iadesi istenir.

(2) İl Müdürlükleri arası nakil olan personele verilen kıyafetin cins ve miktarı ile dağıtım tarihleri ayrıldığı il müdürlüğü tarafından yeni atandığı il müdürlüğüne bildirilir.

Göreve geri dönenlere verilecek kıyafet

MADDE 15 – (1) Görevden uzaklaştırılan, aylıksız izin alan, gözetim altında tutulan, tutuklanan ve memuriyetle ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahkûm olup da cezası infaz edilmiş olanlara, görevlerine dönmeleri halinde, yeniden kıyafet verilir; ancak bu kişilere görevden ayrı oldukları süreler için kıyafet verilmez.

İhtiyaçların bildirilmesi

MADDE 16 – (1) Birlik ve il ekibi personelinin kıyafet ihtiyacı il müdürlüğü tarafından her yıl ocak ayı içinde Başkanlığa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kıyafet Türleri, Tipleri ve Özellikleri

Kıyafet türleri, tipleri ve özellikleri

MADDE 17 – (1) Birlik ve il ekibi personelinin kıyafetleri;

a) Ek-1’de bulunan tişört, Ek-2’de bulunan pantolon, Ek-3’te bulunan mont, Ek-4’te bulunan şapkadan oluşan yazlık kıyafet ile Başkanlıkça belirlenecek yazlık ayakkabıdan,

b) Ek-2’de bulunan pantolon, Ek-5’de bulunan kazak (sweatshirt), Ek-6’da bulunan parka (kaban), Ek-7’de bulunan bere, Ek-8’de bulunan eldivenden oluşan kışlık kıyafet ile Başkanlıkça belirlenecek kışlık ayakkabıdan,

oluşur.

(2) Personel birinci fıkradaki kıyafetlerin dışında, görevin özelliğine göre tulum ve acil durum ikaz yeleği giyebilir. İkaz yeleğine ait çizim ve şekiller Ek-9’da belirtilmiştir.

(3) Branşlarca kullanılacak özel nitelikli kıyafetlerin renk ve modelleri; mümkün olduğu ölçüde genel kıyafetlerin renk ve modelleriyle uyumlu olacak şekilde Başkanlıkça belirlenir. Branşların kıyafetlerinde bu Yönetmelikte belirtilen arma, sembol ve rütbe işaretleri kullanılır.

Rütbe işaretleri ve takılacağı yer

MADDE 18 – (1) Birliklerde; birlik müdürü, sivil savunma uzmanı, birim amiri, ekip amiri, il ekiplerinde ise; şube müdürü ve arama kurtarmadan sorumlu şef rütbeleri detay ve çizimleri Ek-10’da belirtilmiştir.

(2) Rütbeler omuza takılarak kullanılır.

Kullanılacak malzemenin cinsi

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek kıyafetlerde kullanılacak kumaşların özellikleri teknik şartnamenin hazırlık safhasında, şartnameyi hazırlayan birimler tarafından günün teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurularak, yerine getirilen görevin şartlarına uygun olarak belirlenir. Ancak renk ve şekil olarak bu Yönetmeliğin ekinde bulunan çizimlerin dışına çıkılamaz.

Benzer kıyafetlerin ve işaretlerin kullanılmaması

MADDE 20 – (1) Birlik ve il ekibi personeli tarafından kullanılan ve bu Yönetmelikte şekilleri bulunan kıyafet, arma, rütbe ve semboller diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler tarafından giyilemez ve kullanılamaz.

Ceza

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki arama kurtarma kıyafeti ve işaretlerini yetkisi olmadığı hâlde giyen, kullanan ve taşıyanlar hakkında 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 50 ve 52 nci maddelerindeki hükümler uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 22/6/2000 tarihli ve 24087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız