8 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30060

YÖNETMELİK

İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KOBİ GELİŞTİRME VE REKABET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2011 tarihli ve 28006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Kobi Geliştirme ve Rekabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.