7 Mayıs 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30059

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YETENEK YÖNETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Yetenek Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Yetenek Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yetenek Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez (AYY-MER): İstanbul Aydın Üniversitesi Yetenek Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesi Yetenek Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yetenek Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversite için özel değeri olan yetenekli kişilerin sistematik olarak cezbedilmesi, tanılanması, yerleştirilmesi, geliştirilmesi, Üniversiteye kazandırılması ve elde tutulması amacıyla girişilecek tüm seçim ve iş süreçlerini ve tüm sistemleri kapsayacak şekilde, araştırma ve uygulama etkinliklerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Başarı potansiyeli olan aday öğrencilerin ortaöğretim düzeyinde cezbedilmesi, etkilenmesi ve yönlendirilmesine yönelik etkinlikler aşağıda belirtilmiştir:

1) Üstün başarılı öğrencilerin belirlenmesi, yöneltilmesi ve yönlendirilmesi etkinlikleri yapmak.

2) Bu öğrencilerin kayıt olmadan önce Üniversiteden ders almalarını sağlamak, yaz okuluna katılıp Üniversitenin seçimlik ders havuzundan ders almalarını sağlamak.

3) Bu öğrencilere ihtiyaç duyulduğunda kişisel gelişim ve liderlik eğitimi vermek.

b) Üniversiteye kayıt olan yetenekli öğrencilerin tanılanması, geliştirilmesi ve yönlendirilmesine yönelik etkinlikler aşağıda belirtilmiştir:

1) Yetenekli öğrencilere ilgi duydukları alanları belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak.

2) Bu alanlara dönük olarak seçimlik ders almalarını sağlamak.

3) Bu öğrencilere yatay ve dikey geçiş olanaklarını arttırıcı çalışmalar yapmak.

4) Bu öğrencilere kişisel gelişim ve liderlik eğitimi vermek.

5) Lisansüstü eğitime yönlendirmek.

6) Mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını araştırmak.

c) Üniversiteye kayıt olan diğer tüm öğrencilere yönelik etkinlikler aşağıda belirtilmiştir:

1) Öğrencilerin içinden yüksek başarılı olanları belirlemek.

2) Bu öğrencilere yöneltme ve yönlendirme etkinlikleriyle yatay ve dikey geçiş olanaklarını araştırmak.

3) Kişisel gelişim ve liderlik eğitimi vermek.

4) Yüksek lisans eğitimine yönlendirmek ve hazırlamak.

5) Üniversitede akademisyen olarak kalmalarına dönük düzenlemeler yapmak.

6) Örgütsel bağlılık duygularını yükseltici çalışmalar yapmak.

7) Bu öğrencilere dönük olarak kariyer rehberliği çalışmaları yapmak.

8) Bu amaçlarla araştırma çalışmaları yapmak.

ç) Yeni başlayan akademisyenlere yönelik etkinlikler aşağıda belirtilmiştir:

1) Üniversitede daha uzun süreli istihdamı sağlayıcı çalışmalar yapmak, akademik ve idari personelin değişim/dolaşım oranını azaltmak amacıyla çalışmalar planlamak ve yürütmek.

2) Örgütsel kültürü geliştirici ve bağlılığı arttırıcı çalışmalar yapmak.

3) Kariyer danışmanlığı sistemini geliştirici çalışmalar yapmak.

4) Tüm bu konularla ilgili araştırma ve uygulamaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevlendirilmesi Başkan tarafından onaylanır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı şekilde görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün diğer bir görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin yönetiminden sorumlu en üst amiri olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve Merkezle ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek.

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin çalışmasına ilişkin diğer kararları almak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak, toplantılara başkanlık etmek.

e) Üniversite öğrencilerince kurulacak uzay ve astronomi ile ilgili kulüplerin çalışmasına katkıda bulunmak ve onlara yol göstermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Başkan tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

 (2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar. Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yıla ait yıllık faaliyet plan ve programını karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet, plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini artıracak önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yıla ait yıl sonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezin amacı ile ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yurt içinden ve/veya yurt dışından uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak.

b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.