6 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30058

YÖNETMELİK

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI YÜKSEK DANIŞMA

KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yüksek Danışma Kurulunun kuruluş, görev, yetki, çalışma, toplantı esas ve usullerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1)  19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Başkan: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanını,

ç) Başkanlık: TÜSEB Başkanlığını,

d) Kurul: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yüksek Danışma Kurulunu,

e) TÜSEB: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,

f) Üye: Yüksek Danışma Kurulu üyesini,

g) Yönetim Kurulu: TÜSEB Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 4 – (1) Yüksek Danışma Kurulu; Bakanın başkanlığında toplanır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,  Sağlık Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanları, Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek altı üye, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bildireceği üç üye, olmak üzere, toplam otuz iki üyeden oluşur. Bakanlık Sağlık Politikaları Kurulu üyeleri Kurula doğal üye olarak katılırlar, ancak oy kullanamazlar.

(2) Kurulun gündemine göre oy kullanmamak kaydıyla Yüksek Danışma Kurulu Başkanı tarafından görüşlerine başvurmak üzere alanında uzman, yerli ve yabancı kişiler davet edilebilir.

Üyelerin nitelikleri ve görev süreleri

MADDE 5 – (1) Yönetim Kurulunun belirleyeceği üyeler; sağlık bilim ve/veya teknolojileri alanlarında en az doktora derecesine sahip, eser, araştırma, buluş veya çalışmalarıyla temayüz etmiş veya bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş olan yerli ya da yabancı kişiler arasından seçilir.

(2) Kurulun seçilmiş üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyeler en çok iki dönem için bu göreve seçilebilir.

Görevleri

MADDE 6 – (1) Yüksek Danışma Kurulu;

a) Başkanlığın genel politika, stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerinin belirlenmesinde ve çalışma programının oluşturulmasında bu kapsamda yürüteceği faaliyetlerin belirlenmesinde,

b)  Başkanlığın sağlık bilim ve teknolojileri politikasının tespitinde,

c) Sağlık bilim ve teknolojileri alanında Başkanlığın öncelikli alanlarının belirlenmesinde,

görüş ve önerilerde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Toplanması, Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun toplanması

MADDE 7 – (1) Toplantı gündemi Genel Sekreterlikçe hazırlanarak Başkana sunulur. Toplantının gündemi toplantından en az 1 ay önce üyelere bildirilir.

(2) Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantının başlamasından önce yazılı öneride bulunulması ve önerilen maddenin Başkanca gündeme eklenmesinin kabul edilmesi gerekir.

(3) Toplantının yeri ve zamanı toplantıdan bir hafta önce yazılı olarak üyelere bildirilir.

(4) Yüksek Danışma Kurulu, yılda en az bir defa, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır toplantıda hazır bulunan üyeleri ile karar alır.

Çalışma usul ve esasları

MADDE 8 – (1) Kurul Bakanın başkanlığında toplanır.  Kararlar müzakere yapılarak alınır. Başkan söz isteyen üyelere bir sıra dahilinde söz verir.

(2) Kararlar toplantıya katılan Kurul üyelerinin salt çoğunluğunun oyları ile alınır. Oyların eşitliği halinde Bakanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(3) Gündem maddesi üzerinde görüşmelerin tamamlanmasından sonra konu hakkında oylama yapılarak tutanağa yazılır.

(4) Olağan toplantılar dışında Kurul; Bakanın çağrısı veya beş üyenin çağrısı ve üyelerinin 1/3 ünün uygun görüşü ile belirli konuları görüşmek üzere de olağanüstü toplantılar ve görüşmeler yaparak tutanağa bağlayabilir.

Sekretarya görevleri

MADDE 9 – (1) Yüksek Danışma Kurulunun gerek toplantı hazırlığı gerekse toplantı sonrası faaliyetlerin gerektirdiği tüm Sekretarya Hizmetleri TÜSEB Genel Sekreterliği tarafından yerine getirilir. Bunun için Başkanlık bünyesinde gerekli düzenlemeler yapılır. Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Yüksek Danışma Kurulu toplantıları için hazırlık yapmak, gündem taslağı hazırlamak ve Başkana sunmak.

b) Yüksek Danışma Kurulunca alınan kararlara ilişkin sekretarya hizmetlerini yerine getirmek.

c) İlgili kuruluş ve makamlara alınan kararları tebliğ etmek, iletmek, uygulamak,  izlemek ve sonuçlandırmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yürütür.