6 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30058

YÖNETMELİK

Darülaceze Başkanlığından:

DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Darülaceze Başkanlığında görev yapan memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Darülaceze Başkanlığında görevli memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/4/1916 tarihli ve 2511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Darülaceze Nizamnamesinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

b) Başkan: Darülaceze Başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirleri ve Uygulanacak Mevzuat

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Darülaceze Başkanlığında görev yapan memurların disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7– (1) 12/5/2002 tarihli ve 24753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Darülaceze Müessese Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Darülaceze Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.