6 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30058

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EUROGAP BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD.

ŞTİ.’NİN YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDAKİ

ONAYLANMIŞ KURULUŞ GÖREVLENDİRMESİNİN SONLANDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-21)

Onaylanmış kuruluş statüsünün kaldırılması

MADDE 1 – (1) 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilen 2610 kimlik kayıt numaralı Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin akreditasyon sertifikasının geçerlilik süresi sona erdiğinden 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsü kaldırılarak onaylanmış kuruluş görevlendirmesi sonlandırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 19/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.