6 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30058

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EFECTİS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.’NİN YAPI

MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDAKİ ONAYLANMIŞ

KURULUŞ GÖREVLENDİRMESİNİN SONLANDIRILMASINA DAİR

TEBLİĞ (MHG/2017-20)

Onaylanmış kuruluş statüsünün kaldırılması

MADDE 1 – (1) 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilen 2184 kimlik kayıt numaralı Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.’nin akreditasyon sertifikasının geçerlilik süresi sona erdiğinden 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsü kaldırılarak onaylanmış kuruluş görevlendirmesi sonlandırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 18/7/2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2016-14) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 13/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.