5 Mayıs 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30057

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) VE YAPI MALZEMELERİNİN

TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAKLARI PERFORMANSIN

DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI

SİSTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(MHG/2017-14)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin (305/2011/AB) 30 uncu maddesinde yer alan; “Bir yapı malzemesinin ya da malzeme ailelerinin tabi olacakları sistem veya sistemler veyahut bir temel karakteristiğe ilişkin sistem veya sistemler Komisyon tarafından yeniden belirlendiğinde ya da değiştirildiğinde, Bakanlık bunları duyurur ve uygulanmasını sağlar.” hükmü ile 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik ile “G” işareti iliştirilerek piyasaya arz edilmeleri gerektiği belirlenen yapı malzemelerinin AB Komisyon Kararları çerçevesinde öngörülen uygunluk teyit sistemine göre yapılacak uygunluk teyidi doğrultusunda piyasaya arz edilebilmeleri için, Ek-1 (A)’da yer alan “G” işareti ile birlikte Ek-1 (B)’de yer alan “G” Uygunluk Belgesi ve/veya Ek-1 (C)’de yer alan “G” Uygunluk Beyanını hazırda bulundurulur.” hükmü gereğince, Avrupa Komisyonu Kararları ile belirlenen yapı malzemelerinin kullanım amacı, tâbi oldukları seviye ve sınıflar ile uygunluk teyit sistemlerinin duyurulması amacıyla çıkarılmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ile Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan ve Avrupa Komisyonu Kararları ile tespit edilen ürün ailelerinde yer alan yapı malzemelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ile Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ile Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte belirtilen tanımlarla birlikte aşağıdaki tanımlar geçerlidir. Bu Tebliğde geçen;

a) CEN: Avrupa Standardizasyon Komitesini,

b) EOTA: Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde Avrupa Teknik Değerlendirmesi vermek üzere görevlendirilmiş kuruluşların oluşturdukları teşkilatını (Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Organizasyonu),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Uygulama esasları

MADDE 5 – (1) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamındaki malzemeler için, bu Tebliğe ekli (EK-1) listede belirtilen hususlar, CEN ve EOTA tarafından hazırlanarak yayımlanacak olan teknik şartnamelerde dikkate alınır. CEN ve EOTA tarafından hazırlanan ilgili teknik şartnameler yürürlüğe girip Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılmış ulusal teknik şartname olarak yayımlanana kadar (EK-1) listede belirtilen hususlar herhangi bir uygulamaya esas teşkil etmez.

(2) Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan malzemeler için bu Tebliğe ekli (EK-1) listede belirtilen hususlar, bu Yönetmelik kapsamında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olmak üzere başvuruda bulunan kuruluşların başvuru kapsamları ile mevcut uygunluk değerlendirme kuruluşlarının kapsam genişletme başvurularının teyidine ve bu kuruluşların görevlendirmeleri ile ilgili uygulamaya esas teşkil eder.

(3) Bu Tebliğde bulunmayan veya tereddüde düşülen hususlar hakkında Avrupa Komisyonu kararlarının asılları ile Avrupa Teknik Şartnameleri ve ulusal teknik şartnameler geçerlidir.

(4) Avrupa Komisyonu kararları ile yapılacak değişiklikler veya ek düzenlemeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ayrıca yayımlanacak tebliğler ile duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 26/7/2012 tarihli ve 28365 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ (MHG/2012-04) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.