5 Mayıs 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30057

YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ

SINAV VE SİCİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin adı “Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerir:

a) Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamaların sınav içindeki toplam ağırlığı % 80’dir.

b) Aşağıda belirtilen hukuk dallarının sınav içindeki toplam ağırlığı % 20’dir:

1) Medeni Hukuk; başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri.

2) Borçlar Hukuku; vekâlet akdi hükümleri.

3) Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sicile kayıt edilmiş olan bir vekilin Sicile kayıt için aranan şartlara sahip olmadığının sonradan anlaşılması, vekilin yazılı talebi veya vekile Kanunun 30/A maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen cezanın uygulanması halinde vekilin kaydı Sicilden silinir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut vekillik belgelerinin yenilenmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Patent vekillerinin ve marka vekillerinin vekillik belgeleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle sicil yenileme talebi üzerine bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz yenilenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak,

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak,

c) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,” ibaresi “Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,” olarak, aynı fıkranın (c) bendinde geçen “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak, aynı fıkranın (ç) bendinde geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, aynı fıkranın (d) bendinde geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, aynı fıkranın (f) bendinde geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, aynı fıkranın (g) bendinde geçen “Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulunu,” olarak,

ç) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Enstitü” ibareleri “Kurum” olarak, aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında geçen “Enstitünün” ibareleri “Kurumun” olarak,

d) 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında geçen “Enstitü” ibareleri “Kurum” olarak,

e) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında geçen “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak,

f) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, aynı fıkranın (g) ve (ğ) bentlerinde geçen “Enstitü” ibareleri “Kurum” olarak, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “Enstitüye” ibareleri “Kuruma” olarak,

g) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak,

ğ) 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında geçen “Enstitüye” ibareleri “Kuruma” olarak,

h) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak,

ı) 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında geçen “Enstitü” ibareleri “Kurum” olarak,

i) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “Türk Patent Enstitüsü Başkanı” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı” olarak,

değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/6/2015

29399

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/12/2015

29566